Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Вожегова Татьяна Викторовна. Проблема индивидуализации и дифференциации начального обучения в отечественной дидактике 50-90-х гг. хх в. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Вожегова Т.В. Проблема індивідуалізації і диференціації початкового навчання у вітчизняній дидактиці 50-90 рр. ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008.

У дисертації здійснено історико-педагогічний аналіз дослідження проблеми індивідуалізації та диференціації початкового навчання у вітчизняній дидактиці 50-90-ті рр. ХХ ст., розкрито специфіку та тенденцій її розвитку як дидактичного явища. Показано особливості становлення й розвитку провідних категорій індивідуалізації та диференціації навчання у дидактиці зазначеного періоду; проаналізовано стан теоретичної та практичної розробки проблеми індивідуалізації та диференціації початкового навчання, вплив загальнодидактичних робіт учених на її розвиток; з’ясовано сутнісні аспекти проблеми та основні напрямки її розвитку в дидактиці другої половини ХХ ст.; узагальнено підходи вітчизняних дидактів до її розв’язання у початковому навчанні.

Публікації автора:

1. Вожегова Т.В. Становление проблемы индивидуализации и дифференциации обучения в истории педагогической мысли // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 4. – К.: Пед. преса, 2002. – С. 73 – 77.

2. Вожегова Т.В. Проблема індивідуалізації та диференціації навчання (історичний аспект) // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Вип. 5 / Редкол.: І. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 225 – 232.

3. Вожегова Т.В. Развитие проблемы индивидуализации и дифференциации обучения младших школьников (80-90-е гг. ХХ века) // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Вип. 6. – Ч.1. – Ялта: РВВ КДГІ, 2004. – С. 134 – 140.

4. Вожегова Т.В. Внутриклассная индивидуализация и дифференциация обучения младших школьников (80-90-е гг. ХХ в.) // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип.10. – Ч.1. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2006. – С. 99 – 107.

5. Вожегова Т.В. Проблема індивідуалізації і диференціації початкового навчання у вітчизняній дидактиці 50-90-х рр. ХХ ст. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип.14. – Ч.2. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2007. – С. 284 – 293.

6. Вожегова Т.В. Проблема індивідуалізації та диференціації початкового навчання у творчості В.О.Сухомлинського // Світ знань: Науково- практичний журнал Міжнародної Академії Духовного Єднання Світу. – Сімферополь, 2004. – № 1-2 – С. 9 – 12.

7. Вожегова Т.В. Использование ПЭВМ для индивидуализации и дифференциации начального обучения // Професіоналізм педагога: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 23-25 вересня 2003 р., м. Ялта. – К.: Пед. преса, 2003. – С. 53 – 54.

8. Вожегова Т.В. Становление понятий индивидуализации и диф-ференциации обучения в дидактике (50-90-е гг.) // Проблема цілісного розвитку особистості студента як суб’єкта педагогічної взаємодії (глобальні й регіональні тенденції): Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (2-3 червня 2004 р.). – Донецьк, 2004. – С. 53 – 60.

9. Вожегова Т.В. Социально-педагогические предпосылки развития принципа индивидуализации и дифференциации в начальном обучении (1950-1970-е годы) // Альманах КГГИ: Сб. научных работ профессорско-преподавательского состава и студентов: Сер. Педагогика и психология // Материалы научно-практической конференции КГГИ «VI неделя науки» 17-20 марта 2004: Вып. 6. – Т.1. – Ялта: РИО КГГИ, 2004. – С. 23-30.