Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Гулевич Оксана Петрівна. Порушення мікроциркуляції та способи її корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень: дисертація канд. мед. наук: 14.01.26 / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Гулевич О.П. Порушення мікроциркуляції та способи її корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2003.

Обстежено 200 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та 20 практично здорових осіб. За допомогою методу мікроскопії бульбарної кон’юнктиви проведено порівняльні дослідження стану мікроциркуляторного русла у практично здорових осіб та хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з різними клінічними формами. Встановлені порушення мікроциркуляторного русла у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. Досліджено ефективність комплексного лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при різному стані порушень мікроциркуляторного русла.

На основі досліджень бульбарної кон’юнктиви виявлено зміни мікроциркуляторного русла у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. Встановлено, що з протитуберкульозних препаратів вплив на мікроциркуляторне русло при одноразовому введенні хворим здійснює лише ізоніазид, а найбільший вплив його на МЦР досягається при внутрішньовенному та внутрішньом’язевому його введенні. Доведено, що Теком поліпшує стан всіх ланок мікроциркуляторного русла. Встановлена позитивна дія контрикалу на периваскулярну та судинну ланки мікроциркуляції, та негативна на внутрішньосудинну при наявності сладж-феномену. Обгрунтовано диференційний підхід в комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при різному стані порушень всіх ланок мікроциркуляторного русла.

У дисертаційній роботі узагальнені теоретичні та практичні дані щодо стану системи МЦР у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. Досліджено стан МЦР напередодні лікування та в динаміці, зміни стану мікроциркуляції під впливом протитуберкульозних і патогенетичних препаратів Текому та контрикалу. Показано ступінь порушень мікроциркуляції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та можливість їх корекції для підвищення ефективності лікування хворих.

1. У хворих на вперше діагностований туберкульоз легень спостерігаються периваскулярні (периваскулярний набряк, геморагії), судинні (зміна форми артеріол, капілярів, венул) та внутрішньосудинні (порушення швидкості кровоплину, сладж-феномен) порушення МЦР, частота і вираженість яких найбільша при дисемінованому та фіброзно-кавернозному туберкульозі легень.

2. У хворих на вперше діагностований туберкульоз легень ізоніазид здійснює вплив на стан мікроциркуляторного русла. Одноразове застосування ізоніазиду поліпшує стан МЦР у хворих з різними формами туберкульозу легень, при цьому найбільше його вплив відзначався на форми мікросудин, зокрема на артеріоли та капіляри, при цьому прискорювалася швидкість кровоплину, знижувався відсоток проявів стазу і сладж-феномену, незначна його дія зареєстрована на периваскулярний набряк, геморагії та венули.

3. Найефективнішими методами введення ізоніазиду у хворих з різними клінічними формами туберкульзу легень, що впливають на МЦР, є внутрішньовенний та внутрішньом’язевий.

4. Застосування Текому в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень поліпшує стан різних ланок МЦР, а саме: значно зменшуються прояви периваскулярного набряку та геморагій, поліпшується швидкість кровоплину в мікросудинах, зникає агрегація еритроцитів, нормалізується форма артеріол і капілярів. При цьому венули більшою мірою залишаються патологічно зміненими.

5. Застосування контрикалу в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень поліпшує стан мікросудин і периваскулярної гілки МЦР, значно зменшує прояви геморагій і периваскулярного набряку, артеріоли і капіляри нормалізують свою форму та діаметр внутрішньої порожнини. До того ж, контрикал сприяє поширенню внутрішньосудинних порушень: швидкість кровоплину стає більш повільною і частіше спостерігається агрегація еритроцитів (сладж-феномен).

6. Комплексне диференційне призначення етіотропних і патогенетичних препаратів, що мають більш впливовішу дію на периваскулярні, судинні та внутрішньосудинні зміни МЦР, сприятиме підвищенню ефективності лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при призначенні контрикалу на 16,2 %, а Текому на 22,3 %.

Публікації автора:

  1. Кужко М.М., Гулевич О.П. Вплив ізоніазиду на мікроциркуляторне русло у хворих з вперше виявленим туберкульозом легень // Укр. пульмонол. журнал. - 1999. – N. 4. – С. 18-19. (особисто провела дослідження стану мікроциркуляторного русла у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та спостереження за впливом ізоніазиду на мікроциркуляцію при різних методах його введення хворим, узагальнила одержані результати, підготувала статтю до друку).

2. Кужко М.М., Процик Л.М., Подгаєвський С.Г., Джавад І.В., Невмержицька Т.В., Волошина О.В., Гулевич О.П. Клінічні особливості поєднаного перебігу туберкульозу легень і хронічного бронхіту // Укр. пульмонол. журнал. - 2001. - № 3. - С. 29-32. (особисто провела клініко-інструмельтальне обстеження хворих, статистично розрахувала матеріали дослідження, узагальнила одержані результати).

3. Кужко М.М., Гулевич О.П. Стан мікроциркуляторного русла під впливом хіміопрепаратів у хворих з вперше виявленим туберкульозом легень // Інфекц. хвороби. - 2002. – N. 3. – С. 49-51. (самостійно провела дослідження хворих, статистично розрахувала матеріали дослідження, узагальнила одержані результати).

4. Гулевич О.П. Стан мікроциркуляторного русла у хворих з вперше виявленим туберкульозом легень та його зміни під впливом хіміотерапії та патогенетичних засобів // Укр. пульмонол. журнал. - 2003. – N. 1. – С. 65-67. (особисто провела дослідження впливу препаратів на стан мікроциркуляції, статистично розрахувала матеріали дослідження, узагальнила одержані результати).

5. Кужко М.М., Гулевич О.П., Підгаєвський С.Г. Зміни мікроциркуляторного русла під впливом ізоніазиду та контрикалу // Матеріали ІІ Міжнародної конференції по проблемам вікових порушень мікроциркуляторного русла. - Київ, 2002. – С. 171-172. (самостійно провела дослідження хворих, статистично опрацювала матеріали дослідження, узагальнила одержані результати, підготувала тези до друку).

6. Кужко М.М., Гулевич О.П., Куріло С.М. Зміни мікроциркуляторного русла та способи їх корекції у хворих на вперше діагностований туберкульозом легень // Матеріали ІІІ з’їзду фтизіатрів та пульмонологів України. – Київ, 2003. – С. 230. (Ідея і зміст належать дисертанту, Кужко М.М. та Куріло С.М. – консультативна допомога).