Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Петрусенко Сергій Юрійович. Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі. : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Петрусенко С.Ю. Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – Одеса, 2009.

У дослідженні визначено й науково обґрунтовано сутність понять «професійне становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі», «адаптація», «самовизначення», «самореалізація», «наставництво», «наставник»; розкрито складові (адаптація, самовизначення, самореалізація) процесу професійного становлення учителів-початківців у загальноосвітньому навчальному закладі; визначено педагогічні умови (створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі загальноосвітнього навчального закладу, спрямованого на співтворчість учителів з різним стажем роботи; організація педагогічної школи наставництва в загальноосвітньому навчальному закладі; залучення молодих фахівців до науково-методичної діяльності загальноосвітнього навчального закладу в межах роботи цільової комплексної школи молодого вчителя), визначено критерії (мотиваційно-пізнавальний, операціонально-діяльнісний, оцінно-рефлексивний) та рівні (високий, середній, низький) професійного становлення молодих учителів.

Публікації автора:

  1. Петрусенко С.Ю. Науково-педагогічна діяльність учителя в сучасних умовах як педагогічна проблема / С.Ю.Петрусенко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса, 2006. – Вип. 11-12. – С.59-63.

  2. Петрусенко С.Ю. Значення сприятливого соціально-психологічного клімату в організації ефективної науково-методичної діяльності вчителів гімназії / С.Ю.Петрусенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Наук. зб. Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини. – Умань, 2007. – Вип. 23. – С. 119-123.

  3. Петрусенко С.Ю. Сутність поняття «система» в організації науково-методичної роботи гімназії / С.Ю.Петрусенко // Наука і освіта. – 2008. – № 1-2. – С.85-87.

  4. Петрусенко С.Ю. Критеріальний підхід до визначення рівнів професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі / С.Ю.Петрусенко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса, 2008. – № 6-7. – С. 206 – 210.

  5. Петрусенко С.Ю. В.Сухомлинський про необхідність роботи з молодим учителем / С.Ю.Петрусенко // Наука і освіта: Спецвипуск: проект А.М.Богуш «До 90 років з Дня народження В.О.Сухомлинського». – Одеса. – 2008. – № 6. – С. 121-124.

  6. Петрусенко С.Ю. Реалізація педагогічних умов професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі / С.Ю.Петрусенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти (Сер.: Педагогіка і психологія): Зб. статей.— Ялта: РВВ КГУ, 2008. - Вип.19. - Ч.1. – С. 147-152.

  7. Петрусенко С.Ю. Методична робота сучасного навчального закладу : Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. [Управління якістю підготовки фахівців у вищій школі: історія, досвід, перспективи] (14-15 листопада 2006 р.). – Одеса, 2007. – С.86-88.

  8. Петрусенко С.Ю. Управління системою науково-методичної роботи гімназії: Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців [Соціалізація молоді в умовах розбудови демократичної правової держави] (16 лютого 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 151-153.

  9. Петрусенко С.Ю. Роль наставництва в адаптації молодих учителів до педагогічної діяльності в умовах гімназії // «Социальные технологи: Актуальные проблемы теории и практики» : Межд. межвузовский сборник научных работ. – Киев – Москва – Одеса – Запорожье, 2007. – Вип. 36. – С.288-292.

  10. Петрусенко С.Ю. Організація наставництва в гімназії / С.Ю.Петрусенко // Виховання і культура: міжнар. науково-практ. журнал. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2007. – № 1-2 (11-12). – С.166-168.