Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Просвєтов Юрій Васильович. Побічна дія протитуберкульозних препаратів алергічного характеру у хворих на туберкульоз легень (гормонально-метаболічні й імунні аспекти патогенезу, профілактики та лікування) : Дис... д-ра наук: 14.01.26 - 2009.Анотація до роботи:

Просвєтов Ю. В. Побічна дія протитуберкульозних препаратів алергічного характеру у хворих на туберкульоз легень (гормонально-метаболічні й імунні аспекти патогенезу, профілактики та лікування).

– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спецiальнiстю 14.01.26 – фтизiатрiя. – Державна установа “Національний інститут фтизіатрії i пульмонології iменi Ф.Г.Яновського АМН України”, Київ, 2009.

На основі власних спостережень за 1048 хворими на туберкульоз легень (ТБЛ) уточнені деякі питання патогенезу медикаментозної алергії - визначено стан імунної та нейроендокринної систем, ПОЛ i АОС у хворих на ТБЛ без ускладнень до специфічних засобів та з алергічними побічними реакціями до них. Вперше розроблена та обґрунтована система заходів по профiлактицi та усуненню медикаментозної алергії на протитуберкульозні препарати різних груп хворих на ТБЛ (тривала неспецифічна гiпосенсибiлiзацiя, специфічна гiпосенсибiлiзацiя в комбінації з тривалою неспецифічною, дискретний плазмаферез в комбінації з тривалою неспецифічною гiпосенсибiлiзацiєю). Вперше визначені нові підходи по використанню імунокоригуючих засобів у хворих на туберкульоз легень на тлі медикаментозної алергії. Запропоновані підходи до хіміотерапії хворих на ТБЛ з супутньою виразковою хворобою шлунку та 12-палоi кишки i патологією печінки.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення актуальної проблеми сучасної фтизіатрії – підвищення ефективності лікування хворих на ТБЛ з алергічними та іншими ускладненнями до ПТП, з обтяжливим алергологічним та фармакотерапевтичним анамнезом, із прихованою сенсибілізацією до ПТП, із супутньою патологією шлунково-кишкового тракту та печінки та покращення переносимості ПТП шляхом застосування зазначеним вище групам хворих схем тривалої неспецифічної та специфічної гіпосенсибілізації, дискретного плазмаферезу, їх комбінацій та інших заходів з урахуванням патогенезу та клініки медикаментозної алергії до ПТП.

1. Побічні реакції на ПТП у хворих на туберкульоз легень виникають достовірно більш часто при наявності у них обтяжливого алергологічного та фармакотерапевтичного анамнезу, з повільною інактивацією ізоніазиду, у осіб із гіперергічними туберкуліновими пробами та супутніми захворюваннями, переважно травної системи й печінки. Частота ускладнень залишається стабільно високою протягом останніх 20-25 років. Хіміотерапія туберкульозу легень 80-90-х років минулого століття позначилась ускладненнями на ПТП у (68,7 + 2,8) % хворих, алергічними, зокрема, – у (25,3 + 2,6) %. Сучасні режими хіміотерапії не змінили суттєво цих показників – (62,4 + 3,8) % та (28,5 + 3,5) %, відповідно (Р>0,05).

2. Побічні реакції на ПТП суттєво уповільнюють загоєння деструкцій в легенях і меншою мірою впливають на припинення бактеріовиділення у порівнянні з хворими, що не мають ускладнень, з практично однаковим кінцевим результатом припинення бактеріовиділення ((94,5 + 2,0) % і (95,0 + 3,4) % відповідно) і дещо нижчим кінцевим показником загоєння каверн ((87,1 + 3,5) % і (96,9 + 3,2) %, Р<0,05). Затримка у термінах загоєння деструкцій збільшує на 23,8 % тривалість перебування хворих з побічною дією ліків у стаціонарі.

3. Туберкульоз легень суттєво активізує у хворих систему гіпофіз – кора наднирників – підвищується рівень у крові АКТГ та кортизолу, достовірно знижується активність системи гiпофiз – щитовидна залоза, зростає рівень у крові реніну і зменшується – тестостерону. Зазначені тести залишаються незмінними понад 4-и місяці неускладненої хіміотерапії. Алергічні ускладнення на ПТП позначаються більш суттєвими змінами цих показників, які тривалий час зберігаються після усунення клiнiчних проявів алергії.

