Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Копетчук Валентина Анатоліївна. Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

КОПЕТЧУК В. А. Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009.

Дисертація містить результати експерименту дослідження науково-теоретичних основ забезпечення професійно спрямованого навчання, категоріально-поняттєвий апарат дослідження, аналіз та обґрунтування організації педагогічних основ професійно спрямованого навчання предметів природничо-математичного циклу в медичних коледжах, зокрема критеріальну характеристику, особливості організації викладання даних предметів та основних базових понять дослідження. У процесі дослідження було обґрунтовано модель професійно спрямованого навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі, яка містить: структуру професійно спрямованого навчання, соціально-особистісну мотивацію, ціннісні орієнтації, способи діяльності, рефлексію одержаного результату, дидактичні компоненти та етапи формування професійно спрямованого навчання. Експериментально підтверджено, що професійно спрямованому навчанню сприяє комплексний підхід до вивчення професійних і природничо-математичних предметів студентами медичного коледжу.

1. Історико-педагогічний досвід шляхів і можливостей професійної спрямованості навчання розглянуто як аналіз педагогічних теорій, теоретичних концепцій розвитку освіти, праць видатних учених минулого, практичного досвіду впровадження навчання, орієнтованого на потреби, можливості й запити певної професії.

У ході аналізу проблеми дослідження було доведено, що професійно спрямоване навчання визначено як специфічний процес пізнавання особистістю об’єктивної дійсності, спрямований на оволодіння системою знань з основ певної професії, уміннями і навичками практичного застосовування їх, досвідом удосконалювання себе як професіонала.

Структурно-функціональний аналіз проблеми дослідження уможливив виділити основне поняття з проблеми дослідження, що лягло в основу проведення констатувального і формувального експериментів.

Професійна спрямованість предметів природничо-математичного циклу – це педагогічно адаптоване засвоювання студентами базового змісту предметів природничо-математичного циклу на рівні вимог певної професії, сконцентроване навколо фундаментальних освітніх об’єктів і цілей, мотивів і потреб суб’єктів пізнавання.

Отже, професійну спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу у медичному коледжі розглянуто як складний комплексний багатофункціональний процес, скерований на усвідомлення мотивів, потреб майбутньої діяльності, на гармонійне поєднання теоретичної і практичної складових змісту освіти – введення у зміст курсів природничо-математичних предметів професійно значущого матеріалу, засвоєння якого забезпечує формування професійних знань, навичок, умінь, творчий розвиток студентів.

2. Аналіз результатів констатувального експерименту, проведеного в медичних коледжах Житомира, Донецька, Кіровограда, Миколаєва, Черкас, показав, що викладання предметів природничо-математичного циклу, а саме: біології, математики, інформатики, економічної географії, хімії, фізики, вимагає тісного зв’язку з базовими медичними дисциплінами.

Виділено критерії, які забезпечують професійну спрямованість навчання (змістовий, мотиваційний, ціннісний, діяльнісний, результативний), та чотири рівні професійної спрямованості навчання студентів медичного коледжу (початковий, середній, достатній, високий) при викладанні предметів природничо-математичного циклу.

Відсутність належної уваги до добору змісту знань з природничо-математичних дисциплін призводить до неузгодженості між собою знань і вмінь з цих дисциплін та відсутності комплексного підходу до викладання професійних і природничо-математичних дисциплін у роботі викладачів, що підтвердило необхідність створення моделі професійно спрямованого навчання предметів природничо-математичного циклу студентів медичного коледжу.

3. Під моделлю професійної спрямованості навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі визначено комплекс взаємопов’язаних елементів навчального процесу, що забезпечують формування у майбутніх фахівців системи знань і вмінь природничо-математичних дисциплін для майбутнього професійного виконання загальних і специфічних функцій молодшого медичного працівника.

Високий рівень значущості всіх функціональних компонентів (мотиваційно-цільового, змістового, операційно-діяльнісного, моніторингово-коригуючого, результативно-оцінювального) склав підґрунтя для розроблення та апробації моделі професійно спрямованого навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі. В результаті у навчальний план введено спецкурс «Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі».

4. Процес дослідження сприяв розробці структури професійно спрямованого навчання, яка складається з етапів – інформаційно-теоретичного, практичного, самостійно-творчого і на основі якої створено варіативні моделі організації навчального процесу. Введено додаткову інформацію до курсів спеціальних дисциплін, які студенти починають вивчати на І курсі; проведено спецсемінари, практикуми і лабораторні роботи для студентів ІІ курсу, а також систему позааудиторних занять (навчальних гуртків, клубів за інтересами для студентів ІІІ – ІV курсів тощо). Контрольними були групи, в яких студенти навчалися за традиційними програмами.

5. У процесі формувального експерименту сталися значні зміни у відсотковому розподілі студентів за рівнями професійної спрямованості, відчутно збільшилася кількість студентів у групах середнього (з 46,4 % – до 61,2 %) та високого (з 5 % – до 26,5 %) рівнів і зменшилася кількість студентів низького рівня.

Одержані результати показали достатньо високий рівень професійної спрямованості навчання предметів природничо-математичного циклу в експериментальних групах, що було досягнуто за умов комплексного підходу до навчального матеріалу щодо специфіки професійної спрямованості та впровадження спецкурсу «Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі».

