Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Левандовська Ірина Зіновіївна. Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об`єднань на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Левандовська І.З. Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об`єднань на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2008.

У дисертації здійснено комплексний аналіз проблеми підготовки молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об’єднань 20-30 рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях; охарактеризовано стан дослідженості обраної теми у педагогічній теорії; проаналізовано чинники активізації діяльності молодіжних об’єднань із підготовки молоді до самостійного трудового життя; виявлено й охарактеризовано основні напрями, зміст і форми роботи молодіжних об’єднань із трудового виховання і початкової професійної підготовки молоді. Визначено можливості використання прогресивних надбань історико-педагогічного досвіду діяльності молодіжних об’єднань 20–30 рр. ХХ ст. з підготовки молоді до самостійного трудового життя в умовах сьогодення України.

Матеріали, основні положення дисертації та висновки можуть бути використані під час написання підручників з історії педагогіки, історії молодіжного руху, навчально-методичних посібників для лідерів молодіжних об’єднань.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Левандовська І. З. Трудове виховання і професійна підготовка в діяльності Католицької Акції Української Молоді (КАУМ) „Орли” / Ірина Левандовська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – Тернопіль, 1998. – № 2 (3). – С. 70-73.

2. Левандовська І. З. Участь молодіжного об`єднання „Пласт” у трудовому вихованні молоді Галичини (20-і роки ХХ століття) / Ірина Левандовська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – Тернопіль, 1998. – № 4 (3). – С. 109-112.

3. Левандовська І. З. Досвід організації сільськогосподарської освіти серед молоді Галичини товариством „Сільський Господар” / Ірина Левандовська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – Тернопіль, 1999. – № 6. – С. 34-38.

4. Левандовська І. З. Становлення та розвиток молодіжного руху на Волині, Галичині та Рівненщині (20-30-і роки ХХ століття) / Ірина Левандовська // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць / редкол. : Д. О. Мельничук та ін. – Київ, 2000. – Вип. 30. – С. 373-379.

5. Левандовська І. З. Діяльність релігійних молодіжних товариств Галичини у 20-30-х роках ХХ століття / Ірина Левандовська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – Тернопіль, 2000. – № 6. – С. 88-91.

6. Левандовська І. З. Діяльність єврейських молодіжних об`єднань Галичини по підготовці молоді до самостійного трудового життя (20-30-і роки ХХ століття) / Ірина Левандовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2005. – Вип. 8. – С. 85-88.

7. Левандовська І. З. Підготовка молоді до самостійного трудового життя у творчості педагогів Галичини першої третини ХХ століття / Ірина Левандовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 7. – С. 112-116.

8. Левандовська І. З. Суспільно корисна і благодійницька діяльність молодіжних об’єднань в Україні / Ірина Левандовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 45-50.

ІІ. Статті у періодичних педагогічних виданнях:

9. Левандовська І. З. З історії становлення і розвитку молодіжного руху на Волині, Галичині та Рівненщині (20-30-і роки ХХ століття) / Ірина Левандовська // Освітянин. – Тернопіль, 1998. – № 3 (33). – С. 15-16.

10. Левандовська І. З. Освітня діяльність єврейських спілок молоді у Галичині (20-30-і роки ХХ століття) / Ірина Левандовська // Освітянин. – Тернопіль, 1998. – № 5 (35). – С. 28-29.

ІІІ. Матеріали конференцій:

11. Левандовська І. З. Досвід трудового виховання молоді пластовими осередками Галичини (20-роки ХХ століття) / Ірина Левандовська // Сучасна трудова і професійна підготовка шкільної молоді : зб. наук. праць, Кривий Ріг, 1998 р. / Криворізький державний педагогічний інститут. Кафедра педагогіки і методики трудового та професійного навчання ; за заг. ред. П.І.Шевченко, В.С.Пікельної. – Павлоград, 1998. – С. 127-130.

12. Левандовська І. З. Діяльність ВССМ / WZMW по трудовому вихованню і професійній підготовці молоді Волині та Рівненщини / Ірина Левандовська // Молодіжний рух України: історія та сучасність : зб. матеріалів IV Світового Конгресу українських молодіжних організацій, Київ, 22-23 серпня 1998 р. / Український національний комітет молодіжних організацій. Український інститут соціальних досліджень ; за заг. ред. В.А.Головенько – Київ, 1998. – С. 25-31.

13. Левандовська І. З. Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності Волинського Союзу Сільської Молоді / Woіyсski Zwi№zek Mіodzieїy Wiejskiej / Ірина Левандовська // Волинь очима науковців: минуле, сучасне, майбутнє : І Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів (м. Луцьк, 18-19 квітня 2007 року) : матеріали тез доповідей та повідомлень : у 2 т. / Волинський державний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 41-42.