Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Чупахіна Світлана Василівна. Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6-7 річного віку у закладах освіти України (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Чупахіна С.В. Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6-7 річного віку у закладах освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2007.

У дисертаційному дослідженні розкрито актуальні аспекти проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6-7-річного віку в початковій школі України. Обгрунтовано його сутність і стан у психолого-педагогічнй літературі та в практиці початкової школи середини ХХ – початку ХХІ сторіччя. У дослідженні охарактеризовано складові оцінювальної діяльності та з’ясовано об’єкти, функції, психолого-педагогічні умови, критерії, вимоги до неї. Проаналізовано зміст навчальних програм, зокрема першого класу 4-річної початкової школи. Виявлено основні підходи до використання оцінки у навчанні 6-7-літок упродовж досліджуваного періоду задля їх екстраполяції в сучасну початкову освіту на етапі її реформування в Україні. Обгрунтовано сутність педагогічної категорії “оцінювання навчальних досягнень дітей 6-7-річного віку”; визначено динаміку розвитку оцінки та її основних характеристик у навчально-виховному процесі початкової школи; проаналізовано сучасний стан функціонування і ставлення вчителів-початківців до оцінювання навчальних досягнень в реальному педагогічному процесі; окреслено шляхи використання здобутків учених досліджуваного періоду щодо оцінювання навчальних досягнень дітей 6-7-річного віку в сучасних умовах реформування початкової освіти в Україні.

Публікації автора:

1. Чупахіна С. Актуальні аспекти досліджень у методиці навчання дітей математики // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Чернівці: Рута, 2003. – Вип.179. – С.185–190.

2. Чупахіна С. Процесуальні основи розвитку образної пам’яті старших дошкільників // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. ІХ. – С.54–59.

3. Чупахіна С. Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у сучасній початковій школі // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 256. – С.181–186.

4. Чупахіна С. Розвиток логіко-математичного мислення в контексті актуальних проблем підготовки дітей до школи // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. ХІ. – С.40–46.

5. Чупахіна С. Оцінка знань, умінь і навичок в історії розвитку школи // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – № 5. – С.139–146.

6. Чупахіна С. Методичне керівництво оцінюванням навчальних досягнень першокласників // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – Вип. ХІІ. – С.102–109.

7. Чупахіна С. Контроль та оцінювання результатів діяльності дітей 6-7-річного віку в закладах освіти (кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя) // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2007. – Вип. ХІІІ–ХІV. – С.149–156.

8. Чупахіна С. Усвідомлення першокласниками результатів навчальної діяльності: сутнісний контекст педагогічної оцінки // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Ч.2. – Ялта: РВВ КГУ, 2007. – Вип. 13.– С. 254–259.

9. Чупахіна С. Підготовка педагога до оцінювання навчальних досягнень сучасних першокласників // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 300. – С.185–190.

10. Чупахіна С. Навчальна діяльність молодших школярів: пошук шляхів оптимізації // Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Збірник наукових праць. – Кременець, 2004. – Вип.І. – С.306–309.

11. Чупахіна С. Формування навчальної мотивації у молодших школярів // Міжнародна науково-практична конференція “Початкова школа на перехресті проблем” – Тернопіль, 2004. – С.40–43.

12. Чупахіна С.В. Моніторинг оцінювання навчальних досягнень 6-7-річних першокласників // 85 років освітнього шляху. Сторінки історії Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2006 р.) – Хмельницький: редакційно-видавничий відділ ХГПА, 2006. – С.208–212.