Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Арешонков Володимир Юрійович. Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка. — Житомир, 2006. — 215арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 180-202.Анотація до роботи:

Арешонков В. Ю. Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2006.

У дисертації висвітлено педагогічні засади вдосконалення професійної самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти. Проаналізовано історію становлення педагогічної самоорганізації у вітчизняній та зарубіжній педагогічних науках. Уточнено терміносистему педагогічної самоорганізації, а педагогічну синергетику визначено як теоретичну основу дослідження проблем самоорганізації в післядипломній педагогічній освіті. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів на курсах підвищення кваліфікації.

Модель педагогічної самоорганізації в умовах діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти являє собою підвищення ефективності організаційного впливу на чотири блоки (змістовий, аксіологічний, технологічний, методологічний) формування педагогічної компетентності сучасного вчителя.

Кількісні та якісні результати експериментальної роботи засвідчили ефективність пропонованих засад самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти.

Основні результати дослідження впроваджено у систему роботи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти різних регіонів України.

Публікації автора:

  1. Арешонков В. Ю., Смагін І. І. Філософсько-правове осмислення сучасної освітньої діяльності: Посібник для вчителя. – Житомир: ОІППО, 2004. – 147 с.

  2. Арешонков В. Ю. Громадянська освіта в допрофільній підготовці учнів // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 18. – С. 185–192.

  3. Арешонков В. Ю. Громадянська освіта як запобіжний чинник проявам свідомісного екстремізму в допрофільній підготовці учнів // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. –Житомир, 2004. – Вип. 18. – С. 3–8.

  1. Арешонков В. Ю. Застосування синергетичної парадигми для аналізу проблем профільного навчання у загальноосвітній школі // Вісник Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна. Філософські проблеми науки, освіти та культури доби постмодерну. – № 625–1. – Харків, 2004. – С. 85–89.

  2. Арешонков В. Ю. Модель удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів на основі компетентнісного підходу // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. –Житомир, 2005. – Вип. 25. – С. 106–109.

  3. Арешонков В. Ю. Необхідність застосування постмодерністської парадигми до аналізу проблем філософії сучасної освіти в Україні // Вісник Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна. Філософські проблеми науки, освіти та культури доби постмодерну. – Харків–Житомир, 2003. – № 598. – С. 90–92.

  4. Арешонков В. Ю. Проблеми наукового забезпечення післядипломної освіти вчителів // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – Вип. 22. – С. 80–84.

  5. Арешонков В. Ю., Трохименко В. М. Дистанційне навчання педагогічних працівників: досвід і проблеми // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 5–6. – С. 162–168.

  6. Арешонков В. Ю. Теоретичні засади педагогічної самоорганізації в системі післядипломної освіти // Вісник післядипломної освіти. – 2006. – Вип. 3. – С. 8 – 17.

  7. Арешонков В. Ю. Синергетичні підходи в управлінні галуззю освіти // Особисті освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Наук.-метод. зб. / За ред. М. М. Заброцького. – Житомир –Київ: ОІППО, 2005. – С. 3–8.

Анотації