Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Стрілець Світлана Іванівна. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878-1925): дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Стрілець С.І. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878-1925).Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2003.

Дисертаційне дослідження присвячене цілісному історико-педагогічному аналізу проблем шкільної математичної освіти в педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878-1925). У дослідженні розкрито історичні, соціально-педагогічні передумови, що вплинули на становлення й розвиток його педагогічного світогляду; показано етапи життєвого і творчого шляху; виокремлено й охарактеризовано основні напрями діяльності вченого за впровадження передових освітніх ідей у шкільну практику; розкрито його внесок у розробку програм з математики, проблем початкової математичної освіти, в підготовку підручників і задачників з алгебри, арифметики й початків геометрії та здійснено їх порівняльний аналіз із сучасними; виявлено особливості підходу К.Лебединцева до проблем виховання, розгляду змісту й методів шкільної математичної освіти; з’ясовано значення основних ідей методиста-математика для розв’язання проблем сучасної математичної освіти.

У науковий обіг введено нові історико-педагогічні документи, що характеризують К.Лебединцева як ученого, педагога, методиста-математика. У дослідженні істотно доповнено картину розвитку шкільної математичної освіти. Основні результати, положення й висновки дослідження можуть бути використані при викладанні історії педагогіки, у процесі підготовки підручників, збірників задач і методичних посібників з математики.

Публікації автора:

  1. Стрілець С.І. Педагогічна спадщина Костянтина Феофановича Лебединцева // Поч. шк. – 2001. – №3. – С. 56-58.

  2. Стрілець С.І. К.Ф.Лебединцев про оцінювання і контроль знань учнів // Вісник Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 4. Серія: пед. науки: Зб. – Чернігів: ЧДПУ, 2001. – №4. – С.155-156.

  3. Стрілець С.І. З історії освіти в Україні у другій половині ХІХ початку ХХ ст. // Вісник Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 7. Серія: пед. науки: Зб. – Чернігів: ЧДПУ, 2001. – №7. – С.90-93.

  4. Стрілець С.І. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878-1925) // Математика в шк. – 2002. – №2. – С. 60-63.

  5. Стрілець С.І. Підручники та задачники з алгебри Костянтина Феофановича Лебединцева // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. – К.: Пед. думка. – 2000. – С. 91-93.

  6. Стрілець С.І. К.Ф.Лебединцев про програму та метод викладання алгебри у середній школі // Рік 2000 – Всесвітній рік Математики: Матеріали міжвуз. наук. практ. конференції. – Чернігів, 2000. – С. 44-45.

  7. Стрілець С.І. Проблеми шкільної математичної освіти на зламі ХІХ – ХХ ст. // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конференції, присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів: Сіверянська думка, 2001. – С. 75-77.

8. Стрілець С.І. Внесок К.Ф.Лебединцева в розвиток методики математики в Україні // М.В.Остроградський – видатний математик, механік і педагог: Зб. матеріалів міжнар. конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В.Остроградського. – Полтава: Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – 2001. – С. 156-158.