Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Шугаєва Людмила Михайлівна. Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації. : Дис... д-ра наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Шугаєва Л.М. Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство – Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства). – Київ, 2007.

Дисертація є цілісним філософсько–релігієзнавчим, історіософським та культурологічним дослідженням соціально-духовних витоків, віросповідних засад, соціальної і релігійної практики, особливостей трансформації православного сектантства в Україні.

У дисертації на підставі філософсько–релігієзнавчого аналізу з’ясовані соціально-духовні витоки православного сектантства в Україні та проаналізовані різні його течії, характер і динаміка їх трансформації.

Доведено, що криза православ’я, яка виявилася у старообрядницькому розколі, продовжувалася у виникненні об’єднань духовного християнства, яке в свою чергу трансформувалося у раціоналістичні і містичні утворення. Подальша трансформація духовного християнства відбувалася у становленні есхатологічно–хіліастичного та харизматичного спрямування. Зрештою, процес трансформації набув нового вияву в результаті утворення у Православній церкві об’єднань, які протистояли тоталітаризму і лояльній позиції до радянської влади офіційного православ’я. У незалежній Україні вони набувають характеру неохристиянських об’єднань або відтворюються у формі містичного культу.

Робиться прогноз щодо перспектив тенденцій розвитку православного сектантства в Україні в умовах загострення глобальних проблем сучасності, соціальних і політичних протиріч, кризи духовності.

Дослідження феномену православного сектантства в Україні дозволило з’яcувати його соціально-духовні витоки, проаналізувати віросповідні засади, особливості релігійних практик. Доведено, що цей феномен здатний трансформувати свої віросповідні засади і релігійну практику в залежності від зміни соціально-політичних обставин й історичних епох, що підтверджено наступними висновками:

– православні секти у своєму розвитку пройшли декілька етапів: зародження і поступове поширення; формування та поповнення їх складу при збереженні традиційних рис внутрішнього устрою; становлення релігійних об’єднань; здійснення культової та позакультової діяльності;

– спільними рисами сект православного коріння є: протиставлення авторитарному православному віровченню й одержавленому інституту Православної Церкви; вимога вільного, творчого розуміння віри як здатності кожного віруючого задовольняти свої духовні запити, удосконалюючи власний розум, почуття і поведінку; протиставлення авторитарній Православній Церкві общини єдиновірців, яка не знає поділу на духовенство і парафіян;

– віросповідні основи православного сектантства не є застиглою системою поглядів. Розпочатий духовними християнами радикальний перегляд основних доктрин православного символу віри поступово трансформувався до феномену течії хіліастично-есхатологічного та харизматичного спрямування та сектантських утворень православного протистояння радянському атеїстичному тоталітаризму;

– при спільності окремих рис сектам православного походження властива різноманітність ідей й акцентація уваги на окремих з них з врахуванням нових тенденцій в соціумі, що призводить до формування різних за сутністю напрямків православного сектантства. Прихильники духовного християнства поділяються на містичні й раціоналістичні секти. З поглибленням кризи Православної церкви майже одночасно формуються течії хіліастично-есхатологічного та харизматичного спрямування. Неприйняття радянської влади і лояльної до неї Православної церкви в особі митрополита Сергія викликало до життя сектантські утворення православного протистояння радянському атеїстичному тоталітаризму;

– належність названих напрямків до православного сектантства ми обґрунтовуємо тим, що вони представляють групи осіб, які замкнулись у культових і віросповідних інтересах, що, як правило, не співпадають з інтересами суспільства або ж суперечать їм, протиставляють себе Православній Церкві та її релігійним традиціям і ведуть боротьбу за оновлення православної віри;

– соціальна значущість сект православного походження зумовлюється насамперед тим, що вони виявилися спроможними задовольняти актуальні проблеми людей на індивідуальному рівні. У православному сектантстві домінуючими стали насамперед особистісно значущі функції релігії – світоглядна, комунікативна, компенсаторна; у той час як суспільно-важливі – консолідуюча та інтегруюча – помітні значно менше;

– трансформація віросповідних основ сучасного православного сектантства очевидна. В умовах загострення глобальних проблем сучасності: загрози ядерної війни, екологічної, енергетичної, демографічної криз, техногенних катастроф й інших інтерсоціальних проблем зростають містичні настрої, поглиблюється есхатологічна спрямованість змісту проповідницької діяльності, посилюються харизматичні впливи;

– у перспективі головним чинником розвитку і поширення сект православного походження виступатиме фактична нездатність Православної Церкви до оновлення і адаптації в умовах постмодерного суспільства, що означатиме втрату впливу православ’я на певну частину парафіян. Йдеться про тих парафіян, які прагнуть оновити православну віру, очистивши її від закостенілої обрядової практики. Саме для них духовним притулком і засобом оновлення істинної віри виступатимуть позацерковні неохристиянські об’єднання і групи містичного культу.

