Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Пожежна безпека


Коваленко Віталій Володимирович. Підвищення вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту : Дис... канд. наук: 21.06.02 - 2008.Анотація до роботи:

Коваленко В.В. Підвищення вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека. Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, Київ – 2008.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності систем протипожежного захисту шляхом використання вогнестійких кабельних коробів в електричних кабельних лініях з визначеними умовами їх застосування. Розроблено методику випробувань, за якою визначено, що межі вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту (від 7 хв до 22 хв) значно менші тих значень, які необхідні для забезпечення ефективної роботи цих систем (до 180 хв). Розрахунковим методом визначено залежності необхідної мінімальної товщини стінки кабельного короба від теплофізичних характеристик його матеріалу. Розроблено розрахунково- експериментальний метод, заснований на розв’язанні прямих та обернених задач теплопровідності та проведенні контрольних випробувань кабельних ліній на вогнестійкість, за яким отримано значення мінімальної товщини стінки кабельногокороба для трьох матеріалів, які використано для визначення конструктивних рішень електричних кабельних ліній, що забезпечують межу вогнестійкості від 15 хв до 180 хв. Розроблені пропозиції щодо удосконалення нормативної бази стосовно вимог та методів оцінювання вогнестійкості електричних кабельних ліній впроваджено у державних будівельних нормах, у восьми національних стандартах та у нормативному акті пожежної безпеки.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності систем протипожежного захисту шляхом використання вогнестійких кабельних коробів в електричних кабельних лініях з визначеними умовами їх застосування.

Основні наукові і практичні результати за дисертаційною роботою такі:

1. За результатами аналізу статистичних даних про пожежі встановлено, що у треті випадків виникнення пожеж робота систем протипожежного захисту була неефективною, що призвело до загибелі, травмування людей та значних матеріальних збитків. Визначено, що підвищити ефективність роботи зазначених систем можна шляхом застосування для їх живлення вогнестійких електричних кабельних ліній.

2. Розроблено методику випробувань електричних кабельних ліній на вогнестійкість в умовах стандартного температурного режиму, за якою проведено випробування п’яти електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту. За отриманими результатами визначено, що межа вогнестійкості цих ліній (від 7 хв до 22 хв) значно менша, ніж це необхідно для забезпечення ефективності зазначених систем під час пожежі (до 180 хв).

3. Вперше визначено залежності необхідної мінімальної товщини стінки кабельного короба, за якої забезпечуються задані значення межі вогнестійкості кабельних ліній, від теплофізичних характеристик матеріалу короба (коефіцієнтів теплопровідності, питомої об’ємної теплоємності, температуропровідності) методом, заснованим на математичному моделюванні теплових процесів. Показано, що для фіксованої межі вогнестійкості значення мінімальної товщини стінки короба значно залежить від значень теплофізичних характеристик його матеріалу. Так змінення коефіцієнта теплопровідності від 0,03 до 0,3 Втм-1оС-1 або зменшення питомої об’ємної теплоємності на порядок (що відповідає збільшенню коефіцієнта температуропровідності на порядок) призводить до підвищення мінімальної товщини стінки приблизно у 3 рази. Отримані залежності дозволяють проводити наближену оцінку значень необхідних мінімальних товщин стінки короба для конструктивних матеріалів.

4. Розроблено розрахунково-експериментальний метод, заснований на розв’язанні прямих та обернених задач теплопровідності та проведенні контрольних випробувань, який дозволяє визначати мінімальні товщини стінок кабельного короба, що забезпечують задані значення межі вогнестійкості, за мінімальними витратами на проведення випробувань зразків електричних кабельних ліній на вогнестійкість.

5. За розробленим розрахунково-експериментальним методом вперше визначено температурні залежності (в діапазоні від 20 С до 1120 С) теплофізичних характеристик (коефіцієнтів теплопровідності та питомої об’ємної теплоємності) силікатних плит PROMATECT L500 та вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ, а також необхідні мінімальні товщини стінок кабельних коробів з силікатних плит PROMATECT L500, вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ та гіпсокартонних плит ГКПО, які забезпечують значення межі вогнестійкості кабельних ліній 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв та 180 хв.

