Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кафарська Ольга Богданівна. Педагогічні засади формування громадянської позиції студентської молоді (1991-2005 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Кафарська О.Б. Педагогічні засади формування громадянської позиції студентської молоді (1991–2005 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2007.

У дисертаційному дослідженні розкрито актуальні проблеми формування громадянської позиції як завдання та результату громадянського виховання студентської молоді. Визначено основні періоди історіографії порушеної проблеми та обґрунтовано залежність мети громадянського виховання підростаючого покоління від суспільно-політичних і соціокультурних умов життєдіяльності української спільноти в різні періоди її розвитку.

У роботі проаналізовано теоретико-методологічні засади й установлено чинники формування громадянської позиції та механізми їхнього впливу на особистість.

Окреслено структуру процесу формування громадянської позиції особистості, визначено форми, методи та засоби оптимізації навчально-виховного процесу, позанавчальної діяльності й самовиховання студентів задля формування громадянської позиції.

Публікації автора:

  1. Кафарська О.Б. Єдність національних і загальнолюдських цінностей у педагогічній думці Галичини // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – Вип.ІV. – С.125–130.

  2. Кафарська О.Б. Єдність національного та загальнолюдського у виховній концепції Софії Русової // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – Вип.V. – С.126–130.

3. Кафарська О.Б. Формування духовності – актуальна проблема сьогодення. Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття: Збірник наукових записок Національного університету “Острозька академія”. – Острог, 2002. – Т.VІ. – С.119–125.

4. Кафарська О.Б. Виховання громадянської позиції: стан і перспективи дослідження проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип.255. Педагогіка та психологія. – С.65–68.

5. Кафарська О.Б. Педагогічні умови формування громадянської культури майбутніх вчителів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2005. – №8. – С.56–57.

6. Кафарська О.Б. Вплив церкви на утвердження громадянських цінностей у свідомості українців // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип.ХІ. – С.119–126.

7. Кафарська О.Б. Організаційно-методичний супровід правового виховання студентів-юристів. Навчально-методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2006. – 64 с.

8. Кафарська О.Б. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх юристів до розв’язання соціально-правових проблем. Навчально-методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2007. – 64 с.

9. Кафарська О.Б. Ідея єдності національного та загальнолюдського у вітчизняній історико-педагогічній науці (Галичина 1869–1939 pp.). – Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей: Збірн. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2002. – С.69–73.

10. Кафарська О.Б. Формування духовності – актуальна проблема сьогодення. Жінка в Україні. Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А.І.Комарової та ін. – К.: Науково-дослід. інститут “Проблеми людини”, 2002. – Т.28. – С.550–553.