Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Чаговець Алла Іванівна. Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Чаговець А.І. Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2007. – Рукопис.

Дисертацію присвячено історико-педагогічному аспекту проблеми формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття). На підставі аналізу науково-педагогічної, історичної літератури, досвіду роботи дошкільних закладів досліджуваного періоду визначено й обґрунтовано теоретичні підходи до проблеми здорового способу життя у дітей дошкільного віку; охарактеризовано сутність поняття „здоров’я” й „здоровий спосіб життя дошкільнят”. Досліджено зміст, форми та методи формування здорового способу життя дошкільників. Визначено етапи розвитку проблеми в контексті особливостей науково-педагогічних досягнень, ієрархії науково-практичних проблем досліджуваного періоду, пріоритетів виховного комплексу. Окреслено тенденції формування навичок здорового способу життя у дітей дошкільного віку.

Публікації автора:

  1. Чаговець А.І. Вплив стимулів і мотивів на формування інтересу та потреб до занять фізичною культурою у студентської молоді // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. – Вип. ІХ. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С. 438-442.

  2. Чаговець А.І. Витоки проблеми формування здорової особистості в історії виховання молодого покоління // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. – Вип. ХІІІ – ХІV. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 249-255.

  3. Чаговець А.І. Ідея здорового способу життя у вітчизняній педагогічній думці минулого (кін.ХІХ – поч.ХХ ст.) // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: Вид-во „Ю Ей Інтелект”, 2006. – Вип. 9. – С. 195-198.

  4. Чаговец А.И. Роль воспитателя у формировании навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. № 49. – С. 150-154.

  5. Чаговец А.И. Сущность понятия „здоровый образ жизни» в научно-педагогической литературе // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2006. – № 5. – С. 113-117.

  6. Чаговець А.І. Фізичне виховання дітей дошкільного віку як умова підготовки до школи // Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2006. – С. 78-81.

  7. Чаговець А.І. Психолого-педагогічні особливості формування здорового способу життя у дошкільному дитинстві // Дошкольное детство: наука-практика, материалы конференции / Под. ред. Е.А. Носовой, М.Н. Дедулевич. – Могилев: МТУ, 2007. – С. 77-80.

  8. Чаговець А.І. Умови формування навичок здорового способу життя дітей дошкільного віку в педагогічній науці другої половини ХХ століття // Методологія сучасних наукових досліджень: Матер. ІІІ наук.-практ. конф. молодих учених. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2006. – С. 60-61.

  9. Чаговец А.И. Роль воспитателя в формировании навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста // Міжнародна науково-методична конференція „Формування мотивації здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД засобами освіти”. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – С. 150-154.

  10. Чаговец А.И. Истоки проблемы формирования здоровой личности в Украине // Опыт, проблемы, перспективы и качество высшего инженерного образования: Сб. научн. тр. Междунар. науч.-метод. конф. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. – Ч. 2. – С. 455-458.