6. Результати розрахунків мінімальних товщин кабельних коробів використано ТОВ «СтілАрм», ТОВ «А+В Україна» та ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» для створення кабельних ліній з межею вогнестійкості 90 хв із силікатних плит PROMATECT L 500, вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ та гіпсокартонних плит ГКПО, які застосовано на таких об’єктах: готелі «Дніпро», торговельно-розважальному центрі «КАРАВАН», торговельному центрі «МАКРОС», будівлі компанії «Телесистеми України».

7. Розроблено й реалізовано пропозиції щодо удосконалення нормативної бази щодо вимог та методів оцінювання вогнестійкості електричних кабельних ліній, які впроваджено у державних будівельних нормах, у восьми національних стандартах та у нормативному акті пожежної безпеки.

Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у таких роботах:

1. Новак С.В., Харченко І.О., Нефедченко Л.М., Коваленко В.В. Випробування кабельних ліній на вогнестійкість // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.:

УкрНДІПБ, 2003. - № 1(7). - С.28-33.

Особистий внесок здобувача - огляд методів випробування кабелів і кабельних ліній на вогнестійкість.

2. Новак С.В., Нефедченко Л.М., Коваленко В.В. Випробування кабельних ліній на вогнестійкість // Матеріали VI науково-практичні конференції «Пожежна безпека - 2003». - м. Харків. – С.132-133.

Особистий внесок здобувача - огляд методів випробування на вогнестійкість кабельно-провідникової продукції.

3. Харченко И.А., Новак С.В., Кравченко Р.И., Коваленко В.В. Номенклатура показателей пожарной опасности изолированных проводов и кабелей // Сборник тезисов докладов ІІІ Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация”. - Минск. - 2005. - Том 3. - С.294-297.

Особистий внесок здобувача - проведення аналізу показників пожежної небезпеки кабельної продукції.

4. S.Novak, I.Kharchenko, V.Kovalenko, A.Dovbish, M.Spiridonchev FIRE-RESISTANCE STUDY OF CABLE LINES // V Midzynarodowa Konferencja Bezpieczestwo Poarowe Budowli. Warszawa-Miedzeszyn. 14-16 листопада 2005 г. C.259-264.

Особистий внесок здобувача - проведення експериментальних та теоретичних досліджень, аналіз отриманих результатів.

5. Харченко І.О., Новак С.В., Коваленко В.В., Довбиш А.В., Спірідончев М.О. Дослідження вогнестійкості кабельних ліній // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2005. - № 1(11). - С.52-57.

Особистий внесок здобувача - участь у проведенні експериментальних досліджень, аналіз результатів.

6. Довбиш А.В., Новак С.В., Коваленко В.В. Застосування гіпсокартонних плит для протипожежного захисту електричних кабелів // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2006. - № 1(13). - С.59-63.

Особистий внесок здобувача - проведення експериментальних досліджень з визначення мінімальної товщини кабельного короба з гіпсокартонних плит, аналіз результатів.

7. Новак С.В., Коваленко В.В., Довбиш А.В. Метод оцінювання здатності кабельних ліній зберігати функціональність за умов пожежі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту». – Черкаси. - 2006 – С.110-112.

Особистий внесок здобувача - проведення експериментальних досліджень з оцінювання здатності функціонування кабельних ліній, аналіз результатів.

8. Коваленко В.В., Новак С.В., Довбиш А.В. Застосування гіпсокартонних плит у конструкціях вогнестійких кабельних коробів // Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників “Проблеми зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. – Київ.-2006 - С.218-220.

Особистий внесок здобувача - проведення експериментальних досліджень з визначення теплофізичних характеристик та показників пожежної небезпеки гіпсокартонних плит, аналіз результатів.

9. Коваленко В.В., Новак С.В., Кравченко Р.І. Аналіз вимог та методів оцінювання здатності кабелів до збереження цілісності електричних кіл в умовах вогневої дії // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2007. - № 1(15). - С.81-85.

