Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Луховицька Наталія Ігорівна. Променева діагностика йодонегативних метастазів та рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози та подолання їх радіойодорезистентності. : Дис... канд. наук: 14.01.23 - 2009.Анотація до роботи:

Луховицька Н.І. Променева діагностика йодонегативних метастазів та рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози та подолання їх радіойодорезистентності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. – Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, 2009.

Дисертація присвячена питанню удосконалення променевих методів обстеження хворих на ДРЩЗ з йодонегативними метастазами та/або рецидивами та визначенню патогенетичних шляхів подолання радіойодорезистентності.

За результатами отриманих даних визначена частота наявності йодонегативних метастазів та рецидивів у хворих на ДРЩЗ з йодонегативними сканами; вивчено роль визначення ТГ у формуванні групи «ризику» виникнення йодонегативних метастазів та рецидивів тироїдного раку, визначені показання до проведення та діагностична цінність сцинтиграфії з 99mTc-пертехнетатом, 99mTc-MIBI та 99mTc-(V)DMSA у візуалізації йодонегативних метастазів та рецидивів тироїдного раку; визначені патогенетичні причини тироїдної радіойодорезистентності у хворих з йодонегативними метастазами та рецидивами ДРЩЗ та запропоновані таргетні способи подолання радіойодорезистентності шляхом використання лікарських засобів, що підвищують ступінь готовності пухлинної тканини поглинати радіойод через стимуляцію в ній ступеня кровотоку, редиференціювання пухлинної метастатичної тканини та підвищення ендогенного ТТГ. Вперше запропонована класифікація йодонегативних метастазів та/або рецидивів тироїдного раку та дано визначення терміна «йодонегативна тироїдна пухлина».

1. У дисертаційній роботі дано нове наукове вирішення актуального питання сучасної радіології – удосконалення променевих методів обстеження хворих на ДРЩЗ з йодонегативними метастазами та/або рецидивами та теоретичне обґрунтування патогенетичних шляхів для подолання радіойодорезистентності.

2. Визначено, що найбільш інформативним методом діагностики для виявлення йодонегативних метастазів і рецидивів у хворих на ДРЩЗ з йодонегативними сканами є сцинтиграфія з 99mTc-(V)DMSA (чутливість методу 85 %, специфічність 76 %, точність 80,9 %) та з 99mTc-MIBI (чутливість 88 %, специфічність – 67 %, точність 81,3 %), які дозволяють виявити не тільки локально розташовані, але й віддалені метастази та/або рецидиви ДРЩЗ.

3. Визначено чотири типи динаміки вмісту ТГ, які дозволяють виділити групу ризику щодо наявності йодонегативних метастазів та/або рецидивів диференційованого тироїдного раку, а в поєднанні зі сцинтиграфічними дослідженнями з 99mTc-(V)DMSA та/або 99mTc-MIBI – діагностувати тироїдні пухлини.

4. Встановлено, що частота наявності йодонегативних метастазів та рецидивів ДРЩЗ складає 23,5 % від усіх обстежених хворих з йодонегативними постлікувальними сканами.

5.Встановлено три патогенетичні причини йодонегативних метастазів та/або рецидивів диференційованого тироїдного раку: знижений ( 20 %) рівень кровотоку в пухлині; недостатній рівень ( 25 мМОд/л) стимульованого ТТГ та знижений рівень диференціювання пухлинних тироцитів (з секрецією 0 <ТГ <20 нг/мл).

6. Для подолання радіойодорезистентності у хворих з метастазами та рецидивами ДРЩЗ розроблено 3 способи таргетного лікування: алкоголізація пухлини, спрямована на підвищення кровотоку за рахунок створення асептичного запалення, стимуляція ендогенного ТТГ (препарат «Тироген» та «Літосан») та застосування редиференціювальної терапії (препарати «Рогліт», «Роаккутан»). Доведено, що застосування усіх способів подолання радіойодорезистентності мало позитивний ефект у 30 з 36 хворих, що підтверджено появою фіксації радіойоду на постлікувальних сканах; відновленням секреції тироцитами специфічного білка ТГ (з 0 до 679,9 нг/мл) та підвищенням ендогенного тиротропіну
> 70 мМОд/л. Використання літосану є альтернативою для стимуляції ТТГ (з помірним ефектом від лікування).

