Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Музика Юлія Олегівна. Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів. : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.



Анотація до роботи:

Музика Ю.О. Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2009.

У дисертації вперше визначено сутність і компонентну структуру готовності майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів; визначено критерії, показники, якісні характеристики рівнів зазначеної готовності; розроблено структурно-функціональну модель підготовки майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів і визначено педагогічні умови її реалізації; розроблено й експериментально апробовано методику діагностики рівнів професійної готовності майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів. Матеріали дослідження знайшли практичне відображення в розробленні й апробації спецкурсу «Основи формування логічного мислення в молодших школярів».

Публікації автора:

  1. Музика Ю.О. Гра як засіб розвитку логічного мислення молодших школярів / Ю.О. Музика // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса, 2005. – № 9-10. – С. 87-92.

  2. Музика Ю.О. До питання щодо формування логічного мислення у молодших школярів / Ю.О. Музика // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса, 2005. – № 1-2. – С. 79-84.

  3. Музика Ю.О. Психолого-дидактичні аспекти розвитку логічного мислення на уроках рідної мови / Ю.О. Музика // Наука і освіта. – Одеса, 2005. – Вип. 1-2. – С. 139-140.

  4. Музика Ю.О. Сутність і структура готовності майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів / Ю.О. Музика // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 56. Вип. 43. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – С. 143-146.

  5. Музика Ю.О. Функції дидактичної гри / Ю.О. Музика // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса, 2006. – № 3-4. – С. 66-73.

  6. Музика Ю.О. Діагностика рівнів готовності майбутніх учителів до формування логічного мислення в молодших школярів / Ю.О. Музика // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. – Рівне, 2007. – № 36. – С. 145-148.

  7. Музика Ю.О. Стандарти вищої педагогічної освіти у контексті Болонської декларації / Ю.О. Музика // Зб. наук. пр. – № 2 (педагогічні науки). – Бердянськ, 2007. – С. 103-108.

  8. Музика Ю.О. До проблеми розвитку логічного мислення молодших школярів у процесі навчання математики / Ю.О. Музика // Науковий потенціал України: Матеріали першої всеукр. наук.-практ.інтернет-конф. (1-5 березня 2005 р.) – К., 2005. – С. 27-28.

  9. Музика Ю.О. Педагогічна спадщина К.Д.Ушинського в навчанні дітей рідної мови / Ю.О. Музика // Всеукр. наук.-практ. читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К.Д.Ушинського (17-18 травня 2005 р.). – Одеса, 2005. – С. 11-13.

  10. Музика Ю.О. Розвиток логічного мислення на уроках рідної мови в період навчання грамоти: метод. посібник / Ю.О. Музика. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2007. – 175 с.