Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кошечкіна Тетяна Миколаївна. Проблема взаємозв'язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених Слобідської України (друга половина XIX - початок ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Кошечкіна Т.М. Проблема взаємозв’язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених Слобідської України (друга половина XIX – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків. – 2008.

У дисертації проведено ретроспективний аналіз проблеми взаємозв’язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених Слобідської України другої половини XIX – початку ХХ століття; виявлено витоки становлення і розвитку ідеї взаємозв’язку навчання й виховання в історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки; розкрито динаміку перетворення висунутої ідеї в певні концептуальні положення в другій половині XIX – на початку ХХ століття; розкрито внесок педагогів-науковців Слобідської України в розробку теоретичних і методологічних питань забезпечення взаємозв’язку навчання й виховання.

На основі аналізу історико-педагогічної літератури, широкого кола архівних і публіцистичних матеріалів виявлено й узагальнено досвід втілення вченими Слобідської України ідеї взаємозв’язку навчання й виховання в практику закладів освіти різних типів. У роботі виокремлено найбільш ефективні напрями реалізації науковцями окресленої ідеї, а саме: відображення її в науково-методичних матеріалах, здійснення взаємозв’язку навчання й виховання в процесі організації пізнавальної діяльності студентів, унаочнення ідеї особистим прикладом.

У дослідженні визначено можливості творчого використання теоретичних ідей і практичного досвіду вчених Слобідської України щодо забезпечення взаємозв’язку навчання й виховання, обґрунтовано прогностичні тенденції розвитку набутків попередників на сучасному етапі модернізації освіти в Україні.

Публікації автора:

 1. Статті в наукових фахових виданнях

  1. Кошечкіна Т. М. Виховуючий характер змісту підручників для початкової і середньої школи у творчому доробку вчених Слобідської України другої половини XIX – початку ХХ століття / Т. М. Кошечкіна // Педагогіка і психологія : Зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2005. – Вип. 22. – С. 68 – 71.

  2. Кошечкіна Т. М. Питання взаємовідносин між педагогом і вихованцями в науково-педагогічній спадщині вчених Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Т. М. Кошечкіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : Зб. наук. пр. – Вип. ХХІХ. – Слов’янськ : Слов’янський державний педагогічний університет, 2006. – С. 78 – 83.

  3. Кошечкіна Т. М. Погляди Ф. О. Зеленогорського на проблему змісту шкільної освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття / Т. М. Кошечкіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : Зб. наук. пр. – Вип. ХХХ. – Слов’янськ : Слов’янський державний педагогічний університет, 2006. – С. 99 – 104.

  4. Кошечкіна Т. М. Реалізація освітньо-виховного потенціалу особистості викладача вищої школи (друга половина ХІХ століття) / Т. М. Кошечкіна // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2006. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 80 – 86.

  5. Кошечкіна Т. М. Розкриття виховного потенціалу рідної мови у науково-педагогічній спадщині вчених Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ століття / Т. М. Кошечкіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : Зб. наук. пр. – Київ – Запоріжжя. – 2006. – Вип. 38. – С. 231 – 235.

  1. Матеріали науково-практичних конференцій

     1. Кошечкіна Т. М. Ідея взаємозв’язку навчання й виховання у вітчизняній публіцистиці другої половини XIX – початку ХХ століття : матеріали Наук.-практ. конф. [«Школа молодих учених з педагогіки і психології»], (Харків, 3 – 6 травня 2005) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х : Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2005. – С. 33 – 35.

     2. Кошечкіна Т. М. Взаємозв’язок навчання й виховання як важлива наукова проблема : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Освіта і доля нації»], (Харків, 6 – 7 жовтня 2006) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х : Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2006. – С. 37 – 38.

     3. Кошечкіна Т. М. Роль рідної мови у вихованні національного духу та культури на Слобожанщині кінця ХІХ – початку ХХ століття : матеріали ІV наук.-практ. конф. молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень»], (Харків, 20 – 21 листопада 2007) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х : Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2007. – С. 45.