Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Малиновська Оксана Юріївна. Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України: Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 215арк. - Бібліогр.: арк. 155-167.Анотація до роботи:

Малиновська О.Ю. Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню політико-географічних аспектів формування та функціонування західного державного кордону України. Зроблено спробу поглибити теоретико-методологічні основи дослідження процесу формування та функціонування державних кордонів. Удосконалено методику політико-географічного аналізу функціонування державних кордонів та геополітичної обстановки в прикордонні. Проведено періодизацію процесу формування західного державного кордону України, починаючи з 1918 р., на основі вивчення та критичного аналізу наукової літератури, архівних документів і опублікованих матеріалів та їх узагальнення. Проаналізовано зовнішньо- та внутрішньополітичні чинники, які визначили специфіку встановлення західного державного кордону України. Введено в науковий обіг нові архівні матеріали. Розкрито специфіку прояву та співвідношення бар’єрної та комунікаційної функцій західного державного кордону України в умовах розширення прикордонного співробітництва і в контексті інтеграційних процесів в Європі.

 1. ДК є невід’ємним атрибутом держави і своєрідною фіксацією етапів її геополітичного розвитку. У процесі формування ДК практично неможливо відшукати прояв певних закономірностей, оскільки ДК протягом всієї історії встановлювалися силовими методами або були наслідком політичних компромісів чи історичної випадковості. Аналіз мотивів, які спонукають держави до політико-територіальних змін, дає можливість прослідкувати дію таких політико-географічних законів, як утворення нових національних держав та тенденцію держав до захоплення нових територій.

 2. При дослідженні особливостей формування та функціонування ДК необхідно використовувати філософські, загально- та конкретнонаукові методи. Специфіка цього дослідження передбачає застосування методів просторового та хронологічного аналізу. Серед останніх особливе місце посідає історичний метод, який дає можливість розглянути ДК в зв’язку з тенденціями суспільно-історичного і геополітичного розвитку та місцем окремих країн в цьому процесі.

 3. При дослідженні ситуації в прикордонні, а також співвідношення між бар’єрною і комунікаційною функціями ДК доцільним є проведення аналізу політичних і соціально-економічних взаємозв’язків на таких рівнях: відносини між урядами сусідніх держав, відносини в сусідніх країнах по лінії “регіони-центр”, відносини між суміжними прикордонними районами сусідніх країн, відносини між урядом однієї країни і прикордонними районами іншої. Це дає можливість скласти загальну картину геополітичної обстановки навколо кордонів держави та спрогнозувати її розвиток у майбутньому.

 4. Вплив геополітичного оточення на формування ДК держави найбільш сильно проявляється в період становлення її державності. Специфіка формування західного ДК України полягає в тому, що Україна не завжди була повноправним суб'єктом міжнародного права і її кордони були предметом переговорів і міжнародних договорів інших держав, тому національні інтереси України та проблема соборності українських земель при делімітації ДК не бралися до уваги. А за відсутності держави як виразного цілого організму говорити про конкретну лінію ДК в більшості випадків можна лише теоретично.

 5. Протягом досліджуваного періоду у процесі формування західного ДК України можна виділити такі три етапи: 1) 1918-39рр.; 2) 1939-45 рр.; 3) після закінчення другої світової війни.

 6. На режим функціонування західного ДК України мають вплив такі політичні фактори (внутрішні та зовнішні): розширення НАТО та ЄС на схід і позиція України щодо цього процесу; непослідовність зовнішньополітичного курсу України; повільний темп демократичних реформ, що зменшує авторитет держави і інтерес до неї з боку сусідів; труднощі у формуванні кола дружніх і прихильних до України держав; необхідність захисту національного ринку і національного товаровиробника від зарубіжних експортерів (однак при цьому для нього не створюються сприятливі умови на внутрішньому ринку); необхідність дотримання ряду міжнародних зобов’язань, важких для національної економіки України.

 7. Важливими аспектами подальшого розвитку прикордонного співробітництва України із сусідніми державами на заході є гармонізація податкових систем, прикордонного та митного контролю, розширення та модернізація прикордонних пропускних пунктів, вдосконалення транспортного обслуговування через ДК, посилення рівня інформаційного забезпечення діяльності єврорегіонів.

Публікації автора:

 1. Малиновська О.Ю. Етнополітичні аспекти формування українсько-польського кордону у 1918-1939 рр. // Вісник Київського національного універсиетут імені Тараса Шевченка. Географія. – 2000. - Вип.46. – С.68-70.

 2. Малиновська О.Ю. Формування кордонів Підкарпатської Русі у 1918-39 рр. // Географічна наука та освіта в Україні: Збірник наукових праць – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – С.47-48.

 3. Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. Політико-географічні аспекти інтеграції та транскордонного співробітництва Україна-ЦЄАВТ // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці. – Львів-Луцьк, 2001. – Вип.ХХІХ. – Том 1. – С.25-29. Особистий внесок: Проаналізовано особливості транскордонного співробітництва України з країнами ЦЄАВТ (автору належить 50%).

 4. Малиновська О.Ю. Державні кордони як лінії розмежування і об’єднання // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. – К., 2001. – Вип.51. – С.153-157.

 5. Малиновська О.Ю. До питання про територіальне розмежування Української СРР з Молдавською Автономною СРР // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – Вип.6. – С.180-188.

 6. Малиновська О.Ю. Українсько-польське стратегічне партнерство: геополітичний вимір // Україна і Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє: Зб. наук. пр. – Київ: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2002. – Ч.2. – С.80-83.