Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Пугач Анжеліна Володимирівна. Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті - початок 30-х років ХХ ст.). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Пугач А.В. Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2008.

У дисертаційному дослідженні на основі матеріалів української педагогічної періодики здійснено цілісний аналіз теоретичних і практичних питань підготовки вчителя до професійної діяльності у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття. Систематизовано загальний джерельний масив педагогічних часописів досліджуваного періоду, розглянуто історію, етапи становлення та проблематику журналів „Шлях освіти”, „Радянська освіта”, „Освіта Донбасу”, газети „Народний учитель” та ін.

Проаналізовано педагогічні концепції професійного вдосконалення вчителя, що дискутувалися на сторінках педагогічної преси; розглянуто впровадження психотехнічного підходу і НОП до тогочасної школи як основу педагогічного експериментаторства і науково-дослідної діяльності освітян; виявлено методику вивчення, систематизації і поширення педагогічного досвіду в матеріалах педагогів-кореспондентів і вчителів-методистів, що мав практичне значення для підготовки вчителя; з’ясовано тенденції педагогічних дискусій у пресі як провідного засобу висвітлення і розв’язання шкільних проблем поряд із залученням провідних зарубіжних фахівців.

Публікації автора:

1. Подставкіна А.В. (Пугач А.В.) Часопис „Шлях освіти” у професійному становленні вчителя (20-ті – початок 30-х років XX cт.) // Рідна школа. – 2002. – №5. – С. 69-71.

2. Подставкіна А.В. (Пугач А.В.) Вітчизняні освітянські часописи як джерело дослідження проблеми професійного становлення вчителя (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) // Зб. наук. праць: Спец. випуск „До витоків становлення української педагогічної науки”. – К.: Науковий світ, 2002. – С.14-19.

3. Пугач А.В. Підготовка вчителя до здійснення професійної діяльності в оновленій школі – провідна тема педагогічних часописів (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.) // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць / За заг. ред. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Видавн. центр СДПУ, 2003. – С.198-202.

4. Пугач А.В. Вітчизняна педагогічна журналістика у підготовці вчителя до реалізації оновленого змісту освіти (20-і – поч. 30-х рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип 178. „Педагогіка та психологія”. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 125-130.

5. Пугач А.В. Дискусії навколо методик навчання грамоти на шпальтах газети „Народний учитель” (20-і роки ХХ ст.)// Шлях освіти. – 2004. – №1. – С. 46-49.

6. Пугач А.В. Педагогічна преса як складова науково-методичного забезпечення діяльності вчителя профільної школи (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Випуск 11. – Вінниця, 2004. – С.153-156.

7. Пугач А.В. До проблеми методології дослідження педагогічної преси // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип.40. – Херсон: ХДУ, 2005. – С.110-115.

8. Пугач А.В. Проблема вчителя – важливий аспект науково-педагогічних досліджень (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) // Рідна школа. – 2006. – №2. – С.71-73.

9. Подставкіна А.В. (Пугач А.В.) Феномен вітчизняної педагогічної журналістики (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.) // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 25-26 березня 2003 р. – Ч.1. – К.: Педагогічна думка, 2003. – С. 17-18.