Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мороз Інна Вікторівна. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2004.Анотація до роботи:

Мороз І. В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004.

У дисертації досліджено проблеми кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблено, обґрунтовано та експериментально апробовано модель взаємодоповнюючих педагогічних умов запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу підготовки студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

До неї входять: діагностика якості знань; застосування модульно-рейтингової технології, індивідуалізація і диференціація навчання, науковий потенціал вищого навчального закладу, функціонування трисуб'єктної взаємодії „вищий навчальний заклад – студент – роботодавець”. Сформовано модель запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на економічних факультетах.

Публікації автора:

1. Мороз І.В. Проблема інтеграції України до Європейського простору вищої освіти // Педагогіка і психологія. – Вип. ІІІ-ІV. - 2003. – С. 255-261.

2. Мороз І.В. Створення програм засобів діагностики якості освіти //Початкова школа. - 2004. - №2. – С. 55-58.

3. Мороз І.В. Розвиток освіти в умовах глобалізації //Педагогічні науки: Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Вип. XXXVI. – 2004. – С. 55-58.

4. Мороз І.В. Освітній потенціал населення України: стан та проблеми розвитку // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. – Вип. 3. – 2002. – С. 110-125.

5. Мороз І.В. Організаційні форми освітньої діяльності //Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Вип. ХІІ. / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2004. – С. 146-152.

6. Мороз І.В. Впровадження технології проблемного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх викладачів економічних дисциплін //Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції аспірантів та вчених „Перспективи і проблеми підготовки викладачів економічних дисциплін”. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 48-53.

7. Мороз І.В. Рівень освітніх послуг і його характерні риси //Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції аспірантів та вчених „Наукові засади економіки і управління освітою”. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – С. 98-102.