Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Бреус Світлана Василівна. Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2007.Анотація до роботи:

Бреус С. В. Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. – Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена розробці концептуальних засад підвищення рівня економічної безпеки України на основі технологічної реструктуризації промисловості.

Розроблено понятійний апарат з питань інноваційно-технологічної безпеки; виявлено загрози, що викликаються недосконалою технологічною структурою промисловості. Обґрунтовані концептуальні засади технологічної реструктуризації промисловості України з метою підвищення рівня конкурентоспроможності і економічної безпеки держави, визначені етапи технологічної реструктуризації.

Удосконалено методику розрахунку індикаторів інноваційно-технологічної безпеки, удосконалено методику вибору інноваційних проектів з критерієм мінімізації обсягів інвестицій і термінів здійснення інноваційного процесу в конкретних умовах оподаткування, запропонований спосіб оцінки впливу обраних проектів на рівень економічної безпеки держави.

Висновки і рекомендації дисертації мають теоретичне і практичне значення для обґрунтування державної промислової політики з урахуванням вимог щодо забезпечення інноваційно-технологічної безпеки.

Теоретичні і прикладні результати, отримані у процесі дисертаційного дослідження, у сукупності розв’язують важливе наукове завдання, що полягає в обґрунтуванні концепції забезпечення економічної безпеки України на основі технологічної реструктуризації промисловості. Результати дослідження дозволяють дійти таких висновків:

1. Теорія економічної безпеки держави формується на основі теорії циклів і криз, однією з пріоритетних проблем економічної безпеки держави є подолання технологічного розриву з іншими країнами і підвищення рівня інноваційно-технологічної безпеки.

2. Вивчення досвіду інноваційної діяльності призводить до висновку, що у розвинутих країнах формується досконала національна інноваційна система (НІС), забезпечується надійне і гармонійне функціонування її елементів. Процес становлення НІС в Україні характеризується непослідовністю державної політики, низькою інноваційною активністю підприємств, повільним утворенням наукоємних корпорацій і малого інноваційного бізнесу, слабким розвитком мережі джерел фінансування інновацій, що в цілому загрожує втратою конкурентоспроможності економіки.

3. За умов глобальної конкуренції на ринках високотехнологічної продукції і послуг, конкурентоспроможність країни визначається співвідношенням технологічних укладів. Проведене автором дослідження свідчить про те, що технологічна структура української промисловості є недосконалою, на ринках високотехнологічної продукції частка України не перевищує 0,1%.

4. Аналіз інноваційної ситуації і міжнародної науково-технічної кооперації дозволив виділити наступні загрози економічній безпеці України: недостатнє фінансування науково-технічної сфери; недоконаність механізмів створення, правового захисту і комерціалізації технологій; відсутність розвинутої інноваційної інфраструктури; деформація структури виробництва і експорту у промисловості у бік низькотехнологічних галузей; низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції і втрата переваг в окремих високотехнологічних виробництвах та НДДКР.

5. Ефективно реалізувати свій промисловий і науково-технічний потенціал Україна може за умов технологічної реструктуризації промисловості, для чого потрібне зосередження науково-інноваційних і фінансових ресурсів на напрямках, де є умови реалізації конкурентних переваг і використання можливостей капіталізації нематеріальних активів.

6. Стратегічним завданням держави в контексті забезпечення економічної безпеки є системна модернізація промисловості, наближення її галузевої і технологічної структури до пропорцій, які притаманні провідним країнам.

7. Концептуальні засади технологічної реструктуризації промисловості України полягають в узгодженому проведенні галузевих і технологічних реформ з метою підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості і рівня економічної безпеки держави. У роботі обґрунтовані наступні принципи технологічної реструктуризації промисловості:

поєднання інвестицій з інноваціями, нарощування виробництва і експорту наукоємної продукції, зменшення негативного сальдо у торгівлі високотехнологічною продукцією;

кардинальна модернізація виробництв на основі базисних інновацій, розвиток наукомістких галузей і науково-технічного потенціалу України;

створення замкнених циклів виробництва стратегічно важливої продукції;

кластерний підхід до розвитку промисловості і забезпечення синергетичного ефекту у результаті міжгалузевої взаємодії;

сприяння транснаціоналізації українських компаній та їх інтеграції з іноземними компаніями – власниками інтелектуального капіталу;

сприяння розвитку малого венчурного бізнесу і розгортання НДДКР на базі мережі технопарків;

застосування відносно високотехнологічних сегментів промисловості податкових пільг і довгострокового кредитування під державну гарантію;

імпортозаміщення компонентів, необхідних для створення проривних технологій;

поєднання державних і приватних капіталів та їх вкладення у науково-технічні проекти вітчизняних та іноземних корпорацій.

