Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Бай Ігор Богданович. Педагогічні засади укладання та ілюстрування українських підручників Галичини (друга половина XIX - початок XX ст.) : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський національний ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 232арк. : фотоіл. — Бібліогр.: арк. 179-198.Анотація до роботи:

Бай І.Б. Педагогічні засади укладання та ілюстрування українських підручників Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2005.

У дисертації виявлено педагогічні засади укладання й ілюстративного оформлення україномовних шкільних підручників Галичини окресленого періоду (поступове впровадження в уклад навчальних книг елементів пояснювально-ілюстративної методики навчання; тематичний принцип добору та розміщення текстового і дидактичного матеріалу; забезпечення єдності структурних компонентів шкільного підручника; забезпечення в підручниках двоступеневості викладу навчального матеріалу; реалізація у навчальному матеріалі принципів доступності, народності, гуманізації та ін.); проаналізовано та узагальнено провідні чинники сприяння українському підручникотворенню (соціально-економічний, суспільно-політичний, культурно-освітній тощо); обґрунтовано провідні тенденції еволюції змісту україномовних шкільних підручників Галичини (зростання обсягу навчального матеріалу; поступовий перехід від догматичного до пояснювально-ілюстративного типу викладу навчального матеріалу; унормування правопису; збільшення обсягу навчального матеріалу національного змісту); доведено можливості використання виховної спрямованості змісту текстів шкільних підручників окресленого періоду як засобу формування загальнолюдських, національних та громадянських цінностей школярів; описано результати апробації дослідження.

Основні положення дисертації оприлюднено у восьми одноосібних публікаціях.

Публікації автора:

  1. Бай І. Початки видання підручників на західноукраїнських землях (кінець ХVІ – початок ХVІІІ ст.) // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної конференції 27-28 жовтня 2000 року. Випуск 2. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, 2000. – С.89-93.

  2. Бай І. Українські шкільні підручники Галичини (ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Прикарпат. ун-ту. - Івано-Франківськ, 2000. – Вип. ІІІ: Педагогіка. – С. 94-102.

  3. Бай І. С.Русова про роль підручників у навчально-виховному процесі // Вісник Прикарпат. ун-ту. - Івано-Франківськ, 2001. – Вип. \/: Педагогіка. – С. 80-85.

  4. Бай І. Питання родинного виховання в українських шкільних підручниках для народних шкіл Галичини // Вісник Прикарпат. ун-ту. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. VІ: Педагогіка. – С.17-22.

  5. Бай І. Укладання та ілюстрування українських шкільних підручників Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 16 . – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – С.44 - 47

  6. Бай І. Художні компоненти в структурі навчальних видань для народних шкіл Галичини ХІХ ст. // Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка: Зб. наук. праць. – К.: ІППР, 2001. – Вип. 2. – С. 81 – 83.

  7. Бай І. Дослідження українських шкільних підручників Галичини у творчій спадщині Б.Ступарика // Пріоритети сучасної освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: Матеріали пед. читань. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 6-8.

  8. Бай І. Історико-теоретичні засади укладання українських шкільних підручників у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Зб. наук. праць. – Чернівці, Рута, 2003. – Вип. 176: Педагогіка і психологія. - С. 13 - 18.

Анотації