Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


62. Зубов Вадим Олексійович. Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004.Анотація до роботи:

Зубов В.О. "Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Запорізький державний університет, Запоріжжя, 2004.

Дисертація являє собою соціально-філософське дослідження підприємницького інтересу. Розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення феномена підприємницького інтересу як рушійної сили соціальної активності особистості в умовах ринкових відносин і становлення громадянського суспільства.

Виявлено та проаналізовано категоріальний ряд, що відображає зміст підприємницького інтересу. З’ясовано сутність підприємницького інтересу та проаналізовано підходи до його осмислення в суспільствознавстві.

Виявлено логіку соціокультурної детермінації цього феномена. Досліджено особливості змістовної спрямованості підприємницького інтересу; проаналізовано процес осягнення особистістю підприємницького інтересу як шлях до творчої самореалізації в сучасному суспільстві.

З'ясовані фактори гармонізації особистісного, державного та загальносуспільного в підприємницькому інтересі. Проаналізовано становлення громадянського суспільства як передумови здійснення підприємницького інтересу, виявлені проблеми формування соціально конструктивної спрямованості підприємницького інтересу сучасної людини.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у визначенні сутності підприємницького інтересу як рушійної сили сучасного господарювання та трудової активності особистості.

Висновки дисертаційного дослідження можуть бути сформульовані таким чином:

1. Для досягнення поставленої мети був проаналізований реальний стан дослідження підприємницького інтересу в сучасній суспільствознавчій думці. Визначено, що проблема підприємницького інтересу в суспільствознавчій літературі є малодосліджуваною, тематично розпорошеною в окремих галузях гуманітарного знання. Основну увагу науковці зосереджували на з’ясуванні сутності та виявленні головних ознак підприємництва, аналізі характерних рис підприємців як відносно нової верстви в соціальній структурі українського суспільства. Поза увагою фахівців залишився людиновимірчий аспект зазначеної проблеми.

2. Використання в дослідженні діалектичного, системного, феноменологічного підходів дозволило розглянути підприємницький інтерес як складне соціальне явище, як прояв взаємозв’язку світоглядних орієнтацій суб’єкта підприємницької діяльності та господарської свідомості соціуму; як результат впливу стану розвитку підприємницького простору в певній соціокультурній системі на спрямованість трудової активності особистості.

3. Підприємницький інтерес як соціальний феномен, з одного боку, має об'єктивовану в словесні, мовні форми предметно-процесуальну трудову діяльність, з іншого, суб'єктивне проявлення у вигляді переживань, емоцій, почуттів підприємця. У його структурі можна виокремити два аспекти - економічний, пов'язаний з ринковою оцінкою діяльності, розмірами винагороди у формі прибутку, та людиновимірчий, пов'язаний з реалізацією індивідуальних здібностей, можливостями прояву свободи щодо задоволення потреби до самостійної ініціативної діяльності.

4. Формування інтересів підприємця здійснюється як шляхом соціалізації та передачі соціального досвіду попередніх поколінь, так і шляхом набуття власного підприємницького досвіду. Підприємницький інтерес містить в собі соціально-типове, індивідуальне та специфічне. Інтереси як елемент свідомості відображають внутрішню готовність людини до дій по задоволенню її потреб і досягненню цілей засобами підприємницької активності.

5. Підприємницький інтерес віддзеркалює інтереси як особистості, так і певних соціальних груп. Це відбивається: а) в артикулюванні особою або групою своїх підприємницьких інтересів, тобто перетворенні соціальних емоцій і очікувань, почуттів незадоволеності чи солідарності громадян у певні політичні вимоги щодо умов підприємницької діяльності; б) в агрегуванні підприємницьких інтересів, тобто їх упорядкованості, погодженості, ієрархізації за пріоритетністю та створенні підприємницької ідеології; в) у трансляції до органів влади та інших інститутів громадянського суспільства інформації про перешкоди в здійсненні підприємницького інтересу; г) в участі різноманітних груп підприємницьких інтересів в процесі формування політичних еліт, владних структур суспільства та впливових інституцій громадянського суспільства.

6. До основних детермінант формування підприємницького інтересу відносяться: рівень соціально-економічного і політичного розвитку суспільства, рівень розвитку підприємницького простору і стабільність ринкових відносин, підприємницька спрямованість господарського менталітету спільноти, соціальна зрілість суб'єктів підприємницької діяльності, ступінь сформованості їхніх особистісних якостей і мотивів діяльності, наявність соціально конструктивних світоглядних орієнтацій та моральних настанов щодо підприємницької діяльності в суспільстві.

