Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


Яніцький Василь Петрович. Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні : Дис... канд. наук: 12.00.06 - 2007.Анотація до роботи:

Яніцький В.П. Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2007.

Дисертація є комплексним монографічним дослідженням правових проблем земельно-правового порядку набуття права приватної власності на землю. Проаналізовано теоретичну і законодавчу базу дослідження проблем земельно-правового порядку набуття права приватної власності на землю, історичні аспекти розвитку земельно-процесуальних норм. Досліджено юридичну природу, поняття земельно-правового порядку набуття права приватної власності на землю, його місце в системі земельно-процесуальних норм. Визначені елементи правовідносин щодо порядку набуття права приватної власності на землю. Досліджені підстави та особливості набуття права приватної власності на землю окремими суб’єктами. Визначений порядок придбання та передачі земельних ділянок громадянам і юридичним особам, окреслені права та обов’язки суб’єктів в процесі набуття права приватної власності землю. Досліджені види можливих порушень порядку набуття права приватної власності на землю, визначені негативні наслідки таких дій, запропоновані певні варіанти їх запобігання. Запропонована необхідність уніфікації законодавства щодо розгляду земельних спорів.

Публікації автора:

1. Яніцький В.П. Земельна правоздатність громадян // Право України. – 2006. - № 11 - С.98-100.

2. Яніцький В.П. Правові наслідки порушення порядку набуття права приватної власності на землю // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33.- К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2006.- С.411-417.

3. Яніцький В.П. Співвідношення процесуальних норм земельного права з адміністративним. цивільним та кримінальним правом // Підприємництво, господарство і право. - 2007.- № 2.- С.103 – 105.

4. Яніцький В.П. До питання земельної правоздатності громадян // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених „П’яті осінні юридичні читання”, Хмельницький, 27-28 жовтня, 2006. - С.201-204.