Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Гулецька Яна Гаврилівна. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

У дисертації проведено аналіз теоретичних засад полікультурної освіти студентської молоді у сучасних університетах США. Схарактеризовано концептуальні підходи до з’ясування сутності поняття полікультурної освіти, визначено генезис полікультурної освіти у США (60-ті роки ХХ століття – сучасний стан). Висвітлено особливості полікультурної освіти студентів педагогічних факультетів в університетах США, визначено зміст, форми та методи підготовки студентів педагогічних факультетів до професійної діяльності у полікультурному середовищі, досліджено чинники впливу на розвиток полікультурної компетентності студентів американських університетів. Розроблено методичні рекомендації щодо полікультурної освіти студентської молоді в університетах України.

Полікультурна освіта студентської молоді є засобом формування загальнолюдських цінностей молодого покоління, умінь жити в полікультурному суспільстві і вирішувати глобальні проблеми людства.

Публікації автора:

 1. Гулецька Я.Г. Виховання особистості в умовах полікультурності суспільства // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – К., 2007. – Кн. І. – С. 49–56.

 2. Гулецька Я.Г. Деякі особливості становлення полікультурної освіти в Україні та США // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2006. – № 2 (17). – С. 112–116.

 3. Гулецька Я.Г. Особливості полікультурної освіти вчителів в університетах США // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Бердянськ, 2007. – №1. – С. 37–43.

 4. Гулецька Я.Г. Особливості полікультурної освіти учителів в університетах США // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2007. – № 2. – С. 18–30.

 5. Гулецька Я.Г. Становлення полікультурної освіти в американській педагогіці // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2006. – № 5. – С. 38–47.

 6. Приходько Н.И., Гулецкая Я.Г. Поликультурное образование учителей в университетах США // Социальные технологии: Зб. науч. работ. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2006. – Вып. 32. – С. 54–63.

 7. Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах: Методичні рекомендації. – Київ: «Копі Центр», 2007. – 37 с.

 8. Приходько Н.И., Гулецкая Я.Г. Проблемы поликультурного образования учителей в университетах США // Особливості управління сільською школою на сучасному етапі розвитку суспільства: Зб. матеріалів конференції. – Запоріжжя, 2007. – С. 199–208.

 9. Гулецька Я.Г. Американський досвід полікультурної освіти в системі професійної підготовки вчителів // Українська освіта у світовому часопросторі: Другий міжнар. конгрес. Київ, 25–27 жовтня 2007 р. – К., 2007. – Кн. 1. – С.140–141.

 10. Гулецька Я.Г. Вища освіта в умовах полікультурності суспільства // Вища технічна освіта: Проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу: VІІІ міжнар. наук.-метод. конференція. Київ, 21-22 верес. 2007р. – К., 2007. – С. 265–267.

 11. Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта в системі професійної підготовки вчителів // Дні науки: Педагогіка професійної освіти: Всеукр. наук. конф. Запоріжжя,11–12 жовтня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – Т. 3. – С. 275–276.

 12. Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта учителів в умовах глобалізації суспільства // Сучасні освітні технології у вищій школі: Міжнар. наук.-метод. конференція. Київ, 1-2 листоп. 2007 р. – К., 2007. – Ч. ІІ. – С. 161–162.