Основні положення і висновки викладені в таких публікаціях:

Індивідуальна монографія

 1. Шугаєва Л.М. Православне сектантство в Україні: особливості трансформації. – Рівне, 2007. – С.318.

Статті в наукових збірках і часописах:

 1. Шугаєва Л.М. Витоки і трансформації христові рів: особливості віровчення // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2005, –Вип.33. – №1. – С.57-68.

 2. Шугаєва Л.М. Витоки та особливості віровчення харизматичного релігійного об’єднання леонтіївців // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2006, – №38. – С.136-144.

 3. Шугаєва Л.М. Іоанніти – течія хіліастично-есхатологічного спрямування православного походження // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2006, – №39. – С.145-153.

 4. Шугаєва Л.М. Хіліастично-есхалотичне об’єднання єговістів-ільїнців // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2005, – Вип.34. – №2. – С.66-73.

 5. Шугаєва Л.М. Стан і тенденції трансформації православних сект в незалежній Україні // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2006, – №42. – С.88-107.

 6. Шугаєва Л.М. Особливості трансформації релігійного об’єднання істинно-православних християн в Україні // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2006, – №43 . – С.114-120.

 1. Шугаєва Л.М. „Новий Ізраїль” як трансформація віросповідних основ христовір’я // Вісник Київського славістичного університету. Історія. – К., 2005. – Вип.20. – С.199-206.

 2. Шугаєва Л.М. Духовно-моральне коріння віровчення духоборів // Вісник Київського славістичного університету. Історія. – К., 2004. – С.191-196.

 3. Шугаєва Л.М. Православні містичні секти: історичні трансформації снувальних та світоглядних орієнтирів // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип..242-243. – С.116-121.

 4. Шугаєва Л.М. Трансформація течій харизматичного спрямування православного походження // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип.291-292. – С.239-244.

 5. Шугаєва Л.М. Історико-духовні витоки релігійних течій православного походження // Київська старовина. – 2006. – №6. С.243-261.

 6. Шугаєва Л.М. Історико-духовні витоки раціональних сект духовного християнства // Київська старовина. – 2006. – №4. – С.83-106.

 7. Шугаєва Л.М. Православне сектантство: єговісти-ільїнці, мальованці // Київська старовина. – 2007. – №3. – С.79-94.

 8. Шугаєва Л.М. Мальованці: православна секта духовно-містичного спрямування, соціально-духовні витоки і особливості трансформації // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова. Серія 7. – Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип.4 (17). – К., 2005. – С.34-40.

 9. Шугаєва Л.М. Витоки й особливості віровчення харизматичного релігійного об’єднання інокентіївців // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова. Серія 7. – Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип.10 (23). – К., 2006. – С.33-34.

 10. Шугаєва Л.М. Особливості віровчення і трансформації Православної євангельської апокаліпсичної церкви // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова. Серія 7. – Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип.13 (26). – К., 2007. – С.42-46.

 11. Шугаєва Л.М. Православні секти духовного християнства: історично-духовні витоки і особливості трансформації // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Вип. VIII. – К., Інститут історії НАН України, 2004. – С.243-261.

 12. Шугаєва Л.М. Релігійні утворення Істинно православної церкви й Істинно православних християн як форма протистояння тоталітаризму // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип.15. – К., Інститут історії НАН України, 2006. – С.423-435.

 13. Шугаєва Л.М. Скопецтво в Україні: соціально-духовні витоки і трансформація // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 12. – Рівне: РДГУ, 2007. – С.3-9.

 14. Шугаєва Л.М. Короткий нарис суспільно-духовних витоків православного сектантства в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.11. – Рівне: РДГУ, 2007. – С.9-21.

 15. Шугаєва Л.М. Православне сектантство як об’єкт наукового дослідження // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова. Серія 7. – Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип.15 (28). – К., 2007. – С.34-40.

 16. Шугаєва Л.М. Православна церква Божої матері „Державна”: особливості віровчення // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць. – Грудень. – К.: Академічний Центр „Аналітика”, 2007. – С.231-238.

 17. Шугаєва Л.М. Трансформація й особливості релігійних об’єднань інокентіївців, підгорнівців, леонтіївців // Релігія і церква в історії України. – Полтава: АСМІ, 2006. – С.535-545.

 18. Шугаєва Л.М. Молокани в Україні // Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. №7(70). – К., 2006. – С.69-77.

 19. Шугаєва Л.М. Леонтіївці // Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. №8-9 (72). – К., 2006. – С.72-77.

 20. Шугаєва Л.М. Іоанніти // Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. №1 (76). – К., 2007. – С.71-77.

 21. Шугаєва Л.М. Істинно Православні християни // Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. №5 (80). – К., 2007. – С.71-77.