Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ананьян Еліна Львівна. Полікультурне виховання учнів у гімназіях України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Ананьян Е.Л. Полікультурне виховання учнів у гімназіях України (друга половина XIX – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2008.

У дисертації здійснено комплексний аналіз вітчизняних і зарубіжних напрацювань з проблеми полікультурного виховання учнів, визначено й обґрунтовано основні періоди розвитку гімназійної освіти та полікультурного виховання в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Виявлено та систематизовано провідні теоретичні ідеї, принципи та завдання полікультурного виховання учнів у вітчизняній педагогічній думці того часу. Принципами полікультурного виховання учнів у гімназіях України означеного періоду стали: принцип народності, принцип культуровідповідності, принцип демократизації. Розкрито полікультурну спрямованість змісту предметів гуманітарного циклу – російської мови та літератури, класичних мов (латинської та грецької), нових іноземних мов (англійської, німецької, французької), історії (російської, античної, всесвітньої) – у навчально-виховному процесі вітчизняних гімназій другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Науково узагальнено досвід та обґрунтовано організаційні методи, форми та види діяльності з полікультурного виховання учнів вітчизняних гімназій досліджуваного періоду. Визначено перспективні напрями актуалізації ідей та досвіду полікультурного виховання учнів гімназій України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у контексті модернізації національної освіти.

Публікації автора:

 1. Ананьян Е. Л. Генезис становлення і розвитку ідей полікультурної освіти / Е. Л. Ананьян // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 12 – 14.

 2. Ананьян Е. Л. До проблеми полікультурного виховання учнів у вітчизняній гімназії другої половини ХІХ століття / Е. Л. Ананьян // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : [зб. наук. праць]. – Вип. 1 (20). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 7 – 12.

 3. Ананьян Е. Л. Загальнолюдська й національна спрямованість гуманітарних предметів (література та історія) в навчально-виховному процесі вітчизняної гімназії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Е. Л. Ананьян // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 30 – 32.

 4. Ананьян Е. Л. Народність як провідний принцип полікультурного виховання учнів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Е. Л. Ананьян // Молодь і ринок. – 2007. – № 3 – 4 (26-27). – С. 167 – 171.

 5. Ананьян Е. Л. Нові іноземні мови як засіб полікультурного виховання гімназиста другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Е. Л. Ананьян // Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. праць]. – Вип. XXХІ. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2006. – С. 97 – 104.

 6. Ананьян Е. Л. Принцип демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Е. Л. Ананьян // Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. праць]. – Вип. XXXV. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2007. – С. 130 – 136.

 7. Ананьян Е. Л. Проблема формування Людини культури в умовах сучасної системи освіти / Е. Л. Ананьян // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 8 (103). – С. 17 – 21.

 8. Ананьян Е. Л. Розвиток принципу культуровідповідності в історії педагогічної думки / Е. Л. Ананьян // Рідна школа. – 2006. — № 4. – С. 66 – 69.

 9. Ананьян Е. Л. Тенденції розвитку гімназійної освіти на сході України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Е. Л. Ананьян // Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. праць]. – Вип. XXV. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2005. – С. 3 – 9.

 10. Ананьян Е. Л. Взаємозв’язок загальнолюдського й національного у навчально-виховному процесі сучасної загальноосвітньої школи / Е. Л. Ананьян // Сучасна молодь: крок у майбутнє: матеріали І Міжнарод. наук.-практ. конф. для студентів та аспірантів / М-во освіти і науки України. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – С. 123 – 127.

 11. Ананьян Е.Л. Полікультурне становлення особистості учня в сучасних умовах / Е. Л. Ананьян // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: інноваційний розвиток освітніх систем: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (Луганськ, 3 – 5 жовтня 2007 р.). / М-во освіти і науки України. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – С. 11 – 17.

 12. Ананьян Е. Л. Толерантність як моральна цінність полікультурного виховання особистості / Е. Л. Ананьян // Образование в многокультурном обществе: традиции и инновации: материалы V международного семинара, (Севастополь, 22–24 мая 2006 г.) / М-во освіти і науки України. – Симферополь: Таврия, 2006. – С. 11 – 13.