Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мельник Валентина Костянтинівна. Підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти: дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Мельник В.К. Підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2003р.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі підвищення управлінської кваліфікації керівника ЗНЗ в системі післядипломної педагогічної освіти. Обгрунтовано теоретичні підходи, розкрито зміст і структуру, виокремлено основні компоненти, розроблено принципи модернізації системи підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ в ІППО. Виявлено динаміку професійно-кваліфікаційних вимог до керівника ЗНЗ, розглянуто нормативно-правовий аспект порушеної проблеми. Охарактеризовано якісний стан підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ в ІППО, доведено необхідність удосконалення змісту, форм, методів і видів організації навчання керівників ЗНЗ в системі післядипломної освіти. Обгрунтовано модель підвищення управлінської кваліфікації керівника ЗНЗ, визначено її концептуальну, змістову та технологічну складові; підготовлено комплект організаційно-методичних матеріалів. Розроблено методичні рекомендації щодо вдосконалення підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ в ІППО на основі запропонованої моделі.

 1. У сучасному суспільстві, в якому потреба в підвищенні кваліфікації спеціалістів знайшла конкретний прояв при профілізації і спеціалізації професійної діяльності, зорієнтованої на попит ринку праці, післядипломна педагогічна освіта постає стратегічною складовою неперервної професійної освіти і потребує модернізації на основі державних стандартів.

 2. Післядипломна педагогічна освіта є наскрізною галуззю системи національної освіти, яка надає можливість керівникам ЗНЗ неперервно підвищувати професійний і загальнокультурний рівень, досягати вдосконалення теоретичних знань, практичних умінь, оптимально використовувати особистісні якості в управлінській діяльності.

 3. В умовах рівнево-ступеневої освіти в Україні підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ відбувається з урахуванням кардинальних змін у теоретичній, законодавчо-нормативній, організаційно-управлінській, технологічній сферах післядипломної освіти з метою надання широкого обсягу освітньо-кваліфікаційних послуг за спеціальністю та відповідно до службової посади.

 4. Для досягнення мети післядипломної освіти виокремлено наукові підходи, які забезпечують постійну державну підтримку модернізації системи підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ; раціональне використання інтелектуального та кадрового потенціалу системи післядипломної освіти; диференціацію структури та змісту підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ; введення професійно-кваліфікаційних рівнів керівників ЗНЗ.

 5. Підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ є вагомим чинником післядипломної педагогічної освіти і визначається рядом взаємопов’язаних елементів, а саме: мети навчання, яка залежить від рівня професійної компетентності керівника ЗНЗ, що, в свою чергу, характеризується сукупністю управлінських знань і вмінь; рівнем загальної культури; професійно-особистісними якостями, мотивацією до управлінської діяльності.

 6. Визначені поняття “управлінська кваліфікація керівника ЗНЗ” та “підвищення управлінської кваліфікації керівника ЗНЗ” розглянуто як самостійні явища в освітньо-управлінському процесі, важливі ознаки професійної компетентності керівника ЗНЗ, соціально значущі категорії, які більше за інші в системі післядипломної педагогічної освіти визначають рівень підготовки керівника ЗНЗ як управлінця-професіонала.

 7. Визначено, що рівень управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ залежить від сукупності знань та умінь щодо теорії і практики управління школою, а також від набуття відповідної освітньої кваліфікації.

 8. На основі вивчення стану управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ систематизовано понятійний апарат; з’ясовано перелік базових навчальних дисциплін, що забезпечують інваріантну складову навчального плану підвищення кваліфікації; виділено типові недоліки, які розглянуто як невикористаний резерв підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ; виокремлено сучасні принципи підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ.

 9. Розроблено модель підвищення управлінської кваліфікації керівника ЗНЗ в ІППО, яка базується на методологічних та організаційних принципах і містить концептуальну, змістову і технологічну складові. Ефективність моделі доведена завдяки науково-методичному забезпеченню виокремлених показників та їх характеристик. Доцільність реалізації моделі підтверджена експериментальними даними (на 31% зросли управлінські знання і вміння керівників ЗНЗ в ІППО).

 10. На основі розробленої моделі підготовлено методичні рекомендації щодо вдосконалення підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ в ІППО як управлінців – професіоналів.

Аналіз результатів дослідження підтверджує необхідність нового етапу наукового пошуку на рівні розробки цілісної системи підвищення управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ. Зокрема, заслуговують на увагу такі питання: диференціація управлінської підготовки керівника ЗНЗ в ІППО; науково-педагогічні основи вдосконалення системи післядипломної педагогічної освіти керівників ЗНЗ; інноваційні форми організації навчального процесу в ІППО; модель професійної підготовки керівника ЗНЗ в ІППО.

Публікації автора:

 1. Мельник В.К. Процес наукового пізнання як методологічна умова функціонування системи освіти // Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар,
  22 листопада 2000 р. Зб. наук. праць. Вип. 3. / За заг. ред. В.Андрущенка.– К.: Знання, 2000.–
  С. 212–215.

 2. Мельник В.К. Понятійно-категоріальна основа підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу // Післядипломна освіта в Україні.– 2001.–
  № 1.– С. 13–16.

 3. Мельник В.К., Даниленко Л.І. Підвищення управлінської кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів в інститутах післядипломної педагогічної освіти
  // Управління якістю професійної освіти. Зб. наук. праць.– Донецьк: Лебідь, 2001.– С. 310–313.

 4. Мельник В.К. Підвищення кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу як інноватора освітнього процесу // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. пр. Випуск 5 / Ред. кол.: Л.І.Даниленко (гол. ред.) та ін.– К.: Логос, 2001.– С. 98–105.

 5. Мельник В.К. Управлінська кваліфікація керівника навчального закладу як елемент системи післядипломної освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошук: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін.– Київ – Запоріжжя, 2002.– Вип. 22.– С. 264–267.

 1. Мельник В.К. Предметно-методичні основи підвищення управлінської кваліфікації керівника навчального закладу // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко.– К.: НПУ, 2002.– Вип. 47.– С. 138–146.

 2. Мельник В.К. Стандарти управлінської кваліфікації керівника навчального закладу
  // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2002.– № 4.– С. 77–82.

 3. Мельник В.К. Управлінська підготовка керівника навчального закладу в системі підвищення кваліфікації // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал.– 2003.– Вип. 1.– С. 162–169.

 4. Мельник В.К. Керівниками не народжуються // Управління освітою.– 2003.– 8 квітня (56).– С. 8–9.