7. Підприємницький простір виступає невід’ємною складовою cучасного соціального простору і містить у собі соціальні інститути, норми, що регулюють підприємницькі відносини та діяльність суб'єктів підприємницької активності. Підприємницький простір обумовлює виконання підприємцями свого основного соціального призначення – створення суспільно затребуваних матеріальних та духовних благ.

8. Закономірною є тенденція, яка проявляється в тому, що з розвитком підприємницького інтересу, зумовленого вдосконаленням ринкового механізму господарювання, зростає масштаб підприємницької активності людей та їх угруповань, посилюється вплив підприємництва на всі сфери життєдіяльності суспільства та реалізацію творчого потенціалу особистості, на розширення меж її індивідуальної свободи, поширюється соціальна спрямованість підприємницької діяльності та зростає її ефективність, що характеризує підприємницький інтерес як визначальну рушійну силу суспільного виробництва та трудової активності сучасної особистості.

9. Зростання масштабів підприємницької діяльності та прагнення до прибутку відіграють важливу роль, але вони не виступають єдиними складовими підприємницького інтересу і винятковим критерієм підприємницького успіху. Підприємницький інтерес проявляється в прагненні особистості до: соціального успіху та визнання суспільством; підвищення її соціального статусу; володіння технологією прибуткової справи; системою значущих соціальних зв'язків, що забезпечують підприємницьку діяльность ресурсами і сприятливими умовами; свого і родини життєзабезпечення; свободи вибору форм і сфер самоствердження та реалізації творчого потенціалу особистості; приналежності, співучасті, причетності до важливих соціальних процесів; володіння соціально визнаними формами реалізації підприємницького інтересу.

Публікації автора:

Статті у фахових виданнях:

1. Зубов В.О. Ціннісні орієнтації підприємця в сучасних умовах// Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, Дніпропетровськ.-2000 .-№4 (12) - С.29-34.

2. Зубов В.О Методологічні проблеми дослідження підприємницької праці// Нова парадигма. Вип.16.- Запоріжжя: ЗДУ, 2000. - С.28-33.

3. Зубов В.О. Підприємницький інтерес як рушійна сила суспільного розвитку// Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Випуск №7.-Запоріжжя, 2001. - С.136-139.

4. Зубов В.О., Александрова О.С. Конкуренція як фактор розвитку підприємництва в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 6. – Запоріжжя. – 2001. - С. 21-29. (Особистий внесок здобувача: визначення специфіки конкурентних відносин в підприємницькій діяльності, аналіз проблеми підприємницького ризику).

5. Зубов В.О. Підприємницький інтерес: методологічні засади дослідження// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 13. - Запоріжжя. – 2003. - С.103-109.

Публікації в інших виданнях:

6. Зубов В.О. Мале підприємництво як фактор державотворення в Україні// Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука: Тези доповідей на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції, присвяченій 10-річчю незалежності України. 31 травня 2001 року.-Запоріжжя: ”Просвіта”, 2001. - С.266-271.

7. Зубов В.О. Предпринимательский интерес: особенности регулирования в Украине //Актуальные проблемы управления-2001.Материалы международной научно-практической конференции. Выпуск 7.- Москва, 2001.- С.40-43.

8. Кривега Л.Д., Зубов В.О. Світоглядні орієнтації сучасного студента //Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь, 2001. - С.142-145. (Особистий внесок здобувача: виявлення особливостей світоглядних орієнтацій студентів-підприємців).

9. Зубов В.О. Мале підприємництво в Україні: проблеми правового регулювання//Вісник Запорізького державного університету(юридичні науки).- Запоріжжя, 2001.-№ 3.- С.234-237.

10. Зубов В.О., Кривега Л.Д., Косих А.І. Філософія підприємництва. - Запоріжжя: Дінас, 2000.- 189 с. (Особистий внесок здобувача: визначення сутності підприємницького інтересу та аналіз актуальних проблем розвитку підприємництва в умовах соціальної трансформації).

11. Зубов В.О. Людинотворчі виміри малого бізнесу та проблеми його розвитку в Україні// Бюджетно-податкова політика в Україні(проблеми та перспективи розвитку).Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20-22 грудня 2001 року). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – С.526-528.