Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Пірожкова Олена Олегівна. Підготовка майбутніх учителів до історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів в Автономній Республіці Крим : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Пірожкова О. О. Підготовка майбутніх учителів до історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів в Автономній Республіці Крим. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта), Ялта, 2008.

У дисертації здійснено аналіз розвитку краєзнавства як науки, сформульовано категоріальний апарат щодо історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів, побудовано модель готовності майбутніх учителів до історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів у АРК, що включає афективний, когнітивний і технологічний компоненти. Для кожного з цих компонентів визначено відповідні критерії та їх показники, завдяки чому виявлено рівні готовності студентів до історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів у АРК (високий, середній і низький) і розроблено педагогічну систему підготовки майбутніх учителів до означеного виду діяльності, експериментально доведено її ефективність.

Визначено зміст і методи організації підготовки студентів до історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів у АРК.

Публікації автора:

  1. Использование дидактических игр с целью формирования историко-краеведческих представлений учащихся начальных классов : Методическое пособие для учителей начальных классов, учителей истории, студентов, слушателей курсов повышения квалификации педагогических специальностей / Авт.-сост. А. О. Пирожкова. – Ялта : РИО КГУ, 2007. – 35 с.

  2. Пирожкова А. О. Основные направления подготовки учителей начальных классов к формированию краеведческих представлений у учащихся / А. О. Пирожкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей : Вип. 9. – Ялта : РВВ КГУ, 2006. – С. 250–257.

  3. Пірожкова О. О. Основи краєзнавства для вчителів початкових класів (на прикладі Автономної Республіки Крим) / О. О. Пірожкова // Рідна школа. – 2007. – №3. – С. 55–58.

  4. Пірожкова О. О. Організація краєзнавчої роботи в школах Автономної Республіки Крим: аналітичний матеріал / О. О. Пірожкова // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць. – Вип. XL / за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2008. – C. 213–219.

  5. Пирожкова А. О. Сравнительный анализ методологии краеведческой работы / А. О. Пирожкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей : Вип. 14. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – С. 150–157.

  6. Пірожкова О. О. Результати дослідження підготовки вчителів до історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів у Автономній Республіці Крим / О. О. Пірожкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Вип. 20. – Ч. 3. – С. 194–203.

  7. Пирожкова А. О. Воспитание положительных межэтнических отношений младших школьников на внеклассных мероприятиях / А. О. Пирожкова // Розвиток освіти в поліетнічних регіонах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток освіти в поліетнічних регіонах”, 20 – 23 квітня 2005 р., м. Ялта. Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – С. 203–206.

  8. Пирожкова А. О. Подготовка будущих учителей начальных классов к краеведческой работе: деятельностный поход / А. О. Пирожкова // Актуальные вопросы развития инновационной деятельности: Материалы ІV международной научно-практической конференции „Актуальные вопросы развития инновационной деятельности”. – Симферополь, 2007. – С. 190–195.

  9. Пирожкова А. О. Краеведческий музей в школе как средство воспитания младших школьников в поликультурном регионе / А. О. Пирожкова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону”. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – С. 151–153.