4. Туберкульоз легень супроводжується суттєвою супресією Т-системи імунітету пацієнтів – зменшується у крові, за рахунок хелперної ланки, кількість Т-лімфоцитів, змінюється їх функціональна активність – зменшується здатність клітин до бластоутворення на лімфоцитарний мітоген та збільшується на туберкулін. Медикаментозна алергія на ПТП імунний статус змінює суттєвіше – зменшується кількість Т-хелперів (до (32,3 + 0,90) %) та збільшується – Т-супресорів (до (22,9 + 0,73) %), ще більше пригнічується функціональна активність Т-системи, та достовірно підвищується рівень у крові загального Ig G (до (10,10 + 0,24) г/л).

5. Стан ПОЛ у хворих на туберкульоз легень дорівнює практично показникам здорових осіб, при більш напруженому функціонуванні АОС. Алергічні реакції на ПТП активізують систему ПОЛ, яка протягом заходів по усуненню ускладнень хіміотерапії знижується. Стан АОС характеризується достовірним зростанням активності каталази крові, підвищенням показників вітамінів А та Є, які на фоні усунення медикаментозної алергії достовірно зменшуються.

6. Тривала неспецифічна гіпосенсибілізація (ТНГС) суттєво зменшує ризик розвитку медикаментозної алергії на ПТП у хворих на туберкульоз легень з обтяжливим алергологічним i фармакотерапевтичним анамнезом (з (83,6 + 4,5) % до (38,8 + 6,9)%, P < 0,001) та латентною алергією на специфічні засоби. ТНГС сприяє більш швидкому усуненню алергічних ускладнень на ПТП i суттєвому зменшенню їх рецидивів при відновленні хіміотерапії. Повернутися до попередніх схем ХТ після ТНГС стає можливим у (57,8 + 4,2) % хворих, при скороченій НГС – у (32,4 + 2,7) % (Р<0,01).

7. Ефективним методом збереження дієвих ПТП у режимах хіміотерапії, до яких виникли алергічні ускладнення, є метод специфічної гiпосенсибiлiзацiї у комбінації з ТНГС. Застосування методу має позитивний ефект у 68,3 % хворих.

8. Високоефективним і доступним методом подолання важких алергічних реакціях на ПТП, ускладнень хіміотерапії, що рецидивують, а також ускладнень, що комбінуються із супутніми захворюваннями та вираженою інтоксикацією організму є дискретний плазмаферез, який у 97,8 % пацієнтів сприяє лiквiдації клiнiчних проявів ускладнень, причому у 56,7 % з них вже після двох сеансів.

9. Ефективність ТНГС при алергічних та токсико-алергiчних ускладненнях на протитуберкульозні препарати достовірно знижується на тлі застосування імунокоригуючих засобів (спленіну, натрію нуклеїнату та левамізолу), як і ефективність хіміотерапії цієї категорії хворих.

10. Супутні туберкульозу легень виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки і гепатити достовірно більш часто загострюються, якщо ці хворі не отримують паралельно із хіміотерапією превентивне лікування. Загострення зазначеної супутньої патології гальмує як ефективність заходів по усуненню ускладнень на ПТП, так і ефективність лікування основного процесу.

Публікації автора:

1. Применение спленина в комплексном лечении больных туберкулезом легких [Текст] / О. Г. Спесивцев, Л. Д. Гальчанская, Л. И. Соболевская,
Ю. В. Просветов // Проблемы туберкулёза. – 1985. – № 8. – С. 28–31. Автор: клінічні дослідження, аналіз та обробка матеріалу, написання роботи; О.Г. Спесивцев – ідея, редакція; Л.Д. Гальчанська – клінічні дослідження; Л.І. Соболевська – клінічні дослідження.

