Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Вільховий Юрій Віталійович. Політика радянської держави щодо протестантських церков в Україні (середина 40-70-х років ХХ ст.): Дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2002. - 298 арк. - Бібліогр.: арк. 219-239.Анотація до роботи:

Вільховий Ю.В. Політика радянської держави щодо протестантських церков в Україні (середина 40 – 70-их років ХХ ст.) — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11. — релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії наук України, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено аналізові політики радянської держави щодо протестантських конфесій євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня, християн євангельської віри упродовж середини 40 — 70-их рр. ХХ ст. Розглянуто особливості існування зазначених церков, їх реакцію на зміни методів державного впливу на релігійні формування, розкрито причини швидкого зростання кількості членів громад, визначено їх чисельність, охарактеризовано становище священнослужителів. Доведено, що діяльність даних протестантських конфесій у досліджуваний період практично повністю знаходилася під впливом владних структур. Проаналізовано внутрішній розвиток і міжконфесійну діяльність зазначених релігійних формувань.

У дисертації аналізується також комплекс аспектів антипротестантської політики Радянської держави в середині 40 — 70-их рр. ХХ ст. Розкривається роль партійно-державного апарату й спецслужб у розколах і руйнуванні церковних організацій протестантів на теренах України.

Публікації автора:

1. Вільховий Ю.В. Протестантські церкви в Україні у середині 40-их — 50-их років ХХ ст. (євангельські християни-баптисти, п’ятидесятники, адвентисти сьомого дня) //Історична пам’ять. Науковий збірник. — Полтава: АСМІ, 2000. — №1-2. — С.137-145.

2. Вільховий Юрій. Християнські традиції виховання у протестантських громадах євангельських християн-баптистів та адвентистів сьомого дня в Україні (середина 40-их — 60-их років ХХ ст.) //Християнські цінності: Історія і погляд утретє тисячоліття. Збірник наукових записок Національного університету “Острозька академія”. — Острог, 2002. — Том VІ. — С.14-19.

3. Вільховий Ю.В., Год Б.В. До питання про об’єднання п’ятидесятників із союзом євангельських християн-баптистів (ІІ пол. 40-их — середина 50-их рр.) //Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. Випуск 7. —К.: Рідний край, 1999. — С.145-151.

4. Год Б., Вільховий Ю. Громади церкви ЄХБ у містах і селах Донбасу (сер. 40-их —50-ті рр. ХХ ст.) //Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. Випуск 18.— К. —Донецьк: Рідний край, 2001. — С.289-295.

5. Пащенко В.О., Вільховий Ю.В. Деякі аспекти дослідження українського протестантизму в радянській історіографії 50-80-их років ХХ ст. // Українська історіографія на рубежі століть: Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Т.7 (9). — Кам’янець-Подільський, 2001. — С.716-725.

6. Вільховий Ю., Год Б. Державна політика СРСР щодо протестантських конфесій України у 40-их — 50-их роках //Краєзнавство. — 2001. — №1-4. — С.191-198.

7. Вільховий Юрій. Доля культових споруд на Полтавщині в ході антирелігійної кампанії кінця 50-60 років //Четверта Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: Збірник матеріалів. —Полтава, 1998. — С.63-67.

8. Вільховий Юрій. Політика радянських владних структур щодо сектантських громад на Волині (ІІ половина 40-их —50-і рр.) //Волинь у новітній історії української державності: Збірник наукових праць /За ред. Б.О.Яроша. — Луцьк: Волинь, 1999. — С.184-191.

9. Вільховий Ю.В. Християнське виховання у протестантських церквах України (середина 40-их — 60-і роки ХХ століття) //2000-ліття християнства і шкільна історична освіта: Матеріали міської науково-практичної конференції. —Полтава, 2000. — С.116-125.

10. Вільховий Ю.В., Год Б.В. Становище громад євангельських християн-баптистів на Хмельниччині у повоєнний період (друга половина 40-их років ХХ століття) //Матеріали Х-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський, 2000. — С.197-201.

11. Вільховий Юрій. Розкол Спілки євангельських християн-баптистів та діяльність прибічників Ради Церков на Львівщині (60-ті роки ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: У 2-х кн. — Книга І. — Львів: Логос, 2001.— С.139-145.