Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Проців Лілія Зіновіївна. Проблема самовиховання особистості у творчій та епістолярній спадщині українських письменників (20-30-ті роки ХХ століття) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 245арк. — Бібліогр.: арк. 167-185.Анотація до роботи:

Проців Л. З. Проблема самовиховання особистості у творчій та епістолярній спадщині українських письменників (20–30-ті роки ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2006.

У роботі комплексно проаналізовано вітчизняні дослідження з питань самовиховання особистості; розкрито суть і джерела розвитку самовиховання; охарактеризовано особливості самовиховання у старшому шкільному віці; проаналізовано творчу й епістолярну спадщину українських письменників 1920–1930-х років з точки зору самовиховання особистості й доведено їх виховний потенціал у формуванні потреби самовиховання особистості; виокремлено методи й прийоми самовиховання на основі аналізу їх змісту; визначено можливості творчого використання педагогами спадщини вітчизняних письменників означеного періоду в організації, керівництві та корекції самовихованням школярів в урочній та позаурочній роботі відповідно до нових суспільно-політичних і соціокультурних умов.

Матеріали, основні положення дисертації та висновки можуть бути використані під час читання курсу з педагогіки, української літератури у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, в навчально-виховній роботі вчителів української літератури, організаторів виховної роботи, класних керівників загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів, у підготовці навчальних та методичних посібників.

Публікації автора:

1. Проців Л. Самовиховання у творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. ІХ. – С. 120–126.

2. Проців Л. Самовиховання як необхідна умова соціалізації особистості // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 190. – С. 159–165.

3. Проців Л. Проблема самовиховання особистості у змісті шкільного курсу з української літератури для старшої школи // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 178. – С. 119–125.

4. Проців Л. Вивчення художньої літератури українських письменників 20–30-х рр.оків ХХ століття як фактор самовиховання підлітків // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – Вип. Х. – С. 112–118.

5. Проців Л. Виховання в учнів морально-етичних рис засобами художньої літератури // Джерела. – 2005. – № 3–4. – С. 90–96.

6. Проців Л. Західноукраїнська жіноча проза 20–30-х років ХХ століття як засіб самовиховання старшокласників // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 258. – С. 144–150.

7. Проців Л. Художній твір як засіб стимулювання професійного самовиховання майбутніх вчителів (на матеріалі творів В. Домонтовича і В. Підмогильного) // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – Вип. 39. – С. 33–38.

8. Проців Л. З. Творча спадщина українських письменників 20–30-х років ХХ століття як фактор самовиховання молоді / Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2005. – 125 с.

9. Проців Л. Проблема самовиховання особистості в українській педагогіці на межі століть // Пріоритети сучасної української освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: Матеріали педагогічних читань на пошану члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Б.М. Ступарика. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 94–98.

10. Проців Л. Самовиховання як важлива складова національного виховання // Проблема української народної педагогіки в науковій спадщині М. Стельмаховича: Матеріали Перших Всеукраїнських педагогічних читань. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 201–206.

11. Проців Л. Художня література як засіб формування єдності національних і загальнолюдських цінностей старшокласників // Школа О.А. Захаренка як модель сучасної сільської школи: Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань. – Черкаси, 2004. – С. 58–61.