Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Бондаренко Тетяна Миколаївна. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ століття). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Бондаренко Т.М. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008.

У дисертації здійснено історико-теоретичний аналіз становлення пропедевтики початкового навчання в контексті світового педагогічного досвіду, розкрито соціально-історичні та педагогічні передумови становлення підготовки дітей до шкільного навчання в досліджуваний період. Визначено та науково обґрунтовано етапи становлення й розвитку теорії та практики пропедевтики початкового навчання в системі дошкільної та початкової освіти України другої половини ХХ століття.

На основі узагальнення історико-педагогічного досвіду досліджуваного періоду виявлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови підготовки до школи дітей, які не відвідують дошкільні заклади, визначено можливості творчого використання накопиченого прогресивного історико-педагогічного досвіду для модернізації процесу пропедевтики початкового навчання в сучасних умовах.

Публікації автора:

1. Бондаренко Т.М. Землянская В.Ф. Личность учителя как профессионала // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: Зб. ст. Ч.1. – К.: Пед. преса, 2000. – С. 188 – 193.

2. Бондаренко Т.М., Землянська В.Ф. Педагогічні умови до-шкільного періоду // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Вип.7. – Слов’янськ, 2000. – С. 117 – 121.

3. Бондаренко Т.М. Підготовка дітей до школи в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки // Рідна школа. – 2003. – №6. – С. 70 –73.

4. Бондаренко Т.М. Особливості становлення процесу математич-ної підготовки до школи // Освіта Донбасу. – 2003. – №3 (98). – С. 72 – 76.

5. Бондаренко Т.М. Роль особистості педагога в організації підготовки дитини до школи // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Вип. ХХ. / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2003. – С. 74 – 78.

6. Бондаренко Т.М. Підготовка дитини до навчання в школі: сучасні погляди та перспективи // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІV/ За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2007. – С. 215 – 222.

7. Бондаренко Т.М. Наступність у діяльності дошкільного навчального закладу і початкової ланки загальноосвітньої школи // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. (спецвипуск): Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 травня 2007 р.) / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2007. – С. 248 – 253.

8. Бондаренко Т.М. Особливості підготовки дітей до навчання в школі на базі Центру розвитку // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (11 – 13 листоп. 2003 р.). Ч.3. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – С. 138 – 143.

9. Бондаренко Т.М. Роль самооценки в формировании компонентов учебной деятельности // Пошуки і знахідки: Матеріали наук. конф. Слов’ян. держ. пед. ін.-ту (квітень 2002 р.) / Укладач В.К. Сарієнко. – Слов’янськ, 2002. – С. 91 – 92.

10. Бондаренко Т.М. Роль педагогічного діагностування першокласників в період адаптації до школи // Пошуки і знахідки: Матеріали наук. конф. Слов’ян. держ. пед. ун-ту (квітень 2006 р.). / Укл. В. К. Сарієнко. – Слов’янськ, 2006. – С.222 – 225.