Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Лукашенко Антон Олександрович. Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Лукашенко А.О. Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2006.

Дисертація присвячена теоретико-експериментальному дослідженню проблеми формування конфліктологічної компетентності вчителя.

Визначено сутність конфліктологічної компетентності вчителя, її зміст і структуру. Обґрунтовано, що процес формування конфліктологічної компетентності педагогів забезпечується індивідуалізацією технології конфліктологічної підготовки за умов дотримання єдності опори педагогів на досвід та організації співробітництва у процесі діалогових форм спілкування. Забезпечено реалізацію виділених педагогічних умов шляхом упровадження інтерактивної технології конструктивного навчання управлінню конфліктами. Характеристиками розробленої технології є: взаємодія вчителя із власним і чужим досвідом управління різного роду конфліктами; знаходження ведучого в позиції фасілітатора, використання активних форм і методів навчання (поліфункціональних проектів, ділових ігор, тренінгів, моделювання, програвання, розв’язування педагогічних ситуацій і конфліктів, різноманітних індивідуальних і соціальних вправ, роботи з біографією, ритмічної організації навчання). Здійснено цілісний процес конфліктологічної підготовки вчителя протягом трьох послідовних етапів – мотиваційно-пізнавального, тренувально-виконавчого, рефлексивно-творчого. Обґрунтовано показники і критерії сформованості конфліктологічної компетентності вчителя. Результатами варіативної експериментальної роботи доведено ефективність реалізованих педагогічних умов.

Публікації автора:

1. Статті в наукових фахових виданнях

1. Лукашенко А.О. Принцип свободи як основа професійної діяльності вальдорфського вчителя // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2002.– Вип.23.–С.80-83.

2. Лукашенко А.О. Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2003.– Вип.24.–С.79-87.

3. Лукашенко А.О. Духовно-науковий підхід до визначення сутності соціального конфлікту // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. – Луганськ: СУНУ, 2004. – Вип.6. – С.90-98.

4. Лукашенко А.О. Медіаторство як технологія розв’язання конфліктів // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя: Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, ЗОІППО, 2004. – Вип.32. – С.211-217.

5. Лукашенко А.О. Проблема соціального конфлікту в зарубіжній науці // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2004. – Вип.13. – С.11-19.

6. Лукашенко А.О. Конфліктологічна компетентність як фактор професіоналізму педагога // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: ХНПУ, 2005. – Вип.23 – С. 75-84.

7. Лукашенко А.О. Образ людини і соціальні конфлікти // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: ХНПУ, 2005. – Вип.22. – С.92-102.

8. Лукашенко А.О. Фрідріх Глазл про типологію соціальних конфліктів // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХНПУ, 2005. – Вип.27. – Ч.2. – С.79-89.

ІІ. Публікації в інших виданнях

9. Лукашенко А.О. Технологія формування конфліктологічної компетентності вчителя: Науково-методичні матеріали для вчителів і директорів загальноосвітніх шкіл, студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів – Харків: ХНПУ, 2005. – 55 с.

10. Лукашенко А.А. Концепция социального обустройства Р.Штайнера и пути оздоровления социального организма // Соціальна економіка: Науковий журнал. – Харків: ХНУ, 2002. № 3. – С.74-82.

11. Lukaschenko A. Soziale Ideen Rudolf Steiners und die Grьndungsintensionen der ersten Waldorfschule // Rundbrief der Sektion fьr Sozialwissenschaften am Goetheanum. – Dornach (Switzeland), 2004. – № 1. – C.55-61.

12. Lukaschenko A. Konfliktlцsung nach der Methodik Friedrich Glasls // Rundbrief der Sektion fьr Sozialwissenschaften am Goetheanum.–Dornach, (Switzeland), 2005.– № 3.– C.19-25.

ІІІ. Матеріали конференцій

13. Лукашенко А.О. Особливості особистісного і професійного розвитку вальдорфського вчителя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Система вальдорфської педагогіки та перспективи її впровадження в освітній простір України”. Одеса, 2001. – С.17-21.

14. Лукашенко А.О. Сутність конфліктологічної компетентності вчителя // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2005”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т.34. – С.51-53.

Анотації