8. У роботі поданий авторський прогноз зміни співвідношення технологічних укладів у промисловості, виходячи з вимог інноваційно-технологічної безпеки України. У залежності від темпів узгодження державних і ринкових регуляторів, визначені етапи технологічної реструктуризації. Перший етап (2007-2009 рр.) передбачає концентрацію коштів, отриманих експортоорієнтованими галузями, на інноваційних напрямках та створення корпоративних структур, здатних перерозподіляти ресурси через диверсифікацію. Протягом другого етапу (2010-2015 рр.) забезпечуються умови для спрямування фінансових ресурсів у галузі з високим рівнем доданої вартості, через збільшення державної підтримки пілотних інноваційних проектів і податкових стимулів, розвиток фінансової інфраструктури з метою підвищення мобільності коштів і концентрації їх на напрямах технологічної реструктуризації. Третій етап (2015-2030 рр.) передбачає послаблення прямого державного регулювання структурних перетворень та зростання ролі ринкових важелів.

9. Важливим елементом технологічної реструктуризації промисловості є здійснення системного моніторингу інноваційно-технологічної безпеки. У роботі запропоновано ряд нових показників інноваційно-технологічної безпеки країни, що дозволяють об’єктивно оцінити її рівень і запропонувати відповідні заходи. Удосконалено методику розрахунку індикаторів інноваційно-технологічної безпеки, визначено нормативні і реальні їх значення.

10. Удосконалено методику вибору інноваційних проектів і перевірено її працездатність на прикладі машинобудівної галузі. Методика передбачає вибір проекту за комплексним критерієм (мінімальні обсяги інвестицій і терміни інноваційного циклу), оптимізацію інноваційного процесу за рахунок суміщення його стадій, врахування умов оподаткування, оцінку впливу проектів на рівень економічної безпеки держави у процесі державної експертизи. Застосування запропонованої методики дозволяє промисловим підприємствам підвищити їх інвестиційну привабливість, що має призвести до їх інноваційного розвитку.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Бреус С. В. Інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку економіки України // Економіка і управління – 2003. – № 4. – С. 44-48.

 2. Бреус С. В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України // Актуальні проблеми економіки – 2004. – № 5. – С. 121-128.

 3. Бреус С.В. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності // Культура народов Причерноморья – 2004. – № 50. – Т. 2. – С. 25-30.

 4. Бреус С. В. Вдосконалення механізму впровадження інновацій // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Т. 17 (56). – 2004. – № 2. – Экономика. – С. 16-27.

 5. Бреус С. В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України // Актуальні проблеми економіки – 2006. – № 1. – С. 162-169.

 6. Бреус С. В. Забезпечення економічної безпеки держави шляхом технологічної реструктуризації промисловості // Стратегічна панорама – 2007. – № 1. –
  С. 141-147.

Публікації в інших виданнях

 1. Бреус С. В. Аналіз показників інноваційного розвитку економіки України // Збірник тез доповідей Третьої науково-творчої конференції (25-27 квітня 2001 р.). Київ.: ІММБ, 2002 р. – С. 32-35.

 2. Бреус С. В. Роль нововведень в забезпеченні економічного зростання України // Збірник матеріалів Четвертої науково-теоретичної конференції, присвяченій Десятій річниці ІММБ (24 квітня 2002 року). – Київ.: ІММБ, 2002. – С. 92-95.

 3. Бреус С. В. Науково-технічний потенціал та його значення для забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Збірник матеріалів П’ятої науково-теоретичної конференції “Економіка, людина, суспільство в сучасному інформаційному просторі третього тисячоліття” (23-24 квітня 2003 р.). –
  Київ.: ІММБ, 2003. – С. 240-245.

 4. Бреус С. В. Запровадження пільгового режиму інноваційної діяльності // Збірник матеріалів П’ятої науково-теоретичної конференції “Економіка, людина, суспільство в сучасному інформаційному просторі третього тисячоліття”
  (23-24 квітня 2003 року). – Київ.: ІММБ, 2003. – С. 245-251.

 5. Бреус С. В. Організаційні структури інноваційної діяльності та їх роль в забезпеченні економічного зростання України // Збірник матеріалів Шостої науково-теоретичної конференції “Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті” (29-30 квітня 2004 року). Частина І. Доповіді викладачів та наукових працівників – Київ.: ІММБ, 2004. – С. 169-173.

 6. Бреус С. В. Механізм управління інноваційною діяльністю // Збірник матеріалів Шостої науково-теоретичної конференції “Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті” (29-30 квітня 2004 року). Ч. ІІ. Доповіді студентів і аспірантів. – Київ.: ІММБ, 2004. – С. 116-122.

 7. Бреус С. В. Інновації і конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України // Збірник матеріалів Сьомої науково-теоретичної конференції “Регуляторна політика держави в умовах глобалізації економіки”
  (11-12 травня 2005 року). Ч. І. Доповіді викладачів та наукових працівників. – К.:
  УАБП, 2005, С. 30-32.

 8. Бреус С. В. Роль інновацій в розвитку машинобудівного комплексу України // Збірник матеріалів Сьомої науково-теоретичної конференції “Регуляторна політика держави в умовах глобалізації економіки” (11-12 травня 2005 року).
  Ч. І. Доповіді викладачів та наукових працівників. – К.: УАБП, 2005. – С. 33-37.

 9. Бреус С. В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності машинобудівної галузі України // Збірник матеріалів Восьмої науково-теоретичної конференції “Стратегічний розвиток України: реалії та перспективи” (24-25 травня 2006 року). Ч. І. Доповіді викладачів та наукових працівників. – Київ.: УАБП, 2006. – С. 31-32.