Особистий внесок здобувача – огляд літературних джерел з питання вимог та методів оцінювання здатності кабелів до збереження цілісності електричних кіл в умовах вогневої дії, аналіз отриманих результатів.

10. Харченко И.А., Новак С.В., Коваленко В.В., Круковский П.Г., Рассамакин А.Б. Экспериментальное исследование огнестойкости электрических кабелей в металлическом коробе в условиях стандартного температурного режима пожара // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2007. - № 2(16). - С.14-22.

Особистий внесок здобувача - участь у дослідженнях вогнестійкості електричних кабельних ліній, прокладених у металевому коробі, аналіз результатів.

11. Коваленко В.В., Кравченко Р.И., Новак С.В., Харченко И.А. Метод определения способности кабелей сохранять целостность цепей в условиях стандартного температурного режима // Сборник тезисов докладов ІV Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация”. - Минск. - 2007. - Том 2. - С.148-151.

Особистий внесок здобувача - проведення експериментальних досліджень, узагальнення отриманих результатів щодо здатності кабелів зберігати цілісність кіл за умов стандартного температурного режиму.

12. Новак С.В., Кравченко Р.І. Коваленко В.В. Методи випробувань кабелів та кабельних ліній на здатність до збереження цілісності кіл за умов вогневої дії // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека - 2007». – Черкаси. – 2007. – С.271-272.

Особистий внесок здобувача - проведення експериментальних досліджень, узагальнення отриманих результатів.

13. Коваленко В.В., Новак С.В. Визначення мінімальної товщини стінки кабельного короба для забезпечення нормованих значень межі вогнестійкості кабельних ліній живлення та управління систем протипожежного захисту // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2008. - № 1(17). - С.48-56.

Особистий внесок здобувача – розробка методики та проведення розрахунків з визначення необхідної товщини стінки кабельних коробів для забезпечення вогнестійкості електричних кабельних ліній, участь у проведенні експериментальних досліджень.

14. Коваленко В.В., Новак С.В. Визначення теплофізичних характеристик матеріалу вермикулітових плит PROMATECT L 500 // Науковий вісник будівництва. Х.: ХДТУБА, 2008. - Вип. 48. - С.237-242.

Особистий внесок здобувача – проведення розрахунків з визначення теплофізичних характеристик матеріалу, аналіз результатів.

15. Коваленко В.В., Новак С.В. Оцінка мінімальної товщини вогнестійкого кабельного короба з вермикулітової плити «ЕКОПЛАСТ» // Матеріали ІІІ Міжнародного наукового семінару «Методи підвищення ресурсу місцевих інженерних інфраструктур». – Харків. – 2008. – С. 323-329.

Особистий внесок здобувача - проведення досліджень щодо впливу теплофізичних характеристик матеріалу на товщину стінки кабельного короба для заданих значень межі вогнестійкості, аналіз отриманих результатів.

16. Коваленко В.В., Новак С.В. Определение минимальной толщины стенки кабельного короба для обеспечения нормированных значений предела огнестойкости // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций». – Минск. – 2008. – С.210-212.

Особистий внесок здобувача - проведення розрахунків щодо впливу залежностей теплофізичних характеристик матеріалів на товщину стінки кабельного короба, аналіз отриманих результатів.

17. Новак С.В., Коваленко В.В. Актуальні проблеми вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту // Матеріали IV Міжнародної конференції «Актуальні питання забезпечення пожежної безпеки в Україні». – Ялта. – 2008. – С.18-24.

Особистий внесок здобувача - проведення розрахунків щодо впливу теплофізичних характеристик матеріалів на товщину стінки кабельного короба, аналіз отриманих результатів.

18. Новак С.В., Коваленко В.В. Оценка огнезащитной способности материала короба для огнестойких кабельных линий // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности». - Москва. – 2008. – Часть 1. – С.102-103.

Особистий внесок здобувача – проведення оцінки вогнезахисної здатності матеріалів кабельних коробів.