Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Макарчук Вікторія Вікторівна. Продуктивна праця в досвіді шкіл України (60-70-ті роки ХХ століття) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2006. — 231арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 178-202.Анотація до роботи:

Макарчук В.В. Продуктивна праця в досвіді шкіл України (60-70-ті роки ХХ століття) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку продуктивної праці учнів у другій половині ХХ століття, науковому обґрунтуванню доцільності використання позитивного досвіду організації продуктивної праці учнів 60–70-х роках ХХ ст. у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах України. Проаналізовано роль продуктивної праці у повноцінному розвитку особистості, виокремлено основні етапи розвитку продуктивної праці, співвідносно періодів розгортання української педагогічної думки у хронологічних межах ХХ ст. Сформульовано сутність поняття “продуктивна праця”. Узагальнено досвід роботи В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка, О.А. Захаренка з організації продуктивної праці учнів. Виокремлено сучасний досвід організації продуктивної праці у загальноосвітніх школах і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів окремих регіонів із традиційними центрами художньо-промислового виробництва. Встановлено тенденції відродження українських національних традицій у трудовому вихованні сучасних школах, звернення загальноосвітніх шкіл до цінностей матеріально-художньої культури, тенденції до поєднання утилітарних технологій і сучасних видів дизайну у продуктивній праці учнів.

У дисертації здійснено наукове узагальнення організації продуктивної праці учнів у 60-70-х роках ХХ ст. та окреслено перспективи використання наукового здобутку у сучасних умовах.

Одержані у процесі дослідження результати дають підстави для таких загальних висновків.

1. На основі теоретичного узагальнення ідей вітчизняних та зарубіжних педагогів стосовно поєднання навчання з продуктивною працею учнів визначено, що характерними особливостями емпіричного досвіду організації продуктивної праці в українській трудовій школі є спрямування на професіоналізм і профорієнтацію, збереження національних цінностей української етнопедагогіки, поєднання утилітарних й естетичних характеристик у результатах продуктивної праці.

Встановлено, що основними причинами гальмування розвитку продуктивної праці в українській школі радянського періоду були: русифікація української школи і нав’язування ідеї “політехнізму”, ігнорування традиційної зорієнтованості української трудової школи на “професіоналізм”, ліквідація особливостей української освітньої системи і централізація командно-адміністративного стилю управління трудовою політехнічною школою з єдиним директивним центром у Москві.

2. Виходячи з періодизації розвитку української педагогічної думки (за О.В. Сухомлинською), встановлено основні етапи організації продуктивної праці учнів загальноосвітніх шкіл.

І. 1920–1933 р.р. – етап романтизму продуктивної праці.

ІІ. 1933–1958 р.р. – етап авторитарної політехнізації продуктивної праці.

ІІІ. 1958–1990 р.р. – етап гуманізації продуктивної праці в окремих школах педагогів-новаторів.

Новітній ІV етап починається з 1990 р. і характеризується пошуком шляхів профілізації старшої школи та визначенням місця продуктивної праці у профільному навчанні старшокласників.

3. У процесі дослідження проблеми було вивчено та узагальнено новаторські підходи до організації продуктивної праці в авторських школах В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка, О.А. Захаренка в становленні і розвитку трудового навчання та виховання молоді.

Суть специфіки організації продуктивної праці у школі-лабораторії В.О. Сухомлинського полягає у дотриманні принципу наступності і неперервності – від вступу до завершення навчання у школі; у використанні міжпредметних зв’язків природничих дисциплін із продуктивною працею учнів; у використанні виховного і розвивального потенціалу продуктивної праці.

У процесі здійснення наукового пошуку нами встановлено, що розробка І.Г. Ткаченком змісту та форм системи трудового виховання школярів у Богданівській школі мала новаторський характер. Особливість продуктивної праці в ній характеризується професійною орієнтацією на сільськогосподарські спеціальності. Тут апробувалася цілісна система професійної підготовки учнів із нахилом до сільськогосподарської праці, було закладено основи проектно-цільового планування майбутнього працівника сільськогосподарського регіону; успішно реалізувалася ідея поєднання продуктивної праці учнів з різними рівнями виробничих досліджень; продуктивна праця використовувалася як ефективний засіб виховання колективізму та почуття інтернаціоналізму у спеціально створених педагогічних умовах інтернаціонального табору праці та відпочинку “Дружба”; перша учнівська виробнича бригада в Україні була створена в Богданівській школі.

У школі-толоці О.А. Захаренка організація продуктивної праці забезпечувалася різнобічним спрямуванням, орієнтацією на різні профілі підготовки старшокласників: сільськогосподарський, технічний, будівельний, обслуговуючий. Особливістю продуктивної праці у школі була участь старшокласників у розбудові школи спільно з учителями та батьками, у зміцненні взаємозв’язків із соціальним і господарським середовищем села Сахнівки. Гармонія розумових і фізичних сил особистості досягалася колективною продуктивною працею, що є актуальним для сучасних профільних шкіл України.