Публікації автора:

 1. Радионуклидная диагностика йоднегативних опухолей щитовидной железы [Текст] / Н.И. Афанасьева, А.В. Грушка, О.Н. Астапьева, Н.И. Одинокая // Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології : мат. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 24–25 лютого 2005 р. – Харків, 2005. – С.54–56. (Дисертанткою здійснено відбір хворих, радіонуклідні дослідження, аналіз отриманих даних).

 2. Сучасна програма лікування та довгострокового моніторингу хворих на диференційований тиреоїдний рак [Текст] / Н.І. Афанасьєва, А.В. Грушка, О.М. Астапьева, Н.І. Одинока // Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології : мат. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 24–25 лютого 2005 р. – Харків, 2005. – С. 19–22. (Дисертанткою проведено аналіз даних літератури та архівного матеріалу, курація хворих).

 3. Афанасьєва, Н.І. Роль визначення рівня тиреоглобуліну в діагностиці йоднегативних метастазів та рецидивів диференційованого тироїдного раку [Текст] /
  Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька // Укр. радіол. журнал. – 2007. – Т.ХV, Вип. 2. – С.233–236. (Дисертанткою проведено аналіз даних літератури, відбір хворих, аналіз отриманих результатів).

 4. Афанасьєва, Н.І. Радіонуклідна діагностика йоднегативних метастазів та рецидивів у хворих на диференційований рак щитоподібної залози [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька // Укр. радіол. журнал. – 2007. – Т.ХV, Вип. 2. – С.253-256. (Дисертантка брала участь в плануванні дослідження, відборі хворих, проведенні радіонуклідних досліджень, аналізі даних, проведенні ОХП – аналізу отриманого матеріалу).

 5. Афанасьєва, Н.І. Роль динамічного визначення рівня тиреоглобуліну сироватки в діагностиці йодонегативних метастазів та рецидивів диференційованого тироїдного раку [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька // Променева діагностика, променева терапія. – 2007. – №3. – С.11–14. (Дисертантка проводила аналіз даних літератури, відбір та курацію хворих, аналіз отриманих результатів).

 6. Афанасьєва, Н.І. Можливості радіонуклідної діагностики у виявленні йодонегативних метастазів та/або рецидивів диференційованого тиреоїдного раку [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька, О.І. Паскевич // Сучасні досягнення ядерної медицини : матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Київ, 30 вересня–1 жовтня 2008 р. – К., 2008. – С. 16–19. (Дисертанткою сплановано проведення радіонуклідних досліджень, здійснено відбір хворих, аналіз отриманих результатів, проведення ОХП – аналізу отриманого матеріалу, написання роботи).

 7. Афанасьєва, Н.І. Йодонегативні матастази та рецидиви тиреоїдного раку. Напрямки таргетної терапії [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька // Там же. – С. 20–24. (Дисертанткою здійснено відбір та курація хворих, клінічне спостереження, аналіз проведенного лікування).

 8. Афанасьєва, Н.І. Порівняння інформативності сцинтиграфії з 99mTс-пертехнетатом, 99mTc-MIBI та 99mTс-(V)DMSA у візуалізації йодонегативних метастазів та/або рецидивів диференційованого тироїдного раку [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька // Укр. радіол. журнал. – 2008. – Т.ХVІ, Вип. 2. – С.146–152. (Дисертанткою сплановано проведення радіонуклідних досліджень, здійснено відбір хворих, аналіз отриманих результатів, проведення ОХП – аналізу отриманого матеріалу).