2. Просветов, Ю. В. Эффективность гипосенсибилизации при лекарственной непереносимости у больных туберкулезом легких [Текст] / О. Г. Спесивцев,
Ю. В. Просветов, Л. Д. Гальчанская // Проблемы туберкулёза. – 1987. – № 12. –
С. 30–33. Автор: ідея, клінічні дослідження, аналіз та обробка матеріалу, написання роботи; О.Г. Спесивцев – редакція; Л.Д. Гальчанська – консультативна допомога.

3. Просветов, Ю. В. Снижение эффективности гипосенсибилизации при побочном действии противотуберкулёзных препаратов на фоне иммунокоррекции [Текст] / О. Г. Спесивцев, Ю. В. Просветов, Л. Д. Гальчанская // Проблемы туберкулёза. – 1990. – № 11. – С. 54–55. Автор: ідея, клінічні дослідження, аналіз та обробка матеріалу, написання роботи; О.Г. Спесивцев – редакція; Л.Д. Гальчанська – консультативна допомога.

4. Просвєтов, Ю. В. Ускладнення внаслідок застосування лікарських препаратів при хіміотерапії хворих на туберкульоз як проблема фтизіатрії [Текст] /
Ю. В. Просвєтов // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2000. – № 2. – С. 44–45.

5. Просвєтов, Ю. В. Показники нейроендокринних взаємин при побічній дії ліків у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Український пульмонологічний журнал. – 2000. – № 4. – С. 56–58.

6. Просвєтов, Ю. В. Імунологічні аспекти медикаментозних ускладнень у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 1. – С. 100–104.

7. Просвєтов, Ю. В. Ускладнення хіміотерапії туберкульозу – нагальна проблема сучасної фтизіатрії [Текст] / А. Ю. Гусарова, Ю. В. Просвєтов / Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – К., 2001. – Вип. 10, кн. 3. – С. 541–546. Автор: ідея, клінічні дослідження, аналіз та обробка матеріалу, написання роботи; А.Ю. Гусарова – аналіз даних.

8. Просвєтов, Ю. В. Стан деяких показників оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень з ускладненнями хіміотерапії [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 4. – С. 35–37.

9. Просвєтов, Ю. В. Підходи до лікування хворих на туберкульоз легень з ускладненою хіміотерапією [Текст] / Ю. В. Просвєтов / Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 66, кн. 3. – С. 253–257.

10. Просвєтов, Ю. В. Вплив деяких супутніх захворювань на переносимість протитуберкульозних препаратів та ефективність хіміотерапії туберкульозу [Текст] / А. Ю. Гусарова, Ю. В. Просвєтов / Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: [зб. наук. статей]. – Запоріжжя : Видавництво ЗДМУ, 2004. – Вип. ХІІІ. – С.16–20. Автор: ідея, клінічні дослідження, аналіз та обробка матеріалу, написання роботи; А.Ю. Гусарова – аналіз даних.

11. Просвєтов, Ю. В. Вплив імунокоригуючої терапії на ефективність заходів по усуненню медикаментозних ускладнень та ефективність хіміотерапії туберкульозу легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов / Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2005. – Вип. 68, кн.1. – С. 335–339.

12. Просвєтов, Ю. В. Динаміка деяких ферментів та гормонів у хворих на туберкульоз легень із побічною дією ліків [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Запорожский медицинский журнал. – 2005. – № 6. – С. 42–44.

13. Просвєтов, Ю. В. Застосування дискретного плазмаферезу при усуненні медикаментозних ускладнень на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Вісник Сумського державного університету. Серія : Медицина. – 2005. – № 7. – С. 114–118.

14. Просвєтов, Ю. В. Зміни деяких імунних тестів у хворих на туберкульоз із ускладненнями хіміотерапії [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 68, кн.2. – С. 323– 329.

15. Просвєтов, Ю. В. Проблеми сучасної хіміотерапії туберкульозу [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Запорожский медицинский журнал. – 2006. – № 1. – С. 118 – 120.

16. Просвєтов, Ю. В. Можливості дискретного плазмаферезу при лікуванні хворих на туберкульоз [Текст] / Ю. В. Просвєтов, С. Г. Гужиловський // Запорожский медицинский журнал. – 2006. – № 3. – С. 22–25. Автор: ідея, клінічні дослідження, аналіз та обробка матеріалу, написання роботи; С.Г. Гужиловський – обробка матеріалу.

