Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Короткова Юлія Михайлівна. Професійна підготовка вчителя початкових класів у сучасній Греції : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Короткова Ю.М. Професійна підготовка вчителя початкових класів у сучасній Греції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації вперше в українській історико-педагогічній науці здійснено цілісне дослідження теорії та практики професійної підготовки вчителя початкових класів у сучасній Греції.

Проведено порівняльний аналіз поглядів українських та грецьких учених на сутність, структуру і значення професійної підготовки вчителя початкових класів. Розглянуто ґенезу й розроблено періодизацію професійної підготовки вчителя початкових класів у Греції з 1824 р. і до початку ЧЧЙ ст. З’ясовано умови і виявлено особливості діяльності навчальних педагогічних закладів з підготовки вчителя початкових класів на сучасному етапі.

Досліджено зміст і форми професійної підготовки вчителя початкових класів у Греції в означений період.

Визначено й схарактеризовано сучасні організаційно-структурні та змістово-процесуальні тенденції розвитку професійної підготовки вчителя початкових класів у Греції. Узагальнено позитивний грецький досвід з метою впроваждення його в навчально-виховний процес ВНЗ України.

Публікації автора:

I. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Войтова Ю. М. Державна політика Греції стосовно педагогічної освіти сучасного вчителя / Ю. М. Войтова // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. – Харків: Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2003. – Вип. 10. – С. 83–88.

2. Короткова Ю. М. Проблема філософських факультетів з підготовки викладачів гуманітарного профілю у Греції / Ю. М. Короткова // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. – Харків: Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2004. – Вип. 25. – С. 168–175.

3. Короткова Ю. М. Структура навчальних планів педагогічних відділень початкової освіти Греції / Ю. М. Короткова // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Криворізький держ. пед. ун-т, 2006. – Вип. 15. – С. 73–78.

4. Короткова Ю. М. Деякі особливості діяльності педагогічних відділень початкової освіти у Греції / Ю. М. Короткова // Імідж сучасного педагога: Розвиток управлінського потенціалу керівника. – 2006. – № 3–4. – С. 123–125.

5. Короткова Ю. М. Організація практичної підготовки вчителів початкових класів на педагогічних відділеннях початкової освіти Греції / Ю. М. Короткова // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. – Слов’янськ: Слов’янський держ. пед. ун-т, 2006. – Вип. XXXIII. – С. 32–38.

6. Короткова Ю. М. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів у Греції / Ю. М. Короткова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 74–77.

7. Короткова Ю. М. Досвід впровадження Болонського процесу у систему професійної підготовки вчителів початкових класів у Греції / Ю. М. Короткова // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. – Слов’янськ: Слов’янський держ. пед. ун-т, 2007. – Вип. XXXVIII. – С. 112–116.

II. Матеріали конференцій:

8. Войтова Ю. М. Сучасні тенденції організації дошкільної та середньої освіти в Греції / Ю. М. Войтова // матеріали IV підсумкової наук.-практ. конф викладачів МГІ, (Маріуполь, лютий 2002) / Маріупольський гуманітарний інститут. – Маріуполь: Маріупольський гуманітарний інститут. – 2002. – С. 143–146.

9. Короткова Ю. М. Розвиток початкової освіти та проблема підготовки вчителя початкових класів у Греції / Ю. М. Короткова // матеріали VIII підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ [«Актуальні проблеми науки та освіти»], (Маріуполь, 2 лютого 2006) / Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь: Маріупольський держ. гуманітарний ун-т, 2006. – Ч. 2. – С. 114–115.

10. Короткова Ю. М. Досвід організації педагогічної практики майбутніх вчителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах України та Греції / Ю. М. Короткова // материалы II междунар. науч.-практ. конф. [«Стратегические вопросы мировой науки – 2007»], (Днепропетровск, 15–28 февраля 2007). – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – Том 1. – С. 13–16.

11. Короткова Ю. М. Організація університетської освіти у сучасній Греції / Ю. М. Короткова // зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток еллінізму в Україні у ЧVЙЙЙ – XXI ст.»], (Маріуполь, 21–23 травня 2007) / Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь: Маріупольський держ. гуманітарний ун-т, 2007. – С. 244–246.

12. Короткова Ю. М. Реалізація ідеї освіти і навчання протягом життя у Греції (на матеріалі педагогічних спеціальностей) / Ю. М. Короткова // матеріали X підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ [«Актуальні проблеми науки та освіти»], (Маріуполь, 1 лютого 2008) / Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь: Маріупольський держ. гуманітарний ун-т, 2008. – С. 159–161.