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів організації професійно спрямованого навчання предметів природничо-математичного циклу у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації. Дальша перспектива дослідження полягає в удосконаленні методики формування поняттєвого природничо-математичного апарату, розробленні його комп’ютерної підтримки, підготовки навчально-методичної літератури нового покоління тощо.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Копетчук В. А. Педагогічні умови професійного спрямування природничо-математичних предметів у медичному коледжі [Текст] / В. А. Копетчук // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2005. – № 25. – С. 243–245. – (Серія «Педагогічні науки»).

2. Копетчук В. А. Сутність професійної спрямованості навчання в медичних коледжах [Текст] / В. А. Копетчук // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка – 2007. – № 36. – С. 162–165. – (Серія «Педагогічні науки»).

3. Копетчук В. А. Проблема професійної спрямованості навчання в історії розвитку вітчизняної педагогічної думки [Текст] / В. А. Копетчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. – Вип. 17 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) [та ін.]. – Київ – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С. 48–54. – (Серія «Педагогічні науки»).

4. Копетчук В. А. Модель професійної спрямованості навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі [Текст] / В. А. Копетчук // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2008. – № 36 – С. 122–128. – (Серія «Педагогічні науки»).

5. Копетчук В. А. Основи професійно спрямованого навчання студентів медичного коледжу [Текст] / В. А. Копетчук // Педагогічні науки // Зб. наук. праць. – Ч. 2. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 39–44.

Статті у наукових виданнях

6. Копетчук В. А. Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно зорієнтованого навчання [Текст] / В. А. Копетчук, О. С. Березюк // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – № 19 – С. 54–57. – (Серія «Педагогічні науки»). (проаналізовано дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій).

7. Копетчук В. А. Організація навчального процесу [Текст] / В. А. Копетчук // Медсестринство України. – 2004. – № 1. – С. 20–21.

8. Копетчук В. А. Ідеї народної педагогіки в сучасних умовах української школи [Текст] / В. А. Копетчук // Проблеми народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича: зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. – С. 33–35.

9. Копетчук В. А. Ідея народної школи в працях К. Д. Ушинського [Текст] / В. А. Копетчук // Ідеї народної педагогіки в наукових дослідженнях К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 20–23.

10. КопетчукВ. А. Педагогічно-просвітницька діяльність Софії Русової [Текст] / В. А. Копетчук // Ідеї національно-виховної системи Софії Русової: зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – С. 36–42.

11. Копетчук В. А. Педагогічні умови професійної спрямованості навчальних предметів в системі вищої школи [Текст] / В. А. Копетчук // Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: наук.-практ. зб. – Житомир: Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2007. – С. 178–180. – (Серія «Педагогічні науки»).

12. Копетчук В. А. Становлення медичної освіти на Волині [Текст] / В.А. Копетчук // Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: наук. зб. – Т. 2. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 35–38.

13. Копетчук В. А. Підготовка медичних і науково-педагогічних кадрів для галузі охорони здоров’я Житомирської області [Текст] / В. А. Копетчук, В. Й. Шатило, К. С. Васьков та ін. // Мед. освіта. – 2007. – № 3. – С. 19–21. (проаналізовано результати реформування галузі охорони здоров’я Житомирської області).

14. Копетчук В. А. До проблеми організації навчального процесу в медичних коледжах [Текст]: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. «Ціннісні пріоритети освіти в ХХІ ст.: інноваційний розвиток освітніх систем», Луганськ. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – С. 127–133.

15. Копетчук В. А. До проблеми стану професійної спрямованості навчальних предметів у медичних коледжах [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. «Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах», Житомир, 20 квітня 2007. – Житомир: Житомир. обл. типографія, 2007. – С. 22–27.

Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

16. Копетчук В. А. Про виховання культури мислення на уроках математики [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції «Психолого-педагогічні фактори підвищення професійної майстерності вчителя-вихователя», 1995 р.: тези доповідей. – Житомир, ЖДПІ, 1995. – С. 280.

17. Копетчук В. А. Особливості профільного навчання в середніх навчально-виховних закладах [Текст] / В. А. Копетчук // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки: наук.-метод. зб. – Житомир: Полісся, 2004. – С. 206–209.

18. Копетчук В. А. Діагностика сучасного стану професійної спрямованості навчальних предметів природничо-математичного циклу в медичних коледжах [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури», Житомир, 14–15 листопада 2006. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – С. 186–189.

19. Копетчук В. А. Роль професійного спрямування навчання у формуванні особистості [Текст]: матеріали Міжрегіон. наук.-практ. конф. «Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи», Житомир, 8 листопада 2007. – Житомир: Вид-во ПП Сахневич, 2007. – С 86–89.

20. Копетчук В.А. Організація науково-методичної роботи в медичних учбових закладах І-ІІІ рівнів акредитації [Текст]: матеріали V Міжрегіон. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сімейної медицини», Житомир, 18 травня 2007. – Житомир, 2007. – С. 49–53.

21. Копетчук В. А. Діагностика стану професійної спрямованості навчальних предметів природничо-математичного циклу в практиці роботи медичних коледжаів [Текст]: матеріали наук.-метод. конф. «Формування духовності молодої людини: методика, практика, досвід», Житомир, 18 грудня 2007. – Житомир: Вид-во ПП Сахневич, 2007. – С. 42–44.