Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Майданюк Ірина Зіновіївна. Проблема волі у філософській культурі України ІХ-ХУІІІ ст. : Дис... канд. наук: 10.04.03 - 2003.Анотація до роботи:

Майданюк І.З. Проблема волі у філософській культурі України ІХ-ХУІІІ ст. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. - Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2003.

Дисертацію присвячено дослідженню специфіки прояву волі як складової української ментальності і як особистісної характеристики людини відповідно до сучасної концепції волі як спрямованості кожної людини до власного бажаного майбутнього. Проаналізовано особливості прояву волі до влади і волі до пізнання і творчості через комплексне вивчення історичних епох, найрепрезентативніших постатей цих епох та філософської спадщини діячів української історії та культури. Виділено тип української людини, воля якої спрямована не всередину себе, а на активне пізнання і перетворення зовнішнього світу.

Публікації автора:

1. Майданюк Ірина. Основні риси дохристиянського світогляду русичів // „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія 10: Філософія, економіка, соціологія. - № 1, 1998. – 150 с. – С.39 – 45.

2. Майданюк Ірина. Проблема українського національного характеру в дослідженнях Дмитра Чижевського // „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. - № 2.- 1999.- 192 с.- С.20-22.

3. Майданюк Ірина. Проблема волевиявлення людини у філософській культурі Київської Русі // „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка. - № 3.- 1999.- 148 с.- С.3-7.

4. Майданюк Ірина. Зародження гуманізму як усвідомленої волі до людяності у філософській культурі України ХІІІ - ХУ століття // „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка .- № 4.- 2000.- 147 с.- С. 9-14.

5. Майданюк Ірина. Ідея особистісної волі у філософії представників Острозького культурно-освітнього центру // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. - № 8.- 2002.- 172 с.- С.14-18.

6. Майданюк Ірина. Інтерпретація проблеми людини наприкінці ХУ - на поч. ХУІ ст.( на матеріалі творчості Івана Вишенського) // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль: Економічна думка, 1999.- 398 с.- С. 78-82.

7. Майданюк Ірина. Митрополит Никифор і Володимир Мономах: зіткнення християнського раціоналізму та ірраціоналізму у поглядах на пізнання світу і людини // Християнство і особа. Науковий збірник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 164 с.- С.94-99.

8. Майданюк Ірина. Ідеї особистісної волі у спадщині діячів Львівської братської школи // Історія релігій в Україні: Праці ХІІ Міжнародної наукової конференції. - Львів: Логос, 2002.- 560 с. –

С. 413-421.

9. Майданюк І.З. Модель формування інтелектуального потенціалу української нації Леоніда

Плюща // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України: Тези доповідей міжнародної наукової конференції.- Львів, 1996.- С.56.