Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Петренко Наталія Володимирівна. Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-істориків Слобожанщини другої половини ХІХ - початку ХХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Петренко Н.В. Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-істориків Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми змісту освіти вченими-істориками Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (Д. Багалій, В. Бузескул,
А. Лебедєв, М. Максимейко, М. Петров, Є. Рєдін, О. Єфименко та ін.).

На основі аналізу історико-педагогічної літератури, архівних документів проаналізовано й узагальнено внесок учених-істориків Слобожанщини означеного періоду в розробку проблеми змісту освіти. У дисертації визначено особливості їхніх теоретичних ідей щодо формування змісту освіти; схарактеризовано культурологічну парадигму змісту освіти, вимоги до його відбору та умови практичної реалізації. У роботі знайшло відображення розроблені вченими-істориками Слобожанщини досліджуваного періоду національно-регіональний «місцевий елемент», естетичний та релігійний компоненти змісту освіти.

Доведено, що особливе місце в творчій спадщині вчених-істориків займала проблема формування змісту вищої та середньої історичної освіти.

Установлено й схарактеризовано основні напрями реалізації теоретичних ідей істориків-науковців Слобожанщини щодо формування змісту освіти в досліджуваний період: науково-методичний та просвітницький. Визначено етапи та тенденції розвитку означеної проблеми в творчій спадщині вчених-істориків.

У досліджені накреслено перспективи впровадження прогресивних ідей учених-істориків Слобожанщини в практику сучасних вищих та середніх навчальних закладів.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Петренко Н.В. Культурологічна парадигма освіти в педагогічних поглядах істориків Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н.В. Петренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ-Запоріжжя, 2004. - Вип. 38. – С. 131-137.

 2. Петренко Н.В. Порівняльний метод викладання історії в педагогічній спадщині Н.А. Максимейка / Н.В. Петренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – К.-Запоріжжя, 2006. – Вип. 37.– С. 150-160.

 3. Петренко Н.В. Характеристика педагогічних та освітянських поглядів і просвітницької діяльності професора Є.К. Рєдіна. / Н. В. Петренко // Педагогіка і психологія
  формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – К.- Запоріжжя, 2006. – Вип. 38. – С. 242-248.

 1. Петренко Н.В. Наукова та педагогічна спадщина О.Я. Єфименко /Н.В. Петренко // Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник / Слов’ян. держ. пед. ун-т – Слов’янськ, 2007. – Вип. XXXIV. – С. 99-108.

 2. Петренко Н.В. Національно-регіональний компонент змісту освіти в творчій спадщині учених-істориків Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ століття /
  Н. В. Петренко // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр./ Харк. нац. пед. ун-т
  ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2008. – Вип. 33. – С.61-68.

ІІ. Матеріали науково-практичних конференцій:

6. Петренко Н.В. Проблема процесу побудови змісту історії як учбового предмету в педагогічній спадщині Багалія Д.І.: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні наукові дослідження – 2006»], (Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т.8. – С. 66-68.

7. Петренко Н.В. Тенденції розвитку проблеми змісту освіти у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Динамика изследвания – 2008»], (Софія, 16-31 липня) – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. – Т. 21 – С. 24-28.

8. Петренко Н.В. Внесок учених-істориків Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття у розробку проблеми змісту середньої та вищої освіти: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Динамика изследвания – 2008»], (Софія, 16-31 липня)
– София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. – Т. 21. – С. 28-32.

9. Петренко Н.В. Проблема формування регіонального компоненту змісту освіти в спадщині учених-істориків Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття та шляхи реалізації їх конструктивних ідей в сучасній педагогічній практиці: матеріали
V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність»], (Харків, 20-21травня) – Харків, 2008. - Ч. І. - С.326-331.

10. Петренко Н.В. Проблема гуманістичної спрямованості змісту загальної освіти в творчій спадщині учених-істориків Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ століття: materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference [«Evropska veda XXI stoleti - 2008»], (Praha, 16-31 kvetna 2008 roky). – Praha: Publishing House «Education and Science», 2008.
– Dil 8 [Pedagogika]. – С. 85-87.