17. Просвєтов, Ю. В. Гормональний профіль хворих на туберкульоз легень з ускладненою та неускладненою хіміотерапією [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя, 2006. – Вип.69 (ювілейний).– С. 366–371.

18. Просвєтов, Ю. В. Ефективність заходів по усуненню побічних реакцій на протитуберкульозні препарати на фоні імунокоригуючої терапії хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – К., 2006. – Вип. 15, кн. 2. – С. 283–288.

19. Просвєтов, Ю. В. Ефективність хіміотерапії хворих на туберкульоз легень з деякими супутніми захворюваннями [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 70, кн.2. – С. 238–242.

20. Просвєтов, Ю. В. Ретроспективний аналіз факторів виникнення ускладнень хіміотерапії та їх вплив на ефективність лікування туберкульозу легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Запорожский медицинский журнал. – 2007. – № 1. – С. 46–49.

21. Просвєтов, Ю. В. Профілактичні та лікувальні заходи щодо ускладнень до протитуберкульозних препаратів при терапії хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 71, т. 1. – С. 245–250.

22. Просвєтов, Ю. В. Сучасні проблеми медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 71, т. 2, кн. 1. – С. 43–47.

23. Просвєтов, Ю. В. Сучасні проблеми щодо лікування хворих на туберкульоз легень з ускладненнями хіміотерапії [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 72. – С. 130–134.

24. Просветов, Ю. В. Лечение распространённого туберкулёза лёгких с применением методов экстракорпоральной терапии [Текст] / Ю. В. Просветов,
А. А. Растворов, С. Г. Гужиловский / Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2005. – Вип. 68, кн. 1. – С. 340–344.

25. Просветов, Ю. В. Методы преодоления побочного действия противотуберкулезных препаратов и эффективность химиотерапии больных туберкулезом с сопутствующими заболеваниями [Текст] / О. Г. Спесивцев,
Ю. В. Просветов, Л. Д. Гальчанская // І з'їзд фтизіатрів та пульмонологів України. – Вінниця, 1993. – С. 191–192.

26. Просветов, Ю. В. Иммунно-нейроэндокринные взаимосвязи у больных туберкулезом легких с побочным действием лекарств [Текст] / Ю. В. Просветов // Актуальные вопросы фтизиатрии, пульмонологии и смежных клинических дисциплин. – Запорожье, 1997. – Вып. 2. – С. 36–37.

27. Просветов, Ю. В. Методы устранения и профилактики лекарственных осложнений при химиотерапии больных туберкулезом [Текст] / Ю. В. Просветов // Наук. праці ЗДІУЛ присвячені 70-річному ювілею інституту. – Запоріжжя, 1997. – С. 127–128.

28. Просвєтов, Ю. В. Специфічна гіпосенсибілізація як спосіб подолання медикаментозної алергії [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальные вопросы медицины и биологии : [сб. статей]. – Днепропетровск, 1997. – Вып. 9. – С. 277.

29. Просвєтов, Ю. В. Патофізіологія деяких гормонів та ферментів крові при побічної дії ліків у хворих на туберкульоз [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Материалы 59-ой итоговой научной конференции ЗИУВ. – Запорожье, І998. – С. 65–66.

30. Просвєтов, Ю. В. Динаміка деяких показників імунітету хворих на туберкульоз легень з побічною дією ліків [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальні питання дерматовенерології : [зб. статей]. – Дніпропетровськ, І999. – Вип. 12. –
С. 153–154.

31. Просвєтов, Ю. В. Медикаментозні ускладнення хіміотерапії туберкульозу як проблема фтизіатрії [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Актуальные вопросы фтизиатрии, пульмонологии и смежных клинических дисциплин. – Запорожье, 1999. – Вып. 3. – С. 46–47.

32. Просвєтов, Ю. В. Ускладнення хіміотерапії туберкульозу. Сучасний стан проблеми [Текст] / Ю. В. Просвєтов, А. Ю. Гусарова // Збірник наукових праць ЗДІУЛ : матеріал 61-ої наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2000. – С. 88–89.

