Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


107. Москвіна Тетяна Пилипівна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2005.Анотація до роботи:

Москвіна Т.П. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2005.

Дисертацію присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. Проаналізовано стан проблеми в її історичному розвитку, подано аналіз базових понять дослідження та психолого-педагогічних, соціальних і медичних передумов виховання гуманних взаємин молодших школярів, які проживають у зоні радіологічного контролю. Розкрито особливості роботи лікувально-оздоровчих закладів для дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виявлено та теоретично обґрунтовано структуру виховної діяльності вчителя, спрямованої на формування гуманних взаємин учнів початкових класів. Розроблено методичну систему підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю та експериментально перевірено її ефективність.

1. Дослідження історичного аспекту проблеми гуманізації навчально-виховного процесу показало, що визначена проблема має давні витоки, розглядалась у працях видатних філософів-просвітителів минулого, у класичній педагогічній спадщині, у дослідженнях психологів та набуває особливої актуальності в умовах нової освітньої парадигми.

Узагальнення історичного аспекту проблеми гуманізації виховного процесу визначає вказану проблему як таку, що знаходилася в центрі уваги прогресивних діячів; однак її розв’язання співвідносилося із закономірностями функціонування кожної суспільної формації в конкретний історичний період.

Історико-педагогічний аналіз підготовки майбутніх учителів у професійно-педагогічних закладах зумовив пошук концептуальних підходів розв’язання досліджуваної проблеми, спрямованих на творчий розвиток студентів, здатних у майбутньому створювати власні системи виховання гуманних взаємин молодших школярів у загальноосвітніх, лікувально-оздоровчих закладах, у тому числі зони радіологічного контролю.

2. На основі аналізу базових понять дослідження (“відносини”, “взаємини”, “ставлення”, “стосунки”) виявлено їх особливості через виділення спільних та відмінних категоріальних ознак. Узагальнення отриманої інформації та уточнення понять “гуманізм”, “гуманність” відповідно до предмета та об’єкта дослідження дозволило визначити поняття “гуманні взаємини” як особливий вид ставлення людини до людини, підґрунтям якого є увага до інтересів та потреб іншої людини, співчуття та співпереживання, бажання своєчасно та безкорисливо прийти на допомогу.

З огляду на сказане, виховання гуманних взаємин молодших школярів, що проживають у зоні радіологічного контролю, розглядаємо як цілеспрямовану двосторонню взаємодію вихователя та вихованця, спрямовану на усвідомлення вихованцем своєї захищеності на основі формування таких властивостей та якостей особистості, як визнання цінності людини, її права на життя й щастя, почуття довіри, чуйності, доброти, делікатності, привітності, доброзичливості.

3. Узагальнення психолого-педагогічних, соціальних та медичних передумов виховання гуманних взаємин учнів початкових класів, що проживають у зоні радіологічного контролю, визначило особливості реабілітаційної діяльності лікувально-оздоровчих закладів загалом та в забрудненій зоні зокрема через поєднання лікування, оздоровлення, профілактики хвороб з навчально-виховним процесом підростаючого покоління.

4. Вивчення стану підготовки вчителів, вихователів загальноосвітніх та лікувально-оздоровчих закладів засвідчило, що наявна організація фахової підготовки в досліджуваній сфері є недосконалою та залежить від сформованості визначених у ході дослідження структурних компонентів методичної системи: ціле-мотиваційного (усвідомлення значущості окресленої проблеми), змістового (розробка змісту підготовки щодо визначеної проблеми), операційного (оволодіння студентами доцільними формами та методами реалізації зазначеного виду діяльності), результативного (можливість упровадження отриманих знань та вмінь у практичну діяльність).

5. Теоретичний аналіз системного підходу довів доцільність підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі розробленої методичної системи як засобу максимального наближення змісту навчання у вищій школі до вимог, що забезпечують потреби сучасної системи освіти. Методична система сприяла підвищенню ефективності розв’язання зумовлених техногенною катастрофою соціальних та психолого-педагогічних проблем організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Результати формуючого етапу експерименту підтвердили ефективність запропонованої методичної системи та доцільність її використання в практичній підготовці майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю, що виявилося в усвідомленні ними значущості досліджуваної проблеми, оволодінні базовим інформаційним фондом виділених груп знань та вмінь, технологіями гуманістично-розвивального характеру, розвитком їх власного творчого педагогічного потенціалу.

