Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Донченко Любов Іванівна. Підготовка соціально-педагогічних кадрів у вітчизняній теорії та практиці (20-30-ті рр. ХХ століття) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2006. — 252, [3]арк. — Бібліогр.: арк. 186-224.Анотація до роботи:

Донченко Л.І. Підготовка соціально-педагогічних кадрів у вітчизняній теорії та практиці (20-30-ті рр. ХХ століття) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2007.

У дисертації проведено аналіз теорії та практики підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

На основі вивчення широкої джерельної бази визначено передумови становлення системи підготовки фахівців соціально-педагогічного профілю, науково обґрунтовано стадії й особливості розвитку теорії та практики підготовки вітчизняних соціально-педагогічних кадрів у 20-30-ті рр. ХХ століття: 1919-1924 рр. – започаткування системи підготовки соціально-педагогічних кадрів; 1925-1928 рр. – вдосконалення зазначеної підготовки; 1929-1932 рр. – уніфікація соціально-педагогічної освіти.

У дослідженні вивчено й узагальнено внесок провідних педагогів, діячів освіти досліджуваного періоду (Г.Гринька, О.Залужного, А.Макаренка. Я.Мамонтова, О.Попова, С.Русової, Я.Ряппо, І.Соколянського) в розробку питань підготовки соціально-педагогічних кадрів.

Проаналізовано зміст, форми й методи зазначеної підготовки в 20-30- рр. ХХ ст., розкрито особливості практичної соціально-педагогічної підготовки.

Визначено можливості творчого використання прогресивного досвіду минулих років у сучасній системі підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників, накреслено прогностичні тенденції її подальшого розвитку й удосконалення.

Публікації автора:

I. Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Донченко Л.І. Зміст підготовки соціально-педагогічних кадрів на короткотермінових та 3-річних педагогічних курсах в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ – Запоріжжя, 2004. - Вип.33. – С.199-203.

  2. Донченко Л.І. Особливості підготовки працівників соціального виховання в Україні на початку 20-х рр. ХХ ст. // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2004. – Вип. 13. – С.39-45.

  3. Донченко Л.І. Внесок О.І.Попова в розробку питань підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Слов’янськ: Слов’янський державний педагогічний університет, 2005. – Вип.25. – С.22-28.

  4. Донченко Л.І. До витоків підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні (історичний аспект) // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Сучасні тенденції розвитку освітнього процесу України: Зб. наук. пр. - Харків: СТИЛЬ-ІЗДАТ. – 2006. – С.34-43.

  5. Донченко Л.І. Значення педагогічних ідей А.С. Макаренка для підготовки соціально-педагогічних кадрів // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2006. – Вип. 17. – С.25-31.

  6. Донченко Л.І. Внесок Я.П.Ряппо в розробку питань підготовки вітчизняних соціально-педагогічних кадрів (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. - № 4. – С. 60-65.

II. Публікації в інших виданнях:

  1. Донченко Л.І. Підготовка працівників соціального виховання у середніх та вищих навчальних закладах України 20-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник. Серія “Філософія”. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імен Г.С.Сковороди, 2004. – Вип.18. – С.118-119.

III. Матеріали конференцій:

  1. Донченко Л.І. Використання педагогічних ідей Г.С.Сковороди у підготовці соціально-педагогічних кадрів (20-30-ті рр. ХХ ст.)// Г.С.Сковорода і духовне оновлення українського суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2005. – С.95-100.

  2. Донченко Л.І. Роль лікарсько-педагогічних кабінетів у підготовці соціальних педагогів в Україні 20-х рр. ХХ ст. // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених “Методологія сучасних наукових досліджень”. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2006. – С.29.

Анотації