Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Захаренко Сергій Олександрович. Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О.А.Захаренка. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Захаренко С.О. Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О.А. Захаренка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008 р.

У дисертації здійснений ретроспективний аналіз розвитку педагогічної думки про сімейне виховання: показано, що витоки поглядів на сім'ю беруть початок з незапам'ятних часів і доходять до нас через фольклор, традиції, християнську релігію, роботи релігійних і державних діячів періоду Київської Русі; представлені погляди відомих педагогів минулого на вирішення проблем сімейного виховання; узагальнені характерні особливості педагогічної думки різних історичних періодів.

У дисертації проанадізовано погляди О.А. Захаренка на роль сім’ї, родини у вихованні підростаючого покоління, виокремлено засади, на яких будувалася система родинного виховання в Сахнівській середній школі Корсунь-Шевченків-ського району Черкаської області, показані умови її ефективного функціонування, складові та їх взаємозв’язок, проаналізовано досвід використання ідей О.А. Заха-ренка щодо родинного виховання в практиці загальноосвітніх шкіл.

На основі матеріалів дослідження розроблено рекомендації щодо наповнення змісту фахових дисциплін інформацією про родинновиховний доробок академіка-практика, спецкурс «Ідеї родинного виховання в творчій спадщині О.А. Захарен-ка», а також рекомендації з впровадження ідей О.А. Захаренка в практику роботи сучасних шкіл.

У роботі підкреслюється, що досвід роботи Сахнівської середньої школи під керівництвом О.А. Захаренка має неперехідне значення для розвитку української системи освіти.

Пріоритети сучасного суспільства свідчать про затребуваність досвіду вченого-практика системі освіти України.

За підсумками дослідження можна зробити такі висновки:

1. Здійснений історико-педагогічний аналіз становлення родинновиховної думки свідчить:

– погляди на сім’ю, родину, родинне виховання почали формуватися у давні часи і доходять до нас через народний епос, традиції, обряди, християнські вірування; інтерпретація функцій сім’ї в працях часів Київської Русі, середньовіччя базується на народному розумінні взаємостосунків між батьками і дітьми, подружжям, взаємовідносин між школою і сім’єю;

– педагогічна еліта ХVІІ–ХІХ століть покладає на сім’ю, поряд з турботою про фізичний і родинно-культурний розвиток, необхідність формування громадян-ських почуттів, національної самосвідомості, моральних чеснот;

– ХХ століття характеризується поступовим переходом від повного відторгнення сім’ї у виховному процесі до визнання її основною ланкою становлення особистості;

– останні десятиліття відзначаються посиленням інтересу науковців і практиків до родинного виховання як невід’ємної складової неперервного процесу освіти.

На основі аналізу архівних матеріалів, особистого спілкування з О.А. Захаре-нком встановлено, що його погляди на родинне виховання формувалися під впливом родинного досвіду, народної педагогіки, української та європейської педагогічної думки. Саме погляди О.В. Духновича, Я.А. Коменського, А.С. Макаренка, Г.С. Сковороди, В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського та інших вчених-пе-дагогів стали підгрунтям, на якому формувалася вся педагогічна система О.А. Захаренка. Дослідження засвідчило, що на формування поглядів О.А. Захаренка вплинули як чинники соціального, суспільного, наукового, професійного середовища, так і безпосередні контакти з науковою і державною елітою.

2. Аналіз творчої спадщини О.А. Захаренка дав можливість виокремити умови і принципи родинного виховання, що реалізувалися в Сахнівській середній школі.

Доведено, що сім’ї, родині педагог-новатор надавав пріоритетного значення у всій системі виховних впливів; з’ясовано, що в поглядах О.А. Захаренка на родину та родинне виховання домінуючими є: необхідність сприятливої родинної атмосфери, вдале поєднання турботи і вимогливості, турбота про здоров’я дитини, застереження від надмірної батьківської любові, глибоке знання сім’ї, постійна турбота про батьківський авторитет, ідея батьківського дому; виявлено умови ефективного родинного виховання; відзначено, що О.А. Захаренко на основі глибокого аналізу своєї педагогічної діяльності здійснив подальше обгрунтування принципів роботи школи з родинного виховання, діалектика яких забезпечує гармонізацію усіх складових виховного процесу.

