Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Онофрійчук Петро Васильович. Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі логістичного підходу до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України. : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2009.Анотація до роботи:

Онофрійчук П.В. Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі логістичного підходу до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. – Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена обґрунтуванню шляхів підвищення рівня воєнно-економічної безпеки України на основі логістичної організації МТЗ ЗСУ.

Уточнено зміст поняття воєнно-економічної безпеки, склад показників для оцінки рівня воєнно-економічної безпеки, класифікацію внутрішніх та зовнішніх загроз воєнно-економічній безпеці України в сфері МТЗ ЗСУ.

Визначено зміст логістичного підходу до вдосконалення МТЗ ЗСУ. Доповнено склад основних факторів, що впливають на забезпеченість Збройних Сил України матеріально-технічними ресурсами. Удосконалено підхід до прогнозування кризових явищ в системі МТЗ.

Розроблено логістичну модель системи МТЗ ЗСУ. Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо підвищення економічної ефективності логістичної моделі системи МТЗ ЗС та вдосконалення організаційної структури системи МТЗ.

Удосконалено підхід до оцінки впливу логістичної організації МТЗ ЗСУ на рівень воєнно-економічної безпеки держави.

Висновки і рекомендації дисертації мають теоретичне і практичне значення для підвищення рівня воєнно-економічної безпеки з урахуванням вимог до системи матеріально-технічного забезпечення ЗСУ.

Теоретичні та практичні результати, отримані в процесі дисертаційного дослідження, у сукупності розв’язують важливе наукове завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних підходів і розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення рівня воєнно-економічної безпеки України на основі логістичної організації матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України. В процесі досліджень були отримані такі результати:

1. В ринкових умовах на перший план виходять проблеми ресурсного забезпечення ЗСУ як фактора воєнно-економічної безпеки держави, що вимагає уточнення змісту поняття “воєнно-економічна безпека держави”. В дисертації воєнно-економічна безпека держави визначається як спроможність держави реалізувати національні інтереси в воєнно-економічній сфері на основі узгодження воєнних потреб та економічного потенціалу держави, насамперед за рахунок збалансування ресурсного забезпечення ЗСУ з можливостями національної економіки як у мірний час, так і під час збройного протистояння. Таке розуміння воєнно-економічної безпеки держави дозволило обґрунтувати комплекс критеріїв та пріоритетні напрями підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави за рахунок удосконалення системи МТЗ ЗСУ.

2. Встановлено, що перелік показників воєнно-економічної безпеки держави не відбиває стан МТЗ ЗСУ, що знижує достовірність оцінки спроможності держави щодо забезпечення її воєнно-економічних потреб. Запропоновано доповнити перелік показників воєнно-економічної безпеки держави наступними показниками МТЗ ЗС: рівень забезпеченості військ МТР; рівень гнучкості системи МТЗ; рівень задоволення потреб системи МТЗ у фінансових ресурсах. Зазначені показники використано у роботі для оцінки стану воєнно-економічної безпеки держави, визначення резервів та засобів підвищення її рівня.

3. На підставі узагальнення результатів аналізу процесів, що відбуваються у сфері МТЗ ЗСУ визначено, що перелік загроз економічній безпеці держави, позначених у Законі України “Про основи національної безпеки України” потребує розширення. В дисертації запропоновано класифікацію внутрішніх та зовнішніх загроз воєнно-економічної безпеці в сфері МТЗ ЗСУ, що дозволяє здійснити своєчасне виявлення зазначених загроз та запобігти їх негативному впливу на рівень забезпеченості ЗС матеріально-технічними ресурсами.

4. Визначена обмеженість традиційного підходу до організації МТЗ ЗС, що не дозволяє оперативно узгоджувати економічні протиріччя, які виникають на окремих етапах проходження матеріалопотоків. В дисертації запропоновано застосування логістичного підходу до МТЗ ЗСУ, який полягає у інтеграції ланок, що забезпечують проходження матеріалопотоків в процесі МТЗ ЗСУ в єдину систему та управління рухом МТР на основі збалансування потреб та можливостей ресурсного забезпечення ЗСУ у мірний час та під час збройного протистояння. Запропонований підхід створює умови оптимізації системи МТЗ ЗС за критерієм мінімізації сукупних логістичних витрат.

5. У роботі доведено, що для коректної оцінки рівня воєнно-економічної безпеки держави слід враховувати зовнішні та внутрішні по відношенню до системи МТЗ фактори, які спричиняють розбалансування потреб і можливостей матеріально-технічного забезпечення ЗС. Здійснено класифікацію факторів забезпеченості ЗСУ МТР, яка використана для проведення факторного аналізу та обґрунтування заходів щодо попередження кризових явищ у системі МТЗ.