Таким чином, результати дослідження дають підстави вважати, що гіпотеза й вихідна методологія є правильною, визначені завдання реалізовані, мета досягнута, сукупність одержаних наукових висновків та практичних рекомендацій має важливе значення для теорії та методики підготовки майбутніх учителів до виховання гуманних взаємин учнів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу, зокрема розробленого спецкурсу.

Дослідження проблеми дозволяє висловити такі рекомендації Міністерству освіти і науки України:

- враховувати результати проведеного дослідження при вдосконаленні державних стандартів педагогічної освіти;

- рекомендувати педагогічним закладам освіти введення до навчальних планів спецкурсу “Теорія і практика виховання гуманних взаємин молодших школярів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю” для регіонів, що постраждали внаслідок техногенних катастроф.

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Серед подальших напрямів наукових розробок – пошук, обґрунтування та адаптація доцільних форм і методів виховання гуманних взаємин учнів початкових класів до використання в лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Основний зміст дослідження відображено в таких публікаціях автора:

Навчально-методичні посібники

1. Технології виховання в дитячому оздоровчому таборі: Навч.-метод. посібник / За ред. В.Є. Литньова. – Житомир: Редакційно-видавничий відділ ЖДПУ імені Івана Франка, 2003. – 180 с. – (авторські – С. 131 - 149). – 1,14 авт. арк.

Методичні рекомендації

2. Москвіна Т.П. Методичні основи виховання гуманних взаємин учнів молодших школярів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю: Метод. рек. для студентів і викладачів вищ. пед. навч. закл. – Житомир: ЖДУ, 2005. – 160 с. – 9,2 авт. арк.

Наукові статті

3. Гужанова Т.С., Москвіна Т.П., Павленко В.Д. Соціально-психологічні основи морального виховання в сім’ї // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Зб. наук.-метод. пр. – Київ-Житомир, 1999. – С.124 - 126. – 0,33 авт. арк.

4. Москвіна Т.П. Педагогічна корекція досвіду гуманних взаємин дітей з ознаками постчорнобильського синдрому // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 1999. – № 4. – С. 18 - 21. – 0,4 авт. арк.

5. Москвіна Т.П. Виховання моральних почуттів у молодших школярів // Виховні технології в школі: Наук.-метод. зб. / За ред. В.Є.Литньова. – Житомир: ЖДПУ імені Івана Франка, 1999. – С. 41 - 43. – 0,19 авт. арк.

6. Москвіна Т.П. Формування гуманної поведінки молодших школярів // Громадянське виховання учнів: сторінки історії, досвід, наукові пошуки: Зб. наук.-метод. матер. / За ред. В.Є. Литньова. – Житомир: Житомирський пед. університет, 2000. – С. 23 - 24. – 0,12 авт. арк.

7. Москвіна Т.П. Виховання гуманних почуттів як емоційної складової громадянськості молодшого школяра // Виховуємо громадянина: Зб. наук.-метод. матеріалів / За ред. В.Є. Литньова. – Житомир: Житомирський педуніверситет, 2001. – С. 38 - 40. – 0,18 авт. арк.

8. Москвіна Т.П., Кудряшова В.В., Гужанова Т.С. Гуманістичне спрямування педагогічної спадщини І.Огієнка // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2002. – № 9. – С. 192 - 194. – 0,33 авт. арк.

9. Москвіна Т.П., Кучер О.П. Формування гуманних взаємин дітей під час проведення сюжетно-рольових ігор у таборі відпочинку // В пошуках особистісно зорієнтованих технологій педагогічного процесу: Зб. наук.-метод. матер. / За заг. ред. В.Є. Литньова. – Житомир: Житомирський держ. пед. ун-т імені Івана Франка, 2002. – С. 15 - 16. – 0,12 авт. арк.

10. Москвіна Т.П. Моральна спрямованість бесід з дітьми молодшого шкільного віку у літньому таборі відпочинку // В пошуках особистісно зорієнтованих технологій педагогічного процесу: Зб. наук.-метод. матер. / За заг. ред. В.Є. Литньова. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т імені Івана Франка, 2002. – С. 16 - 18. – 0,12 авт. арк.

