Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Рибачук Костянтин Володимирович. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в університетах США. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.



Анотація до роботи:

Рибачук К.В. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в університетах США. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, 2008.

У дисертації досліджено проблему підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності, що здійснюється у провідних університетах США. В дослідженні проаналізовано соціально-економічні, суспільно-історичні та філософські передумови становлення й розвитку вищої педагогічної освіти США. Розкрито сутність, зміст, динаміку реформування процесу підготовки майбутнього педагога у США в другій половині ХХ століття. Проаналізовано сучасні стандарти програми педагогічної підготовки майбутніх педагогів у провідних університетах країни. Досліджено загальне й особливе в сучасних інноваційних моделях підготовки майбутнього педагога у США. Виявлено перспективи творчого впровадження американського досвіду професійної підготовки вчителів у теорію і практику вищої педагогічної освіти України.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Рибачук К.В. Теоретичні підходи до організації підготовки майбутніх учителів у США // Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика: Збірник наукових праць / Ред. кол. Пащенко В.О. (відп. ред.) та інші. – Полтава: Астрая, 2007. – С. 209–212.

  2. Рибачук К.В. Історико-теоретичний аналіз філософських та психолого-педагогічних основ становлення вищої педагогічної освіти США // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Збірник статей. Педагогіка і психологія. – Вип. 13. – Ч.2 – Ялта: РВВ КГУ, 2007. – С. 264–271.

  3. Рибачук К.В. Соціальний-конструктивізм і постмодернізм як філософія сучасної педагогічної освіти США // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць – Вип. 14 / Ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2007. – С. 51–55.

  4. Рибачук К.В. Організаційно-методичні основи навчання студентів–майбутніх педагогів на основі моделей соціального конструктивізму та критичної педагогіки в США // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Збірник статей. Педагогіка і психологія. – Вип. 15. – Ч.1 – Ялта: РВВ КГУ, 2007. – С. 212–219.

  5. Рибачук К.В. Провідні тенденції, основні суперечності й закономірності підготовки американських учителів у 2-й половині ХХ століття // Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття: Збірник статей / Відп. ред. О.М. Барно. – Кіровоград: Вид-во КІРоЛ “Україна”, 2007. – С. 312–317.

  6. Рибачук К.В. Організація лабораторного й клінічного досвіду студентів-майбутніх педагогів у США // Наукові записки. – Випуск 74. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 194–198.

  7. Рибачук К.В. Процес навчання майбутніх педагогів на засадах критичної педагогіки та соціал-конструктивізму // Вісник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницкого. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 126, – 2008. – С. 123-128.