Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Панасюк Ірина Вячеславівна. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи. : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Панасюк І. В. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009.

Дисертація присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи. Визначено й експериментально перевірено компоненти та дієвість моделі підготовки студентів до інноваційної діяльності. Для аналізу й порівняння одержаних результатів педагогічного дослідження визначено рівні сформованості кожного компонента підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів і схарактеризовано показники високого, достатнього, задовільного й низького рівнів підготовки студентів до такої діяльності. Досліджено рівні сформованості кожного компонента за основними критеріями й показниками підготовки студентів до застосування тренінгів у майбутній професійній діяльності. Підготовлено методичні рекомендації та дидактичні матеріали щодо використання тренінгів майбутніми вчителями фізичного виховання у професійно-педагогічній діяльності.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Панасюк І. В. Застосування навчальних тренінгів у підготовці вчителів фізичної культури / Панасюк І. В. // „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка“ : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 7 – 10.

 2. Панасюк І. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування навчальних тренінгів у професійній діяльності / І. В. Панасюк // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол. Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Умань, 2007. – № 19. – С. 192 – 196.

 3. Панасюк І. В. Теоретична концепція навчальних тренінгів у підготовці майбутніх учителів фізичного виховання / І. В. Панасюк // „Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія“ : зб. наук. пр. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. –
  С. 46 – 49.

 4. Панасюк І. В. Використання інноваційних технологій на уроках фізичного виховання у школі / І. В. Панасюк // „Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського“ : зб. наук. пр. – Одеса, 2008. – № 3. – С. 21 – 27.

 1. Панасюк І. В. Характеристика моделі підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до впровадження тренінгів у школі / І. В. Панасюк // „Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки“ : зб. наук. пр. – Черкаси, 2009. – № 150. – С. 40 – 47.

Матеріали і тези конференцій

 1. Панасюк І. В. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів у школі / І. В. Панасюк // матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень ‘2008“, 23 – 24 листопада 2008 р. – Полтава : Вид-во ІнтерГрафік, 2008. – Т. 10. – С.19 – 23.

 2. Панасюк І. В. Використання навчальних тренінгів для формування творчого потенціалу учнів на уроках фізичної культури / І. В. Панасюк // „Генезис творчості в житті особистості“ : зб. наук. пр. за матеріалами I всеукраїнської науково-практичної конференції / відп. ред. Н. О. Полєтаєва]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2007. – Вип. 1. –
  С. 77 – 82.

 3. Панасюк І. В. Підготовка вчителів фізичної культури до проведення тренінгів / І. В. Панасюк // „Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві“ : зб. наук. пр. Волинського національного університету імені Лесі Українки: у 3 т. / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козібрицький. – Т.1. – Луцьк : РВВ „Вежа“, 2008. – С. 225 – 227.