 9. Луховицька Н.І. Нові аспекти патогенетичного лікування йодонегативних метастазів та рецидивів тироїдного раку [Текст]/ Н.І. Луховицька // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики : мат. наук.-практ. конф., Харків, 30 жовтня 2008 р. – Харків, 2008. –С. 84.

 10. Пути преодоления радиойодрезистентности при дифференцированном раке щитовидной железы [Текст] / Н.И. Афанасьева, Н.И. Луховицкая, О.Н. Астапьева, А.В. Грушка // Молекулярні основи і клінічні проблеми резистентності до лікарських засобів : мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 2–3 листопада 2006 р. – К., 2006. – С.14. (Дисертанткою здійснено проведення дослідження, відбір та курація хворих, клінічне спостереження, аналіз проведенного лікування).

 11. Сцинтиграфия c 99mTc-MIBI в визуализации йод-негативных метастазов и рецидивов дифференцированного тиреоидного рака [Текст] / Н.И. Афанасьева, Н.И. Одинокая, О.И. Паскевич, А.В. Грушка, О.Н. Астапьева, О.Г. Кондратьева // Актуальні проблеми ядерної медицини : мат. наук.-практ. конф., Севастополь, 20–21 вересня 2006 р. – Севастополь, 2006. – С.151. (Дисертанткою сплановано радіонуклідні дослідження, проведено аналіз і статистичну обробку отриманих даних).

 12. Луховицкая, Н.И. Роль тиреоглобулина и антител к нему в диагностике йоднегативных метастазов и рецидивов тиреоидного рака [Текст] / Н.И. Луховицкая // Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологи : мат. VIII конф. молодых онкологов с международным участием, Киев, 26–27 апреля 2007 г. – К., 2007. –
  С. 49.

 13. Луховицкая, Н.И. Редифференциирущая роль производных цис-ретиноивой кислоты и роглитазонов в лечении йоднегативных метастазов и рецидивов тиреоидного рака [Текст] / Н.И. Луховицкая // Сучасні проблеми експериментальної і клиничної онкології: матер. IX міжнародної конф. молодих онкологів, Київ, 23–24 квітня 2008 р. – К., 2008. –
  С. 79.

 14. Пат. № 27354 UA, МПК7 А61N5/10. Спосіб лікування радіойодрезистентних метастазів та рецидивів диференційованого тироїдного раку [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька, О.Г. Кондратьєва та ін. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМНУ» (UA). –№200707127; заявл. 25.06.2007; опубл. 25.10.2007. Бюл. №17. (Дисертанткою сплановано дослідження, проведено відбір та курація хворих, аналіз отриманих результатів).

 15. Пат. № 31379 UA, МПК7 А61В6/10. Спосіб радіонуклідної діагностики йодонегативних рецидивів та/або метастазів диференційованого раку щитоподібної залози [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька, Г.В. Грушка, О.Г. Паскевич (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва АМНУ» (UA). –
  № 200711940; заявл. 29.10.2007; опубл. 10.04.2008. Бюл. № 7. (Дисертанткою сплановано та проведено радіонуклідні дослідження, здійснено аналіз і статистична обробка отриманих даних).

 1. Пат. № 35075 UA, МПК7 А61N 5/10. Спосіб таргетної терапії йодонегативних рецидивів та/або метастазів диференційованого раку щитоподібної залози [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва АМНУ» (UA). – № 200805499; заявл. 29.04.2008; опубл. 26.08.2008. Бюл. №16. (Дисертантою проведено клінічне спостереження, планування дослідження, відбір та курація хворих, аналіз стану хворих, статистичну обробку отриманих даних).

 2. Пат. № 38881 UA, МПК51 А61В 6/00. Спосіб ранньої діагностики йодонегативних рецидивів та/або метастазів диференційованого раку щитоподібної залози [Текст] / Н.І. Афанасьєва, Н.І. Луховицька (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМНУ» (UA). – № 200809729; заявл. 25.07.2008; опубл. 26.01.2009. Бюл. №2. (Дисертанткою здійснено відбір та курація хворих, клінічне спостереження, аналіз проведеного дослідження).