3. У процесі дослідження з’ясовано, що у дільності педагогічного колективу Сахнівської середньої школи утвердилися такі напрями вирішення родинних проблем: педагогічне навчання батьків, підготовка учнів до майбутнього сімейного життя, застосування родинно-шкільних традицій, виховання поваги до старших, організація спільної праці батьків, учителів та учнів у створенні й удосконаленні навчально-матеріальної бази школи, використання родинного потенціалу для формування патріотичних почуттів. Основними формами родинного виховання були: університет для батьків, робота батьківсько-учнівських бригад зі створення матеріальної бази школи, різноманітна спільна пошукова робота, участь у підготовці й проведенні виставок учнівських робіт, святкових дат, звітів перед батьками, догляд за родинними куточками у шкільному дендропарку, Живими Обелісками, Криницею Совісті, реєстрація шлюбів і новонароджених у присутності учнів і вчителів. Широко застосовувалися такі засоби як родинно-шкільний музей, виховні години з теми «Сім’я», шкільна телестудія, радіогазета, шкільна газета «Дівочі гори», щоденна радіолінійка, родинно-шкільні традиції, тижні матері, бабусі, дівчинки.

О.А. Захаренко створив і застосував у практиці роботи Сахнівської середньої школи цілісну систему родинного виховання, що акумулювала досвід педагогічного колективу, яким керував вчений-новатор впродовж майже сорока років. Оз-начена система О.А. Захаренка, складовими якої є умови, принципи, напрями, форми і засоби родинного виховання, на практиці показала свою ефективність і є основною ланкою його авторської педагогічної системи організації навчально-ви-ховного процесу в сільській школі.

4. У дослідженні узагальнено досвід творчого використання ідей О.А. Заха-ренка з родинного виховання в освітніх закладах Черкаської області, розкрито їх актуальність і життєздатність на сучасному етапі формування громадянського суспільства в Україні.

Соціальний та виховний стан сучасної родини, аналіз досвіду роботи загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, а також зміст підручників і посібників для вищої школи засвідчили необхідність використання родинновиховного досвіду О.А. Захаренка. Його пропагування дасть можливість забезпечити вчителів, студентів широкими знаннями і навичками роботи з сім’ями.

На основі вивчення педагогічних праць і практичної діяльності О.А. Захарен-ка, інших джерел розроблено навчальний спецкурс «Ідеї родинного виховання в творчій спадщині О.А. Захаренка», для реалізації якого створено навчально-ме-тодичний комплекс, до якого входять: навчальна робоча програма, посібники, навчальний відеофільм «Академік із Сахнівки» для викладачів і студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредетації.

Доведено, що впровадження результатів дослідження в навчально-виховний процес Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, в процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Черкаському обласному інституті післядипломної освіти сприяло вирішенню низки важливих навчально-виховних проблем підготовки майбутнього вчителя: розширенню світогляду студентів (оволодіння знаннями про розвиток сім’ї та особливості родинного виховання, про зміст родинного виховання в українських школах в 60–90-х р. ХХ століття); підвищенню інтересу майбутніх учителів до проблем родинного виховання, до історії України, рідного краю; вихованню у студентів ініціативи, пізнавального інтересу до вітчизняної педагогічної спадщини; підвищенню професійно-педагогічного рівня та формуванню готовності майбутніх учителів до роботи з батьками, до родинного виховання. Використання результатів і рекомендацій в практичній діяльності шкіл Драбівського, Звенигородського, Корсунь-Шевчен-ківського, Черкаського районів Черкаської області сприяло підвищенню рівня її ефективності, зацікавленості вчителів родинновиховним досвідом і теоретичними напрацюваннями О.А. Захаренка, поглибленню родинновиховного потенціалу ос-вітніх закладів, зміцненню зв’язків між школою та родиною.

5. За результатами дослідження підготовлено хрестоматійне видання статей, висловів О.А. Захаренка з питань родинного виховання із використанням архівних матеріалів, а також видано біобібліографічний покажчик (два видання) праць О.А. Захаренка, публікацій про його творчу діяльність, неопублікованих статей, виступів, педагогічних есе тощо.

