Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Кошолап Анатолій Степанович. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Кошолап А.С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2009.

У дисертації на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясовано суть і структуру готовності майбутніх учителів до фізичного самовдоско-налення. Визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, пізнавально-інформаційний і діяльнісно-результативний) та рівні готовності студентів до фізичного самовдосконалення (директивно-емпіричний, адаптивно-алгоритміч-ний, локально-рефлексивний і системно-рефлексивний) обґрунтовано педагогічні умови підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізичного самовдосконалення: усвідомлення студентами особистісної значущості здоров’я і поліпшення своєї фізичної готовності як необхідної передумови професійної самореалізації; оволодіння студентами методиками діагностики, рефлексивного аналізу та практичними вміннями вдосконалення власного фізичного здоров’я; забезпечення педагогічної підтримки студентів у фізичному самовдосконаленні. Розроблено методичні рекомендації щодо формування в майбутніх учителів готовності до фізичного вдосконалення.

Публікації автора:

  1. Кошолап А.С. Роль суспільної думки у формуванні в учнівської і студентської молоді мотивації занять фізичною культурою та спортом // Наукові записки. Серія: психологія і педагогіка. – Вип. 17. – Вінниця. – 2006. – С. 89-91.

  2. Кошолап А.С. Самовиховання в становленні майбутнього вчителя // Наукові записки. Серія: психологія і педагогіка. – Вип. 21. – Вінниця. – 2007. – С. 114-117.

  3. Кошолап А.С. Роль самовиховання у зміцненні фізичного здоров’я майбутніх учителів // Наукові записки. Серія: психологія і педагогіка. – Вип. 22. – Вінниця. – 2008. – С. 148-152.

  4. Кошолап А.С. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 18. – Київ-Вінниця, 2008. – С. 396-400.

  5. Кошолап А.С. Самовдосконалення як фактор зміцнення здоров’я особистості // Теорія та практика ринкових перетворень; економічний та соціальний контекст: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 20-22 березня 2008 р. Том ІV. – Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2008. – С. 235-238.

  6. Кошолап А.С. Підготовка майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів педагогічних ВНЗ. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2008. – 46 с.

7. Кошолап А.С., Дідик Т.М., Дідик С.М. Атлетичні види спорту: Навчально-

методичний посібник для студентів інститутів фізичного виховання і

спорту, факультетів фізичного виховання педагогічних ВНЗ, учителів

фізичної культури загальноосвітніх шкіл, тренерів ДЮСШ.- Вінниця:

ВДПУ, 2005.-104 с.

8. Кошолап А.С., Дмитів М.І. Самостійна робота студентів як засіб підвищення ефективності навчального процесу з фізичного виховання.

Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ.- Вінниця: ВДПУ, 2008.-92 с.