11. Москвіна Т.П., Алієва Л.В. Врахування вікових особливостей в роботі з дітьми у літньому таборі відпочинку // В пошуках особистісно зорієнтованих технологій педагогічного процесу: Зб. наук.-метод. матер. / За заг. ред. В.Є. Литньова. – Житомир: Житомир. педуніверситет імені Івана Франка, 2002. – С. 9 - 11. – 0,18 авт. арк.

12. Москвіна Т.П. Методологічні основи формування гуманних взаємин молодших школярів в умовах зони радіологічного контролю // Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. – 2003. – №13. – С. 57 - 60. – 0,44 авт. арк.

13. Москвіна Т.П. Гуманістичні ідеї А.С. Макаренка // Національна освіта у контексті творчості А.С. Макаренка: Зб. наук. пр. / За ред. проф. М.В. Левківського. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2003. – С. 46 - 47. – 0,22 авт. арк.

14. Москвіна Т.П. Вплив екологічного фактора на становлення гуманних взаємин учнів початкової школи // Проблеми формування екологічної свідомості особистості / За ред. О.А. Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. пр. – Житомир: ЖДПУ імені Івана Франка, 2003. – С. 32 - 39. – 0,4 авт. арк.

15. Москвіна Т.П. Категорійний аналіз формування гуманних взаємин молодших школярів в умовах зони радіологічного контролю // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2004. – № 14. – С. 113 - 116. – 0,4 авт. арк.

16. Москвіна Т.П. Досвід лікувально-оздоровчих закладів щодо виховання гуманних взаємин учнів початкових класів зони радіологічного контролю // Науково-методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад: Зб. наук.-метод. праць / За ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – С. 39 - 46. – 0,9 авт. арк.

Інші публікації

17. Москвіна Т.П. Гуманістичні засади виховання дітей у творчості В.О.Сухомлинського // Я. Ряппо й розвиток національної системи освіти України: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1995. – С. 80 - 82. – 0,18 авт. арк.

18. Москвіна Т.П. Проблема виховання гуманних почуттів у дітей // Психолого-педагогічні фактори підвищення професійної майстерності: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир: ЖДПУ імені Івана Франка, 1995. – С. 76 - 77. – 0,12 авт. арк.

19. Москвіна Т.П. Особливості виявлення гуманних взаємин у молодших школярів // Педагогічні основи організації літнього відпочинку дітей зони радіологічного контролю: Матер. регіон. наук.-практ. конф. – Житомир: ЖДПІ імені Івана Франка, 1996. – С.52-53. – 0,12 авт. арк.

20. Москвіна Т.П. Виховання гуманних почуттів в дітей у творчості І.Огієнка // Іван Огієнко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / За ред. докт. пед. наук М.В. Левківського. – Житомир: Журфонд, 1997. – С. 30. – 0,06 авт. арк.

21 Москвіна Т.П. Шляхи формування гуманних взаємин дітей // Творча спадщина А.С. Макаренка у контексті сучасної педагогічної науки і практики: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми-Харків-Полтава, 1998. – С. 81 - 82. – 0,12 авт. арк.

22. Москвіна Т.П. Гуманістичні засади виховання дітей // Педагогічні основи вихованої діяльності в дитячих громадських організаціях України: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир: Поліграфічний центр ЖДПІ імені Івана Франка, 1998. – С. 46 - 48. – 0,18 авт. арк.

23. Москвіна Т.П., Хомчук І.В. Формування гуманних взаємин школярів // Педагогічні основи виховної діяльності в дитячих громадських організаціях України: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир: Поліграфічний центр ЖДПІ імені Івана Франка, 1998. – С.47-48. – 0,12 авт. арк.

24. Москвіна Т.П. Гуманні взаємини дітей // Матер. ХІІ військ.-наук. конф. ЖВІРЕ імені С.П. Корольова. – Житомир: ЖВІРЕ, 2000. – Ч. І. – С. 13-14. – 0,12 авт. арк.

25. Москвіна Т.П. До проблеми гуманізації навчально-виховного процесу // Проблеми розвитку системи підготовки і перепідготовки військових та цивільних фахівців у інституті: Матер. ХІІ наук.-метод. конф. ЖВІРЕ імені С.П. Корольова. – Житомир: ЖВІРЕ, 2003. – Ч. ІІ. – С. 28-29. – 0,12 авт. арк.