Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Тимофеєва Кіра Валеріївна. Порівняльний аналіз як метод інтерпретології (на прикладі фортепіанного виконавства) : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Тимофеєва К. В. Порівняльний аналіз як метод інтерпретології (на прикладі фортепіанного виконавства) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства – спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2009.

Дисертація, присвячена розробці методологічних проблем теорії виконавства, виявляє тенденцію внутрішньої спорідненості теоретичного та виконавського музикознавства та спирається на їх категоріальний синтез. Системний характер основних категорій теорії виконавства (інтерпретології) висвітлено крізь призму порівняльного методу аналізу. В роботі аргументовані шляхи, способи та можливості порівняльного аналізу як багаторівневої системи відносин: від композиторського тексту – до виконавської драматургії та фортепіанної школи, від моделювання принципових відмінностей об’єктів та опису артефактів фортепіанного виконавства – до виявлення національних традицій та культурно-історичного контексту.

Практичне значення дисертації полягає у розробці та апробації кількох методик порівняльного аналізу (на матеріалі Великої сонати П. Чайковського ор. 37, Першої ор. 28 та Другої ор. 36 сонат С. Рахманінова для фортепіано), також з використанням комп’ютерних технологій.

Публікації автора:

  1. Тищенко К. К методологии сравнительного анализа исполнительской интерпретации (на примере фортепианных сонат С. Рахманинова) / К. Тищенко // Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании / Харьк. гос. акад. дизайна и искусств. – Харьков, 2006. – № 1/3. – С. 97–102.

  2. Тищенко К. Харьковская фортепианная школа: исполнительские традиции в культурно-исторической памяти / К. Тищенко // Пробл. взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. – Харк. держ. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. – Х., 2007. – Вип. 20. – С. 291–305.

  3. Тищенко К. Сравнительный анализ как метод интерпретологии (на примере исполнений Большой сонаты П. И. Чайковского ор. 37) / К. Тищенко // Наук. вісн. НМАУ ім. П. І. Чайковського: Музично-творчий процес: наукові рефлексії. – К., 2008. – Вип. 72. – С. 201–207.

  4. Тищенко К. Исполнительская драматургия как предмет сравнительного анализа / К. Тищенко // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – Н. Новгород, 2007. – Вып. 8. – С. 55–60.

  5. Тищенко К. Виконавська драматургія Першої сонати С. В. Рахманінова як об’єкт інтерпретації / К. Тищенко // Музичне і театральне мистецтво України в дослідженнях молодих мистецтвознавців : матеріали V Всеукр. наук.-творчої конф. студ. та аспірантів / Харк. держ. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. – Х., 2005. – С. 41.

  6. Тищенко К. Исполнительская интерпретация как категория исполнительства (на материале второй фортепианной сонаты ор. 36 С. Рахманинова) / К. Тищенко // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали наук. конф. молодих учених / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – С. 135–136.

  7. Tishenko K. Grand sonata by P. Tchaikovsky op. 37 as an object of performing interpretation = Велика соната П. І. Чайковського ор. 37 як об’єкт виконавської інтерпретації / K. Tishenko // Музичне і театральне мистецтво України в дослідженнях молодих мистецтвознавців : матеріали VII Всеукр. наук.-творчої конф. студ. та аспірантів / Харк. держ. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. – Х., 2007. – С. 114–115.