Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Кондратова Людмила Григорівна. Підготовка вчителя до організації проектної діяльності з учнями основної школи в позаурочній роботі : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Кондратова Л.Г. Підготовка вчителя до організації проектної діяльності з учнями основної школи в позаурочній роботі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена проблемі підготовки вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти до організації проектної діяльності учнів у позаурочній роботі.

На основі теоретичного вивчення проблеми визначено історично-генетичні особливості розвитку та впровадження проектної технології у навчально-виховний процес.

Розроблено та обґрунтовано модель підготовки вчителя до організації позаурочної проектної діяльності в післядипломній педагогічній освіті. Розкрито педагогічні умови, створення яких у післядипломному педагогічному процесі необхідно для продуктивної підготовки вчителя, підвищення його компетентності у галузі впровадження проектної технології.

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність моделі підготовки вчителя до організації проектної діяльності в позаурочній роботі у післядипломній педагогічній освіті.

Розроблено і впроваджено у навчально-виховний процес інститутів післядипломної педагогічної освіти спецкурс „Організація позаурочної діяльності в позаурочний час”, методичні рекомендації для вчителів, які керують позаурочною виховною роботою, банк позаурочних учнівських проектів, приклади анкет та діагностик щодо готовності вчителя до організації проектної діяльності.

Доведено, що готовність вчителя до організації проектної діяльності є дієвим чинником досягнення мети сучасного виховання, яка наголошує на створенні умов для розвитку творчої самореалізації особистості, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і змінювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Публікації автора:

1. Кондратова Л.Г. Аналіз роботи класного керівника як умова ефективності виховного процесу// Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя. – 2002. – Вип. 25. – С. 148-158.

2. Кондратова Л.Г. Використання методу проекту в позакласній діяльності класного керівника // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя. – 2003. – Вип. 29. – С. 140-150.

3. Кондратова Л.Г. Специфіка педагогічного керівництва позаурочною проектною діяльністю учнів// Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя. – 2006. – Вип. 40. – С. 238-248.

4. Кондратова Л.Г. Модель підготовки вчителя до організації проектної діяльності в умовах післядипломної педагогічної освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ –Запоріжжя. – 2007. – Вип. 46. – С. 56-66.

5. Кондратова Л.Г. Використання методу проекту в позакласній діяльності класного керівника // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ” Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти”. (8-10 квітня 2003 р.) – Ч . 2 . – „Просвіта” Запоріжжя . – 2003. – С. 87-97.

6. Кондратова Л.Г. Основні напрями та зміст підготовки вчителя до організації позаурочної проектної діяльності учнів у системі післядипломної педагогічної освіти// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 25-26 жовтня 2007 р.) особливості управління сільською школою на сучасному етапі розвитку суспільства. – Запоріжжя. – 2007. – С. 93-103.

7. Кондратова Л.Г. Формування особистості школяра засобами проектної діяльності у виховному процесі сучасного загальноосвітнього закладу// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теорія і практика проектування виховних систем” (12-14 грудня 2007 р.) – Київ. – С. 148-158.

8. Кондратова Л.Г. Підготовка вчителя до організації виховної роботи школярів засобами проектної діяльності// Матеріали міжрегіональної науково – практичної конференції “Теорія і практика педагогіки життєтворчості” (м. Запоріжжя, 29-30 березня 2007 р.). – Запоріжжя – 2007. С. 96-106.

9. Кондратова Л.Г Підготовка вчителя до організації проектної діяльності в позаурочний час // Матеріали науково-практичній конференції “Модернізація підготовки вчителя в умовах оновлення трудового навчання в загальноосвітній школі” (м. Бердянськ, 18-21 вересня 2007 р.). – м. Бердянськ. – 2007. С. 98-106.

10. Кондратова Л.Г. Метод проектів як засіб гуманістичного виховання учнів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Аксеологічна парадигма управління освітою” (м. Бердянськ, 8-9 вересня 2005р.) – м. Бердянськ. – 2005. – С. 76-86.

11. Кондратова Л.Г. Організація проектної діяльності учнів в позаурочний час (методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл) Запоріжжя „Офіс-маркет”, 2006, – 49 с.