6. Аналіз існуючої системи МТЗ ЗСУ засвідчив наявність дублювання функцій постачання МТР, що спричиняє збільшення витрат та недостатню оперативність реагування на зміни у зовнішньому середовищі, створює загрози воєнно-економічній безпеці держави. В дисертації запропонована логістична модель системи МТЗ ЗСУ, яка забезпечує узгодження економічних протиріч, що виникають на різних етапах проходження потоку МТР та передбачає формування організаційної структури МТЗ на основі сполучення централізованого і децентралізованого способів постачання МТР.

7. Існування економічних протиріч по етапах матеріалопотоку, пояснюється тим, що на одних етапах питомі витрати зі збільшенням об’єму та часу проходження потоку МТР зростають, на інших етапах – знижуються. З метою підвищення економічної ефективності системи МТЗ ЗС в дисертації розроблено науково-методичні рекомендації щодо узгодження економічних протиріч, які основані на використанні методу компромісів. Рекомендовано на основі аналізу даних про загальні витрати на різних етапах матеріалопотоку генерувати компромісну сферу можливих варіантів постачання МТР та обирати серед них кращий варіант.

8. У роботі визначено, що організаційна структура МТЗ ЗСУ має бути адаптована до умов та особливостей логістичної моделі управління. Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення організаційної структури системи МТЗ та оцінки впливу логістичної організації МТЗ ЗС на рівень воєнно-економічної безпеки держави.

9. Прагнення України до євроатлантичної інтеграції вимагає формування системи МТЗ ЗС відповідно до вимог міжнародних систем колективної безпеки. В дисертації розроблені рекомендації щодо логістичної організації МТЗ миротворчого контингенту ЗСУ в операції під приводом НАТО та егідою ООН, що передбачають узгодження процесів МТЗ ЗСУ зі стандартами ООН та НАТО.

10. Використання розроблених у дисертації науково-методичних рекомендацій щодо узгодження економічних протиріч та впровадження логістичної оргструктури управління в системі МТЗ ЗСУ забезпечує зниження витрат на обслуговування матеріалопотоку в межах 10-15% по центральних управліннях Головного управління логістики Командування сил підтримки та 10 % - по системі МТЗ ЗСУ в цілому.

Теоретичні розрвхунки засвідчують можливість додаткового підвищення рівня воєнно-економічної безпеки України за умов впровадження розроблених у дисертації рекомендацій щодо вдосконалення системи МТЗ ЗСУ на основі логістичного підходу.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Онофрійчук П. В. Логістичний підхід до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / П. В. Онофрійчук // Стратегія розвитку України - 2007. - №1-2. - С. 437 - 441.

2. Онофрійчук П. В. Інноваційна модель системи матеріального забезпечення Збройних Сил України / П. В. Онофрійчук // Проблеми науки - 2008 – №7. – С.32-38.

3. Онофрійчук П В. Нові підходи до обґрунтування рішень у сфері ресурсного та організаційного забезпечення Збройних Сил / П. В. Онофрійчук // Проблеми науки – 2008. - №4. – С. 20-25.

4. Сухоруков А. І. Узгодження економічних інтересів в системі матеріального забезпечення Збройних Сил / А. І. Сухоруков, П. В. Онофрійчук // Стратегічна панорама – 2008. – № 1. С. 132-139 (особисто автору належить класифікацію факторів забезпеченості ЗСУ МТР та розроблена логістична модель системи МТЗ ЗСУ).

Матеріали конференцій

5. Онофрійчук П.В. Пріоритети та напрямки розвитку воєнної організації держави / П.В. Онофрійчук, Б.Г.Серебряков // Розгляд матеріалів проекту Концепції Державної програми розвитку воєнної організації держави: матеріали наук. – практ. конфер. [«Розгляд матеріалів проекту Концепції Державної програми розвитку воєнної організації держави»] - (м. Київ, 25 жовтня 2007 р.) – Київ: НАОУ, 2008. – С. 56 – 61 (особисто автору належить положення щодо характеру зв'язку рівня забезпеченості військ МТР з транзитивними процесами в економіці);

6. Онофрійчук П.В. Логістичний підхід до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України. / П.В. Онофрійчук // Актуальні проблеми економіки оборони та безпеки держави та шляхи їх вирішення: матеріали Першої наук.-практ. конфер. [“Актуальні проблеми економіки оборони та безпеки держави та шляхи їх вирішення”] - (м. Київ, 21 травня 2008 р.) – Київ.: НАОУ, 2008. – С. 40 – 45.

7. Онофрійчук П.В. Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил як фактор воєнно-економічної безпеки України / П.В. Онофрійчук, В.М. Шемаєв // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: матеріали наук.-практ. конфер. [“Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення ”] - (м. Харків, 10 жовтня 2008 р.) - Харків.: ХНУВС С. 32-33 (особисто автору належить положення щодо характеру зв'язку рівня забезпеченості військ МТР з транзитивними процесами в економіці, перелік факторів та показників оцінки рівня воєнно-економічної безпеки).