Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Загайко Олена Володимирівна. Підготовка працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Загайко О.В. Підготовка працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

На підставі аналізу науково-педагогічної літератури та нормативних документів уперше системно проаналізовано й узагальнено питання підготовки працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії.

На основі вивчення історико-педагогічної літератури виявлено й обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Великій Британії (90-ті рр. ХІХ ст. – 1902 р.; 1903 р.– 40-і рр. ХХ ст.; 50-ті – 60-ті рр. ХХ ст.; 70-ті – перша половина 90-х рр. ХХ ст.; друга половина 90-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Проаналізовано зміст, форми та методи підготовки працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів у Великій Британії, розкрито особливості їхнього практичного навчання.

Здійснено порівняльний аналіз змісту, форм та методів підготовки фахівців з соціальної роботи у ВНЗ Великої Британії та України. Визначено можливості творчого використання прогресивного досвіду Великої Британії в навчальному процесі ВНЗ України.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Загайко О.В. Специфіка відбору студентів ВНЗ Великої Британії для роботи в соціальній сфері / О.В. Загайко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Харк. держ. акад. дизайну та мистецтв. – Х., 2006. – №11. – С. 43-46.

  2. Загайко О.В. Вимоги до навчальних програм з підготовки соціально-педагогічних кадрів у Великій Британії на сучасному етапі / О.В. Загайко //Педагогічна взаємодія в умовах реформування освіти: зб. наук. праць – Харків: Стиль Іздат, 2006. – С. 122-132.

  3. Загайко О.В. Зміст і сутність підготовки сучасного соціального педагога у Великій Британії / О.В. Загайко // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Х., 2006. – Вип. 17. – С. 31-37.

  4. Загайко О.В. Етапи та основні тенденції становлення та розвитку системи підготовки соціально-педагогічних кадрів у Великій Британії / О.В. Загайко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – Вип. 22. – С. 174-180.

  5. Загайко О.В. Місце та роль користувачів послуг у підготовці соціальних працівників у ВНЗ Великої Британії / О.В. Загайко // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луган. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 3. – С. 111-114.

ІІ. Публікації в інших виданнях:

  1. Загайко О.В. Вимоги до особистісних якостей соціального педагога / О.В. Загайко // Науковий вісник / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Х., 2007. – Вип. 25. – С. 58-61. – (Серія «Філософія»).

ІІІ. Матеріали конференцій:

  1. Загайко О.В. Методи підготовки соціально-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах Великої Британії: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. молодих вчених [«Методологія сучасних наукових досліджень»], (Харків, 1-20 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х.: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, 2006. – С. 32-33.

  2. Загайко О.В. Професійна підготовка соціальних працівників у ВНЗ Великої Британії: материали за V международна научна практична конференция [«Ставайки съвременна наука – 2007»], (София, 1-15 октомври 2007). – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2007. – С. 22-24. – (Серія «Педагогически науки. Философия»).

  3. Загайко О.В. Теорія виховного колективу А.С. Макаренка в оцінках учених США та Великої Британії: матеріали наук.-практ. конф. до 120-річчя з дня народження А.С.Макаренка [«Науково-виховна спадщина А.С.Макаренка: досвід та перспективи»], (Харків, 13 березня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Х.: Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди, 2008. – С. 80-83.

  4. Загайко О.В. Загальне та відмінне у підготовці соціальних працівників у ВНЗ України та Великої Британії: мaterialy IV mezinarodni vedecko-prakticka conference [“Efektivni nastroje modernich ved - 2008”], (Praha, 3-15 kvetna, 2008). – Praha: Publishing House “Education and Science” s. r. o., 2008. – С. 20-22. – (Серія «Pedagogika»).