33. Просвєтов, Ю. В. Стан оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень з ускладненнями хіміотерапії [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Збірник наукових праць ЗДІУЛ : матеріали 63-ої наук.- практ. конф. – Запоріжжя : Дике Поле, 2002. – С. 220–223.

34. Просвєтов, Ю. В. Вплив деяких факторів на розвиток побічних реакцій на протитуберкульозні препарати та на ефективність хіміотерапії туберкульозу [Текст] / Ю. В. Просвєтов / Актуальні питання медичної науки та практики: [зб. наук. праць ЗМАПО]. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 65. – С. 266–271.

35. Просвєтов, Ю. В. Подходы к химиотерапии больных туберкулёзом лёгких с риском развития побочных реакций на противотуберкулёзные препараты [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Матеріали ХV з’їзду терапевтів України (Київ, 21-23 квітня 2004 р.). – К. : СПД Коляда О.П., 2004. – С. 243–244.

36. Просвєтов, Ю. В. Деякі нейро-ендокринні зміни у хворих на туберкульоз легень з побічною дією ліків [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю (Київ, 15 квітня 2005 р.). – К., 2005. – С. 183–187.

37. Просветов, Ю. В. Применение спленина при комплексном лечении больных распространенными формами туберкулеза легких [Текст] / О. Г. Спесивцев, Ю. В. Просветов, Л. Д. Гальчанская // Тезисы докладов научно-практической конференции рационализаторов и изобретателей ЗИУВ. – Запорожье, 1993. – С. 47.

38. Просветов, Ю. В. Повышение эффективности лечения больных туберкулёзом лёгких при различной переносимости противотуберкулёзных препаратов при отягощённом к ним анамнезе [Текст] / Ю. В. Просветов // Новые достижения в ранней диагностике и терапии воспалительных заболеваний органов дыхания. Предупреждение хронизации заболеваний : тезисы докладов. – Харьков, 1995. – С. 58.

39. Просветов, Ю. В. Влияние эндогенных и экзогенных факторов на частоту и характер побочных реакций на противотуберкулезные препараты [Текст] / Ю. В. Просветов // Тезисы 55-ой итоговой научной конференции ЗИУВ. – Запорожье, 1996. – С. 93–94.

40. Просвєтов, Ю. В. Нейроендокринні та імунні зміни у хворих на туберкульоз легень з побічною дією ліків [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Матеріали ІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – К.,1998. – С. І57.

41. Просвєтов, Ю. В. До проблеми медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов, А. Ю. Гусарова // Наукові праці Запорізького ДІУЛ. – Запоріжжя, 2001. – С. 97.

42. Просвєтов, Ю. В. Дискретний плазмаферез як метод боротьби з медикаментозними ускладненнями у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Матеріали наук. праць І з'їзду алергологів України. – К., 2002. – С. 139.

43. Просвєтов, Ю.В. Екстракорпоральні методи боротьби з медикаментозними ускладненнями у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов / Матеріали ІІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України : тези доповідей // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 2. – С. 318.

44. Просвєтов, Ю. В. Ефективність терапії туберкульозу у хворих з деякими супутніми захворюваннями [Текст] / Ю. В. Просвєтов // Тези доповідей наук.-практ. конф. “Терапевтичні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб”, присвячені пам’яті акад. Л.Т. Малої. – Харків, 2005. – С.184.

45. Просвєтов, Ю. В. Плазмаферез та УФОК – неспецифічні засоби боротьби з медикаментозними ускладненнями у хворих на туберкульоз легень [Текст] /
Ю. В. Просвєтов, С. Г. Гужиловський, А. Ю. Гусарова / VIII ювілейний з‘їзд Всеукраїнського лікарського товариства : тези доповідей // Українські медичні вісті. – 2005. – Т. 6, №1-2. – С. 112.

46. Просвєтов, Ю. В. Заходи по профілактиці та подоланню ускладнень хіміотерапії у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Просвєтов, А. Ю. Гусарова / Матеріали ІV з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України // Український пульмонологічний журнал. – 2008. – № 3 (додаток). – С. 184–185.