6. Результатами наукового дослідження доведено, що О.А. Захаренко піднявся до філософського осмислення проблем навчання і виховання. Його переконання та ідеали, масштабність мислення, широта розгорнутої діяльності, авторитет у науковому середовищі, безумовно, є актуальними для сучасного етапу розвитку національної системи освіти.

Наукова, педагогічна, організаційна діяльність О.А. Захаренка є яскравим прикладом служіння народу і батьківщині. Адже прагнення до досконалості, широка науково-педагогічно-громадська діяльність, віра у результативність діяльності освіти, вчителя, родини з метою формування гуманістичних, загальнолюдських та національних цінностей людини були і залишаються обов’язком і покликанням освітян.

Результати наукового пошуку дають підстави для висновку, що поставлені завдання виконані, зроблені узагальнення мають важливе значення для розвитку теорії та історії педагогіки, зокрема теорії родинного виховання.

Багатогранна спадщина вченого-практика вказує на сучасні пріоритети й орієнтири розвитку України і може бути використана для розбудови вітчизняної системи освіти. Використання його родинновиховного досвіду сприятиме формуванню морально вихованих, працьовитих, порядних громадян і патріотів держави. Тому вважаємо за доцільне:

– на базі Авторської О.А. Захаренка загальноосвітньої школи с. Сахнівки створити дослідницький центр АПН України з проблем діяльності школи-родини, школи-толоки;

– ширше впроваджувати в шкільну практику сформовану і апробовану О.А. Заха-ренком систему родинного виховання;

– ввести в програму курсу з історії педагогіки в педагогічних вищих навчальних закладах та університетах теми, спецкурси з вивчення ідей О.А. Захаренка про родинне виховання;

– в обласних інститутах післядипломної освіти педагогічних працівників ввести в плани курсової підготовки різних категорій педагогічних працівників шкіл і дошкільних закладів факультативи з вивчення творчої спадщини О.А. Захаренка, зокрема з родинного виховання, та впровадження її в практику роботи навчальних закладів;

– затвердити державну програму, яка передбачала б видання праць вченого-прак-тика, творчого доробку, що зберігається в архіві, проведення щорічних науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, педагогічних читань.

Безумовно, наше дослідження не є вичерпним щодо розкриття творчої спадщини О.А. Захаренка з проблем родинного виховання. На нашу думку, перспективними напрямами подальших досліджень могли б стати: проблеми виховання поваги до батьків, старших у творчій спадщині О.А. Захаренка, освітньо-пе-дагогічна спадщина О.А. Захаренка щодо діяльності школи-родини, розкриття проблем морального, трудового, естетичного, патріотичного виховання в творчій спадщині О.А. Захаренка засобами спільної діяльності школи, сім’ї, громади.

Публікації автора:

Навчальні та методичні посібники:

1. Захаренко С.О. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині О.А. Захаренка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.О. Захаренко, Н.В. Ор-лова. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 252 с.

2. О.А. Захаренко про родинне виховання: хрестоматія / [упоряд., передмова С.О. Захаренко]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 100 с.

3. Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей (За матеріалами Сахнівської середньої школи К-Шевченківського району Черкаської області): навч. посіб. / [ упоряд.: С.О. Захаренко, Н.В. Орлова]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 288 с.

4. Захаренко Олександр Антонович (1937–2002). Біобібліографічний покажчик / [Укладачі: С.О. Захаренко, О.З. Медалієва]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 40 с.

5. Захаренко Олександр Антонович (1937–2002). Біобібліографічний покажчик / [Укладачі: С.О. Захаренко, О.З. Медалієва]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хме-льницького, 2006. – 52 с. – (2-е видання).

6. Захаренко О.А. 210 шкільних лінійок. Загальношкільні лінійки, проведені в сільській школі протягом 1998-2000 року: [метод. посіб.] / О.А. Захаренко, С.О. Захаренко. – Сахнівка: Б.в., 2002. – 295 с.