За основу організації продуктивної праці учнів у названих педагогічних системах українських педагогів-новаторів було взято досвід А.С. Макаренка, нові педагогічні технології (школи-господарства, школи-толоки, школи з елементами сезонної праці).

У досвіді шкіл України 60–70-х роках ХХ століття мала місце значна перевага організації продуктивної праці за професійними напрямами “людина – природа” і “людина – техніка” порівняно з такими професійними напрямами, як “людина – людина”, “людина – знакові системи”, “людина – художні образи”.

4. У досліджуваний період розвитку української школи науково обґрунтовано перспективи трансформації досвіду продуктивної праці в сучасну профільну підготовку старшокласників. В умовах ринкової педагогіки особливого значення буде набувати праця школярів як навчальна, так і продуктивна, оскільки вона готуватиме майбутнього громадянина до життя і праці в умовах ринкової держави. Встановлено, що не тільки утилітарно-матеріальна, але й художньо-промислова продукція може бути результатом продуктивної праці, і це зумовлює актуалізацію нового напряму продуктивної праці учнів – “людина – художні образи”, яка вимагає розробки теорії і практики художньо-промислової освіти, пов’язаної з українськими народними ремеслами і промислами.

Науково обґрунтувано перспективи трансформації досвіду продуктивної праці 60–70-х роках ХХ ст. у сучасну профільну підготовку учнів загальноосвітніх шкіл і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. Воно пов’язане з методологічною настановою, що продуктивною є праця не лише в матеріальній сфері, але й у сфері послуг, духовній. Згідно сказаного, перспективним є залучення учнів до продуктивної праці за різними напрямами, а саме: “людина – художні образи”, актуалізація предметно-перетворювальної діяльності продуктивного типу різного змісту й характеру. Сучасна продуктивна праця, модернізована етнодизайном і профільним навчанням, може стати ефективним засобом профорієнтації і професіоналізму, проектної творчості і політехнізму, забезпечення суспільних потреб у компетентних працівниках, а також основою для розвитку ідеї ринкових освітніх послуг.

З переходом на 12-річний термін навчання актуальності набуває профільне навчання старшокласників, а тому перспективним може бути дослідження педагогічних умов організації профільного трудового навчання в умовах МНВК з урахуванням національних особливостей продуктивної праці. Окремих досліджень потребує організація продуктивної праці старшокласників, пов’язаної з профільним навчанням за напрямами “людина – природа”, “людина – техніка”, “людина – людина”, “людина – знакові системи”, “людина – художні образи”.

Публікації автора:

1. Макарчук В.В. Продуктивна праця у досвіді В.О. Сухомлинського // Наука і освіта: Спецвипуск: “Василь Сухомлинський і сучасність” / За упоряд. і ред. М.Д. Антонця, А.М. Богуш. – Одеса, 2001. – С. 64–66.

2. Макарчук В.В. Історія розвитку теорії поєднання навчання з продуктивною працею // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 157–162.

3. Макарчук В.В. Проблема продуктивної праці школяра в педагогічній теорії України // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: Спеціальний випуск “До витоків становлення української педагогічної науки”. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 120–123.

4. Макарчук В.В. Основні шляхи оптимального використання продуктивної праці в українській школі ХХІ століття // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 137–142.

5. Макарчук В.В. Трудове виховання молоді як одна з головних засад у педагогічній діяльності Я. Корчака та І. Ткаченка // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск: Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини Януша Корчака в ХХІ столітті. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 93–99.

6. Макарчук В.В. Трудове виховання у науковому здобутку В. О. Сухомлинського // Наукові записки. – Вип. 52. Ч. 2. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2003. – С. 125–128.

7. Макарчук В.В. Використання досвіду шкіл 60–70 рр. в сучасних новаторських середніх освітніх закладах // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 214–219.

8. Макарчук В.В. Продуктивна праця в досвіді виховної роботи А.С. Макаренка // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 190. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 109–115.

9. Макарчук В.В. Трудова підготовка у досвіді шкіл України 60–70-х р.р. ХХ ст. // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Науковий світ, 2004. – С. 219–225.

10. Макарчук В.В. Принцип природовідповідності як одна з головних умов трудового виховання особистості школяра // Вісник наукової лабораторії “Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття”: Вип. V. – Умань, 2001. – С. 23–26.

11. Макарчук В.В. Продуктивна праця у творчій спадщині І.Я. Франка // Збірка статей науково-практичної міжвузівської конференції викладачів “Проблеми розвитку регіонального бізнесу та управління”. – Вінниця, 2002. – С. 100–104.

12. Макарчук В.В. Творче використання досвіду В.О. Сухомлинського в умовах сучасної загальноосвітньої школи // Вісник наукової лабораторії “В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття”: Вип. V. – Умань, 2003. – С. 106–114.

13. Макарчук В.В., Мадзігон В.В. Продуктивна праця в українській школі: історія, перспективи розвитку. – К.: Генеза, 2005. – 169 с. (Дисертанту належать І та ІV розділи).

Анотації