Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Кияк Максим Тарасович. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Кияк М. Т. Порівняльний аналіз основоположних принципів римо- католицької та ісламської соціальних доктрин.-Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

У дисертації вперше в сучасній науці здійснено філософсько-релігієзнавчий компаративний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви. Дисертаційне дослідження є спробою дати повну та системну картину мусульманської та католицької соціальних доктрин через з'ясування та порівняння їхніх ідентифікаційних складових.

Соціальна доктрина Римо-католицької церкви є сукупністю вчень і роздумів у суспільній сфері від кінця ХІХ ст. і до наших днів. Відносно ж мусульманської соціальної доктрини, то, не дивлячись на розбіжності в ісламських суспільних концепціях, їхні доктринальні принципи постають єдиними.

Показано, що за межами уваги вітчизняних дослідників залишився розгляд експлікації концептуальних передумов католицизму та ісламу на їхні соціальні доктрини. У здійсненому аналізі автор акцентує особливу увагу на властиву їм моральну спрямованість. Автором було зроблено висновок, що, не дивлячись на певні розбіжності в соціальних доктринах ісламу та Римо-католицької церкви, суспільна сфера може стати вкрай важливим і плідним простором для міжрелігійного діалогу та співпраці.

Ключові поняття: соціальна доктрина, іслам, римо-католицизм, права людини, гуманізація економіки, влада, солідарність, субсидіарність.

Висновки дисертаційного дослідження підводять підсумки виконаної роботи, узагальнюють і викладають основні її положення, визначають перспективи подальшого розвитку висвітлених проблем. У даній роботі було проаналізовано та розглянуто базові моменти соціальних доктрин Римо-католицької церкви та ісламу. Відтак варто наголосити на таких положеннях:

Для більш повного розуміння обох соціальних доктрин є вкрай необхідним дослідження їхніх ідейних засад. З'ясовано, що центром суспільного життя в ісламі виступає концепція Єдиного Бога, тобто принцип "таухід". Що ж стосується католицизму, то в якості таких основ і мірил соціальних відносин виступають: Любов-агапе, волюдення Христа, богоподібність і богообразність людини. На відміну від римо-католицької, в ісламській соціальній доктрині на передній план виступає категорія справедливості.

Соціальні принципи солідарності та спільного блага Римо-католицької церкви знаходять свої аналоги в соціальній доктрині ісламу. Проте відсутність ідейних підмурків в ісламі, існування двох сфер буття ("аль-Гайб" та "аш-Шахада"), проголошення обмеженості пізнання, часткова свобода вибору людини та віра у напередвизначення долі зумовлюють те, що принцип субсидіарності є нехарактерним для мусульманської соціальної доктрини.

Як ісламська, так і римо-католицька соціальні доктрини відзначаються у яскравим моральнісним спрямуванням. Проте передумовою цього в соціальній доктрині Римо-католицької є сама людина та її поступове уподібнення Христу. Джерелом моралі в мусульманській соціальній доктрині проголошується Аллах. В економічній сфері соціальна доктрина ісламу відзначається чіткою моральною інтенціональністю. Римо-католицька соціальна доктрина також проголошує, що зв'язок між моральністю й економікою є необхідним і вкрай суттєвим. Обидві доктрини схвалюють прагнення до збагачення, але, водночас, виступають за правильне розуміння багатства та його використання.

З католицького бачення свободи випливає те, що соціальні, економічні та політичні структури не мають права маніпулювати особистістю, котра є метою всіх суспільних процесів. Тому будь-яка надто матеріальна чи тоталітарна ідеологія суперечать баченню людської особистості римо-католицької соціальної доктрини. Ісламське вчення так само стверджує, що Аллах поклав на людину відповідальність за свої вчинки та наділив її свободою вибору, виходячи з її волі. Проте в ісламі також йде мова про межі цієї свободи, яких варто дотримуватись. Ці межі зумовлені вірою мусульман у напередвизначення людської долі, що, у свою чергу, зумовлює меншу ініціативність людини та відсутність антропоцентричного спрямування у мусульманській соціальній доктрині.

Обидві соціальні доктрини однаковою мірою обгруновують важливе значення політики. Ісламський принцип "таухід" контрастує із визнанням верховної політичної влади за людиною, котре визнається у римо-католицькій соціальній доктрині.

Соціальна доктрина римо-католицької церкви виступає за демократію лише настільки, наскільки перша служить людині. Деякі положення ісламської соціальної доктрини також є цілком співзвучними із основними демократичними принципами. Зокрема, у ній проголошується рівність усіх перед законом та плюралізм.

Основоположні принципи ісламської та римо-католицької соціальних доктрин можуть бути запропоновані для налагодження міжрелігійного діалогу. Співпраця у руслі вирішення основних соціальних проблем сучасності здатна стати важливою передумовою для досягнення міжрелігійного порозуміння.

Публікації автора:

  1. Кияк М. Т. Гуманізація економіки у світлі католицької соціальної доктрини // Дні науки філософського факультету – 2007: Міжнародна наукова конференція (26-27 квітня 2005 року) : Матеріали доповідей і виступів.-К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005.- Ч. VII. – С. 90-91.

  2. Кияк М.Т. Еволюція положень соціальної доктрини Римо-католицької церкви стосовно проблеми гуманізації економіки // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ.- №43.- 2007.- С. 81-89

  3. Кияк М. Т. Місце благочинності та податків у римо-католицькій й ісламській соціальних доктринах // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. Наук. Праць, випуск 18 / Відп. Ред..: М. М. Бровко, О. Г. Шутов.- К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007.- С. 155-161

  4. Кияк М. Т. Основні філософсько-світоглядні засади католицької соціальної доктрини // Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наукової конференції. 5-6 жовтня 2006 р.-Чернівці: Рута, 2006.-С. 170-172

5. Кияк М. Т. Основні філософсько-світоглядні засади католицької та ісламської соціальних доктрин // Дні науки філософського факультету – 2007: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року) : Матеріали доповідей і виступів.-К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет, 2007.- Ч. VII. - С. 85-86

6. Кияк М. Т. "Помаранчева революція" в Україні у світлі католицької соціальної доктрини // Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 18-19 квітня 2005 р.).-Чернівці, 2005. – С. 46-48

7. Кияк М. Т. Порівняльний аналіз християнського та ісламського бачення проблеми співвідношення моралі та економіки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 301-302. Філософія.-Чернівці: Рута, 2005.- С. 197-200

8. Кияк М. Т. Проблема гуманізації економічних відносин у соціальній доктрині Римо-католицької церкви // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія N 7. Релігієзнавство, Культурологія, Філософія; Зб. Наукових праць.-К.: НПУ імені Драгоманова, 2007.-N 12 (25).-С. 34-40

9. Кияк М. Т. Проблеми гуманізації економічних відносин у соціальній доктрині римо-католицької церкви // Збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного університету N 19.-К.: КЛУ, 2007.-С. 41-47

10. Кияк М. Т. Християнське та ісламське бачення проблеми співвідношення моралі та економіки в контексті діалогу двох релігій // Християнсько-мусульманський діалог в контексті євроатлантичних прагнень України. Збірник наукових матеріалів за загальною редакцією В. Андрущенка, В. Бондаренка, М. Заковича та ін. Київ, Світ знань.– 2006.- С. 70-73