7. Академік із Сахнівки: навч.-наукове вид. / [М.В. Томенко, В.А. Гресь, В.Г. Кремень, О.А. Захаренко, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, І.Д. Бех, Л.І. Мацько, А.І. Ку-зьмінський, О.А. Біда, Л.О. Бугакова, Л.І. Прокопенко, О.М. Семеног, В.В. Пи-липчук, С.О. Захаренко, Н.В. Орлова]; за ред. А.І. Кузьмінського. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 438 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

8. Захаренко С.О. Погляди О.А. Захаренка на родинне виховання / С.О. Заха-ренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1–2. – С. 168-175.

9. Захаренко С.О. Засоби масової інформації як важіль у реалізації проблем родинного виховання / С.О. Захаренко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – Умань: Софія, 2007. – №21 – С. 221–227.

10. Захаренко С.О. Засади родинного виховання у творчій спадщині О.А. За-харенка / С.О. Захаренко // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – №4. – С. 149–156.

11. Захаренко С.О. Педагогічні погляди і діяльнісь О.А. Захаренка в контексті виховання в учнів поваги до батьків / С.О. Захаренко // Вісник Черкаського університету: зб. наук. праць Черкаського нац. ун-ту ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – №126. – С. 64–68.

12. Захаренко С.О. Роль сім’ї у формуванні особистості (Підґрунтя формуван-ня педагогічних поглядів О.А. Захаренка) / С.О. Захаренко, Н.В. Орлова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – К.: Міленіум, 2006. – №15. – С. 190–196.

13. Захаренко С.О. Родина, школа і громада як основні чинники превентивного виховання у творчій спадщині О.А. Захаренка / С.О. Захаренко, О.С. Захаренко // Вісник Черкаського університету: зб. наук. праць Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – №115. – С. 18–22.

14. Захаренко С.О. Впрвадження ідей О.А. Захаренка щодо родинного виховання в практику роботи шкіл Черкаської області / С.О. Захаренко, О.С. Захаренко // Вісник Черкаського університету: зб. наук. праць Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – №119. – С. 22–25.

Статті у зарубіжних науково-теоретичних виданнях:

15. Захаренко С.А. Педагогика А.А. Захаренко: возвращение к истокам / С.А. Захаренко // Педагогика. – 2007. – № 6. – С. 80–86.

16. Захаренко С.А. Педагогика А.А. Захаренко: возвращение к истокам / С.А. Захаренко // Славянская педагогическая культура. – 2007. – № 6. – С. 200–205.

Статті та тези у наукових збірниках та збірниках матеріалів конференцій:

17. Захаренко С.О. Шляхи реалізації завдання утвердження загальнолюдських цінностей в Сахнівській школі / С.О. Захаренко, Н.Д. Карапузова, Н.В. Орлова // Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя сільської школи: матеріали Міжнар. наук.-прак. конфер., (Умань, 4–5 жовт. 2007 р.) / Мініст. освіт і наук. України, АПН України, Інститут пед. АПН України, Уман. держ. пед. ун-тет ім. П. Тичини. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – С. 76–77.

18. Захаренко С.О. Проблема виховання в учнів поваги до батьків в системі родинного виховання О.А.Захаренка / С.О. Захаренко // Методи і засоби забезпечення інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти: матеріали Всеукр. наук.-практич. конферен., (Черкаси, 24–25 квіт. 2008 р.) / Мініст. освіт і наук. України, Інст. пед. освіт. і освіт дорос. АПН України, Черк. нац. ун-тет ім. Б.Хме-льницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – С. 33–35.

19. Захаренко С.О. Окремі питання родинного виховання в етнопедагогіці / С.О.Захаренко // Формування загальнолюдських цінностей засобами едукаційного процесу в закладах освіти: матер. Всеукр. пед. читань, присв. 105-річчю з дня народ. М.П. Гусака, (Черкаси, 22 грудня 2006 р.) / Мініст. освіт. і наук. України, Інст. пед. і психол. проф. освіти АПН України, Черк. нац. ун-тет ім. Б.Хмельниць-кого. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2006. – С. 20–23.

20. Захаренко О.А. Творчий директор, вчитель, учень / О.А. Захаренко, С.О. Захаренко // Педагогічний вісник. – 1997. – № 1. – С. 7–9.

21.Захаренко О.А. Сутність сільської загальноосвітньої / О.А. Захаренко, С.О. Захаренко // Педагогічний вісник. – 1997. – № 4. – С. 32–35.