Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


258. Останіна Ніна Степанівна. Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України (1917-1931 рр.): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Останіна Н.С. Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України (1917-1931 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

У дисертаційному дослідженні здійснено цілісний науковий аналіз організаційно-педагогічної діяльності клубів з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України в 20-ті роки ХХ століття: з’ясовано історико-педагогічні витоки дитячого клубу як педагогічного феномена та схарактеризовано його виховну сутність; висвітлено та проаналізовано особливості становлення й розвитку дитячих клубів в Україні у 20-ті роки ХХ століття; розкрито науково-теоретичні засади та провідні тенденції в діяльності клубів як форми виховання учнівської молоді; виявлено можливості використання перспективних ідей клубної роботи з учнівською молоддю 20-х років ХХ століття у сучасних умовах.

Публікації автора:

 1. Останіна Н. Організація дитячих клубів – ефективна форма роботи з старшокласниками // Література та культура Полісся. Вип. 8. Особливості розвитку культури Полісся та видатні її діячі / Відпов. ред. і упорядник Г.В.Самойленко – Ніжин: НДПІ, 1997. – С. 214 – 216.

 2. Останіна Н. З історії клубної роботи з учнівською молоддю в двадцяті роки // Наукові записки – Т.ХVІІ, кн.І. – Ніжин: НДПУ, 1997. – С. 63-66.

 3. Останина Н. К вопросу об истории возникновения подростковых клубов (конец ХІХ – начало ХХ веков). – Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ–ХХ ст.) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня, 1998)/ Упорядкув. і заг. ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин, НДПУ, 1998. – С.251-256.

 4. Останіна Н. Становлення і розвиток підліткових клубів як засобу соціалізації учнівської молоді (перша чверть ХХ століття ) // Наукові записки НДПУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ч.І.- Ніжин: НДПУ, 1999. – С. 105-110.

 5. Останіна Н. Формування у студентів педвузу готовності до роботи у клубах учнівської молоді // Наукові записки НДПУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДПУ, 2000. – С.88-91.

 6. Останіна Н. Шкільні клуби - ефективна форма виховання підлітків //Наукові записки НДПУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ч.І. – Ніжин: НДПУ, 2001. – С.78-83.

 7. Останіна Н. Підліткові клуби: історія, стан, перспектива // Наукові записки НДПУ ім. М.Гоголя Психолого-педагогічні науки. – ч.2. – Ніжин: НДПУ, 2001. – С.54-62.

 8. Останіна Н. Підготовка педагогічних кадрів до роботи у клубах з учнівською молоддю // Наукові записки НДПУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДПУ. – 2002. – №3. – С.88- 91.

 9. Останіна Н. Творчий підхід до організації клубної роботи з учнівською молоддю в процесі розбудови національної системи виховання в Україні у сучасних умовах // Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного закладу: Зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23-25 жовтня 2002 р. / Укл. І.Д.Бех та ін.-К.: РННЦ”ДІНІТ”. – 2003. – С.79-81; рос.,укр.

 1. Ostanina N.S. Training Students of Pedagogical Universities to Work in Club Organizations. Kiev, May 16-19, 2003 // Інновації у вищій освіті: Матеріали першої міжнародної конференції / За заг. ред. Дж. Вілліс, Є.Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім.. М.Гоголя, 2004. С.190 – 191.

 2. Останіна Н. Клуб як культурно-освітній осередок громадянського виховання учнівської молоді в 20-ті роки ХХ століття в Україні // Наукові записки НДПУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДПУ. – 2003. – С. 140-144.

12. Оріентовний зміст виховання в національній школі: Метод. посібник /Кол. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – С.86-91.