Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Зеленська Людмила Дмитрівна. Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець XIX - початок XX століття) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Зеленська Л.Д. Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець XIX – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню історико-педагогічного аспекту формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини кінця XIX – початку ХХ століття. На основі аналізу історико-педагогічної літератури та архівних матеріалів визначено соціально-педагогічні фактори, що впливали на формування професійно-педагогічних знань і вмінь педагогів-науковців досліджуваного періоду, розкрито сутність терміна “компетентність” у педагогічній теорії кінця XIX – початку ХХ століття, схарактеризовано особистісний компонент професійно-педагогічної компетентності викладачів Харківського університету як провідного наукового і навчального центру Слобожанщини вказаного періоду. Узагальнено досвід формування і напрями реалізації професійно-педагогічних знань і вмінь викладачів вищої школи Слобожанщини в науково-дослідній, навчально-методичній та просвітницькій діяльності. У дослідженні накреслені перспективи впровадження прогресивних ідей учених Слобожанщини щодо підвищення професіоналізму викладацьких кадрів у практику роботи сучасних вищих навчальних закладів.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Зеленська Л.Д. Громадська та педагогічна діяльність О.Я.Єфименко. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки:

Зб. наук. пр. – К.- Запоріжжя: ЗОІППО, 2002. - Вип.24. – С. 241-245.

 1. Зеленська Л.Д. Громадська та просвітницька діяльність Г.П.Данилевського на Харківщині. // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Х.: ХДПУ, 2002. – Вип.21. – С. 44-48.

 2. Зеленська Л.Д. Погляди М.Ф.Сумцова на організацію самоосвіти особистості // Наукові записки.– Ніжин: Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя, 2002. - № 4. – Ч. 2. - С. 155-158.

 3. Зеленська Л.Д. Проблеми методики викладання історії в педагогічній спадщині Д.І.Багалія. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр.. – К.- Запоріжжя: ЗОІППО, 2002. - Вип. 25. – С.222-225.

 4. Зеленська Л.Д. Проблеми шкільної дисципліни в педагогічній спадщині І.В.Нетушила. // Гуманізація навчального процесу: Зб. наук. пр. - Слов’янськ: Слов’янський держ. пед. ун-т, 2002. – Вип. XVII. – С. 32-37.

 5. Зеленська Л.Д. Просвітницько-педагогічна діяльність вчених Слобожанщини кінець XIX – початок ХХ століття. // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Х.: ХДПУ, 2000 - Вип. 23. – С. 58-64.

 1. Зеленська Л.Д. Рівень професійно-педагогічної компетентності викладачів вищих освітніх закладів Слобожанщини кінця XIX – початку ХХ століття. // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр.– Х.: ХДПУ, 2003 - Вип. 10.– С. 110-116.

 2. Зеленська Л.Д. Висвітлення історії становлення освітніх систем на Слобожанщині в науково-педагогічній спадщині А.С.Лебедєва. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – К. – Запоріжжя: ЗОІППО, 2003 – Вип.26. – С. 245-249.

 3. Зеленська Л.Д. Інтелектуальне середовище як фактор впливу на формування професійно-педагогічної компетентності вченого (історико-педагогічний аспект) // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр.– Слов’янськ: Слов’янський держ. пед. ун-т, 2003. - Вип. ХХ . – С. 175-179.

Статті в інших виданнях

 1. Зеленська Л.Д. Проблеми методики викладання історії в середніх навчальних закладах кінця XIX – початку ХХ століття. // Майстерня гуманності: Інформ. вісник – Х.: Основа, 2003. –№9. – С. 159-166.

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Зеленська Л.Д. Просвітницько-педагогічна діяльність викладачів Слобожанщини кінець XIX – початок ХХ ст. // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених за 2002 рік. – Х.: ХДПУ, 2003. – С. 22-24.

 2. Зеленська Л.Д. Розвиток вченими Слобожанщини кінця XIX – початку ХХ століття педагогічних ідей К.Д.Ушинського // Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені спадщині великого вітчизняного педагога К.Д.Ушинського – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2003. – С. 79-82.

 3. Зеленська Л.Д. Вчені Слобожанщини – майстри педагогічної справи. // Матеріали школи молодих учених з педагогіки і психології: Зб. наук. доп. – Х.: ХНПУ, 2005. – С. 27-32.

Анотації