Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Гріцай Андрій Олександрович. Променева діагностика уражень органів грудної порожнини у дітей при гострому лейкозі і лімфогранулематозі : Дис... канд. наук: 14.01.23 - 2009.Анотація до роботи:

Лінник І.В. Комплексна радіонуклідна діагностика уражень міокарда при легенево–серцевій недостатності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія. – Державна установа «Національний інститут раку», Київ, 2008.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності діагностики порушень функціонального стану і перфузії міокарда у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, ускладнені легенево–серцевою недостатністю, за допомогою радіонуклідної вентрикулографії і перфузійної сцинтиграфії міокарда.

За допомогою радіонуклідної бівентрикулярної вентрикулографії досліджений функціональний стан міокарда правого та лівого шлуночків серця у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, ускладнені легенево-серцевою недостатністю різних стадій важкості. РНВГ – найбільш точний, фізіологічно обґрунтований метод діагностики, що дозволяє визначити функціональні зміни на ранньому, доклінічному етапі захворювання. Проаналізована динаміка змін основних параметрів насосної та скоротливої функції кожного шлуночка серця при наростанні важкості захворювання. Виділені найбільш діагностично значимі показники внутрішньосерцевої гемодинаміки, як предиктори прогресування легенево-серцевої недостатності. Досліджені механізми компенсації та забезпечення гемодинамічної продуктивності серця в умовах наростання легеневої гіпертензії. Вивчений стан перфузії міокарда у хворих з різними стадіями ЛСН за допомогою 99mТс-МІВІ. Одержані дані проаналізовані в залежності від вираженості порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, а саме від величини інтегрального показника скоротливості шлуночків – загальної фракції викиду.

Розроблена схема, яка визначає місце радіонуклідних методів дослідження в комплексній діагностиці порушень функціонального стану міокарда у хворих з легенево-серцевою недостатністю.

В дисертації на достатньому клінічному матеріалі з використанням сучасних неінвазивних радіонуклідних методів дослідження вирішується важлива для клінічної медицини задача щодо вдосконалення ранньої доклінічної діагностики порушень функціонального стану обох шлуночків серця та перфузії міокарду у хворих з ХОЗЛ і ЛСН, що має важливе значення для своєчасної корекції терапії даної категорії хворих.

1. РНВГ і ПСГМ дозволяють неінвазивним способом, комплексно оцінити функціональний стан серцевого м’язу та його кровопостачання у хворих на ХОБ, а також визначити компенсаторні і резервні можливості міокарда при прогресуванні ЛСН.

2. Правошлуночкова дисфункція у хворих на ХОБ відмічається вже на початковій стадії ЛСН і характеризується тенденцією до зростання серцевих об’ємів (КДО на 9,5 ± 2,2 %, КСО на 17,5 ± 2,4 %). При І і ІІ стадії ЛСН погіршення скоротливої функції ПШ приводить до зниження його геодинамічної продуктивності, що супроводжується достовірним падінням ударного серцевого викиду.

3. Динаміка параметрів скоротливості ЛШ у хворих на ХОБ характеризується однонаправленістю, порівняно з ПШ, змін, які зводяться до незначного зниження фракції викиду лівого шлуночка, збільшення його об’ємів при початковій стадії ЛСН і достовірних порушень насосної і скоротливої функції у обстежених І та ІІ стадій ЛСН.

4. Компенсаторний механізм серцевої діяльності при хронічних обструктивних захворюваннях легень реалізується за рахунок зростання функціональних об’ємів обох шлуночків, що забезпечує на початковій та при ЛСН І ст. збереження ударного об’єма та загальної фракції викиду на рівні, достатньому для забезпечення адекватного периферичного кровообігу.

5. Сцинтиграфія міокарда з 99mТс–МІВІ інформативна для оцінки перфузії серцевого м’яза і визначення його функціонального резерву у хворих на ХОБ, ускладнений ЛСН різних стадій важкості.

6. Сцинтиграфічні показники, що свідчать про достовірне зниження перфузії міокарда лівого шлуночка (на 32 – 40 %), відповідають важкому перебігу захворювання, а саме ЛСН ІІ ст., зі значним порушенням скоротливої функції міокарда.

Публікації автора:

1. Корчинська О. І. Комплекс радіонуклідних методів дослідження в оцінці функціонального стану органів мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу / О. І.Корчинська, А.Т. Циганков, І.В. Лінник // ХІІІ з’їзд терапевтів України : тези доповідей. Тернопіль, 10–12 червня 1999 р.
– К., 1999. – С.48–49.

2. Радіонуклідна оцінка структурно-функціонального стану серця у хворих з шлуночковими порушеннями ритму / О.І. Корчинська, К.М. Ігрунова, Ю.П. Северин, І.В. Лінник // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика – К., 2002, Вип. ІІ, – Кн. 2.
– С.52–58.

(Особистий внесок дисертанта: визначено стан проблеми та мета роботи, проведено аналіз отриманих даних та оцінка функціональних показників скоротливості серця.)

3. І.В Лінник Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки та скоротливої функції міокарда при легенево-серцевій недостатності за даними радіонуклідної вентрикулографії / Лінник І.В., Солодянникова О.І. // Променева діагностика, променева терапія : Збірка наук. робіт Асоціації радіологів України. – К., 2006. – С.81–87.

(Особистий внесок дисертанта: визначено мету та задачі роботи, власноруч проведено РНВГ, аналіз основних радіонуклідних діагностичних критеріїв легенево-серцевої недостатності.)

4. Лінник І.В. Можливості радіонуклідної діагностики в оцінці перфузії міокарда у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень. (Дані літератури та власних досліджень) / І.В. Лінник, О.І. Солодянникова // ІІІ Укр. з’їзд фахівців ядерної медицини 14–16 червня 2007 р., Харків. – Опубл.: Укр. радіол. журн. – 2007. – Т.15, вип. 2. – С. 250–253.

(Особистий внесок дисертанта: аналіз даних літератури та результатів проведених досліджень.)

5. Ткаченко М.М. Стан перфузії міокарда у хворих на хронічний обструктивний бронхіт за даними сцинтиграфії з 99mТс – метоксиізобутилізонитрилом / М.М. Ткаченко, О.І. Солодянникова, І.В. Лінник // Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. – 2008. – № 3. – С. 146 – 150.

17

(Особистий внесок дисертанта: відображено результати проведених сцинтиграфічних досліджень, визначено діагностичну значущість методики, проаналізовано отримані дані.)

6. Пат. 30136 Україна, МПК А61В6/00. Спосіб дослідження перфузії міокарда у хворих на легенево-серцеву недостатність / Лінник І.В., Солодянникова О.І., Сукач Г.Г. (Україна). –№ 200712574 ;
заявл. 13.11.2007 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. №2. – С.53.