Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка


Сазонова Людмила Іванівна. Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей : Дис... канд. наук: 08.10.01 - 2007.Анотація до роботи:

Сазонова Л.І. Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. – Харківська Національна академія міського господарства, 2006.

У дисертаційній роботі досліджені макропоказники економіки України в цілому та її галузей у порівнянні з будівельним комплексом. Для проведення аналізу умов зростання економіки України встановлені взаємозв’язки між будівельним комплексом і суміжними галузями. Застосовано системний підхід, економетричне моделювання і порівняльний аналіз основних макропоказників галузей економіки. Розроблена схема проведення розрахунків за обраною методикою. Отримані економетричні моделі залежностей основних макроекономічних показників галузей економіки. Розроблена схема проведення розрахунків за вказаною методикою. Отримані економетричні моделі залежностей основних макроекономічних показників від факторів. Розраховані величини впливу факторів на показник на основі отриманих коефіцієнтів еластичності, а також коефіцієнта кореляції між факторами та інвестиціями по галузям. Проведено дослідження питомої ваги будівельної галузі за різними макропоказниками економічної діяльності порівняно з іншими галузями економіки. Встановлено, що в будівельній галузі зосереджено значно менше основних засобів, а віддача від них дозволяє розвиватися іншим галузям. На обсяг інвестицій в основний капітал у будівельній галузі мають великий вплив обсяги інвестицій в основний капітал в таких галузях, як сільське й лісове господарство, транспорт і зв’язок.